Ktl-icon-tai-lieu

Các yêu cầu tăng cường pháp chế trong Hành chính Nhà nước

Được đăng lên bởi binben0601
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu hỏi 4: Các yêu cầu tăng cường pháp chế trong hành chính Nhà
nước (câu này lấy trong tài liệu học)
Khái niệm pháp chế trong hành chính nhà nước
Pháp chế là sự tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách tự giác, nghiêm
chỉnh, đầy đủ, thống nhất thông qua những hành vi tích cực của tất cả các cơ
quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân.
Các yêu cầu về pháp chế trong hành chính nhà nước
Triệt để tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp: Yêu cầu này được quy định
trong hiến pháp các nước xã hội chủ nghĩa (ví dụ: Điều 146 Hiến pháp Việt Nam
năm 1992). Hiến pháp do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành và là
luật cơ bản nhất của nhà nước. Hiến pháp điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ
bản nhất và quan trọng nhất của xã hội liên quan tới việc xác định chế độ chính
trị, chế độ kinh tế, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, chính sách đối nội và đối
ngoại của nhà nước, quan hệ giữa nhà nước với công dân và những vấn đề khác.
Hiệu lực pháp lý cao nhất của Hiến pháp được thể hiện trong xây dựng pháp luật
và thực hiện pháp luật. Trong xây dựng pháp luật, hiến phẩp là nền móng để xây
dựng toàn bộ hệ thống pháp luật; mọi văn bản quy phạm pháp luật khác đều được
ban hành phù hợp với Hiến pháp; nếu quy phạm pháp luật nào, chế định pháp luật
nào, văn bản quy phạm pháp luật nào đã được ban hành trái với Hiến pháp thì bị
hủy bỏ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cá nhân có thẩm quyền. Khỉ
thực hiện pháp luật, nếu phát hiện quy phạm pháp luật nào, chế định pháp luật
nào, văn bản quy phạm pháp luật nào trái với Hiến pháp thì thực hiện các quy
định của Hiến pháp và kịp thời thông báo cho 'Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
biết để đình chỉ hiệu lực của chúng, sau đó hủy bỏ chúng; mọi văn bản áp dụng
pháp luật đề được ban hành phù họp với hiến pháp, nếu trái với hiến pháp sẽ bị
hủy bỏ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cá nhân có thẩm quyền.
Pháp luật phải được nhận thức thống nhất và thực hiện thống nhất trong
các cấp, các ngành và trên phạm vi cả nước: Nhận thức thống nhất về pháp luật là
cơ sở để thực hiện pháp luật một cách thống nhất và thực hiện pháp luật một cách
thống nhất là điều kiện đảm bảo cho nhận thức thống nhất về pháp luật. Khái
niệm "thực hiện pháp luật" ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ là tuân
thủ pháp luật, chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật, áp dụng pháp luật mà còn
là hoạt động xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Bởi thế cho
nên yêu càu có tính nguyên tắc này có nội dung bao quát rất rộng, tác động mạnh...
1
Câu hỏi 4: Các yêu cầu tăng cường pháp chế trong hành chính Nhà
nước (câu này lấy trong tài liệu học)
Khái niệm pháp chế trong hành chính nhà nước
Pháp chế là s tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách tự giác, nghiêm
chỉnh, đầy đủ, thống nhất thông qua những hành vi tích cực của tất cả các
quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân.
Các yêu cầu về pháp chế trong hành chính nhà nước
Triệt để tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp: Yêu cầu y được quy định
trong hiến pháp các nước hội chủ nghĩa (ví dụ: Điều 146 Hiến pháp Việt Nam
năm 1992). Hiến pháp do quan quyền lực nhà ớc cao nhất ban hành và
luật bản nhất của nhà nước. Hiến pháp điều chỉnh những quan hệ hội
bản nhất quan trọng nhất của hội liên quan tới việc xác định chế độ chính
trị, chế độ kinh tế, cấu tổ chức bộ máy nhà nước, chính sách đối nội đối
ngoại của nhà ớc, quan hệ giữa nhà nước với công dân những vấn đề khác.
Hiệu lực pháp cao nhất của Hiến pháp được thể hiện trong xây dựng pháp luật
thực hiện pháp luật. Trong y dựng pháp luật, hiến phẩp nền móng đxây
dựng toàn bộ hệ thống pháp luật; mọi văn bản quy phạm pháp luật khác đều được
ban hành phù hợp với Hiến pháp; nếu quy phạm pháp luật nào, chế định pháp luật
nào, văn bản quy phạm pháp luật nào đã được ban hành trái với Hiến pháp thì bị
hủy bỏ bởi quan nhà nước thẩm quyền hoặc nhân có thẩm quyền. Khỉ
thực hiện pháp luật, nếu phát hiện quy phạm pháp luật nào, chế định pháp luật
nào, văn bản quy phạm pháp luật nào trái với Hiến pháp thì thực hiện các quy
định của Hiến pháp kịp thời thông báo cho ' quan nhà nước thẩm quyền
biết để đình chỉ hiệu lực của chúng, sau đó hủy bỏ chúng; mọi văn bản áp dụng
pháp luật đề được ban hành phù họp với hiến pháp, nếu trái với hiến pháp sẽ bị
hủy bỏ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cá nhân có thẩm quyền.
Pháp luật phải được nhận thức thống nhất thực hiện thống nhất trong
các cấp, các ngành và trên phạm vi cả nước: Nhận thức thống nhất về pháp luật là
cơ sở để thực hiện pháp luật một cách thống nhất và thực hiện pháp luật một cách
thống nhất điều kiện đảm bảo cho nhận thức thống nhất về pháp luật. Khái
niệm "thực hiện pháp luật" đây được hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ tuân
thủ pháp luật, chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật, áp dụng pháp luật còn
hoạt động xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Bởi thế cho
nên yêu càu có tính nguyên tắc này có nội dung bao quát rất rộng, tác động mạnh
mẽ tới tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ và hành động của tất cả cán bộ, viên chức nhà
nước mọi công dân với những biểu hiện cụ thể là: mọi nhân đều hiểu đúng,
hiểu nội dung hình thức của pháp luật một cách thống nhất, từ đó thực hiện
pháp luật một cách thống nhất; văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng
quy phạm pháp luật của quan nhà nước cấp dưới hay của nhân thẩm
quyền ở cấp dưới phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước
cấp dưới hoặc của nhân thẩm quyền cấp dưới phù hợp với văn bản quy
phạm pháp luật của quan nhà nước cấp trên hoặc của nhân thẩm quyền
cấp trên; lợi ích của từng ngành, từng địa phương phù hợp thống nhât với lợi
Các yêu cầu tăng cường pháp chế trong Hành chính Nhà nước - Trang 2
Các yêu cầu tăng cường pháp chế trong Hành chính Nhà nước - Người đăng: binben0601
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các yêu cầu tăng cường pháp chế trong Hành chính Nhà nước 9 10 15