Ktl-icon-tai-lieu

Các vùng kinh tế trọng điểm

Được đăng lên bởi Thu Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ
Giáo viên: Trn Ngc Hưng
www.hoc360.vn
CÁC VÙNG KINH T TRNG ĐIM
I. Môc tiªu bµi häc
Sau bµi häc, HS cÇn:
1. KiÕn thøc
- HiÓu ®îc vai trß vµ ®Æc ®iÓm cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë níc ta.
- BiÕt ®îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña 3 vïng kinh tÕ träng ®iÓm.
- Tr×nh bµy ®îc vÞ trÝ, vai trß, nguån lùc vµ hưíng ph¸t triÓn tõng vïng kinh tÕ träng ®iÓm.
2. KÜ n¨ng
- X¸c ®Þnh trªn b¶n ®å ranh giíi 3 vïng vµ c¸c tØnh thuéc c¸c vïng.
- Ph©n tÝch ®îc liÖu, x©y dùng biÓu ®å, nªu ®Æc ®iÓm cÊu kinh cña 3 vïng kinh
träng ®iÓm.
II. Ph¬ng tiÖn d¹y häc
- B¶n ®å Tù nhiªn ViÖt Nam.
- B¶n ®å Kinh tÕ ViÖt Nam.
- BiÓu thèng kª, biÓu ®å cã liªn quan.
III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Khëi ®éng: Hy tªn c¸c tam gi¸c t¨ng trëng kinh cña miÒn B¾c, miÒn Trung miÒn
Nam?
GV: Tam gi¸c t¨ng trëng kinh miÒn B¾c gåm: Néi - H¶i Phßng - Qu¶ng Ninh; miÒn
Trung gåm: HuÕ - Qu¶ng Nam, §µ N½ng - Qu¶ng Ngi ; miÒn Nam gåm: Thµnh phè ChÝ
Minh - §ång Nai - RÞa - Vòng Tµu. Do u cÇu ph¸t triÓn vïng t¹o ®éng lùc cho ph¸t
triÓn cña c¸c khu vùc l©n cËn, c¸c tam gi¸c t¨ng trëng kinh tÕ ® më réng kh«ng gian ®Þa h×nh
thµnh nªn 3 vïng kinh tÕ träng ®iÓm quèc gia.
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung chÝnh
Ho¹t ®éng 1:
X¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm vïng kinh tÕ träng
®iÓm.
H×nh thøc: CÆp.
GV ®Æt c©u hái:
§äc SGK môc 1, kÕt hîp hiÓu biÕt
cña b¶n th©n, hy:
- Tr×nh bµy c¸c ®Æc ®iÓm ch
Ýnh cña vïng kinh
träng ®iÓm
- So s¸nh kh¸i niÖm
vïng n«ng nghiÖp vµ vïng kinh
tÕ träng ®iÓm (vÒ ®Æc ®iÓm vµ c¬ cÊu kinh tÕ).
Hai HS cïng bµn trao ®æi ®Ó t i u hái.
Mét HS ®¹i diÖn tr×nh bµy tr
íc líp, c¸c HS kh¸c
nhËn xÐt, bæ sung.
thøc.
(Vïng n«ng nghiÖp ®îc h×nh thµnh dùa trª
n ph©n
ho¸ ®iÒu kiÖn sinh th¸i, ®iÒu kiÖn kinh tÕ -
x
I. §Æc ®iÓm
-
Ph¹m vi gåm nhiÒu tØnh, thµnh phè, ranh giíi cã
sù thay ®æi theo thêi gian.
-
®ñc thÕnh, cã tiÒm n¨ng kinh hÊpn
®Çu t...
- Cã tØ träng GDP lín, hç trî c¸c vïng kh¸c.
-
kh¶ n¨ng thu hót c¸c ngµnh míi c«ng
nghiÖp vµ dÞch vô...
Các vùng kinh tế trọng điểm - Trang 2
Các vùng kinh tế trọng điểm - Người đăng: Thu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các vùng kinh tế trọng điểm 9 10 799