Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cơ quan hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 16022 lần   |   Lượt tải: 44 lần
Chöông 2
Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaûn lyù
nguoàn nhaân löïc trong toå chöùc
I. Quan ñieåm chung veà caùc yeáu toá taùc
ñoäng ñeán quaûn lyù nguoàn nhaân löïc.
II.Caùc yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi.
III.Caùc yeáu toá moâi tröôøng beân trong.

Hoaït ñoäng quaûn lyù nguoàn nhaân löïc cuûa toå chöùc
töùc hoaït ñoäng quaûn lyù con ngöôøi, phaùt trieån con
ngöôøi nhaèm ñaùp öùng ñoøi hoûi veà nhaân löïc cuûa toå
chöùc vì muïc tieâu phaùt trieån.
Nguoàn nhaân löïc laø cuûa toå chöùc neân hoaït ñoäng
quaûn lyù nguoàn nhaân löïc chòu taùc ñoäng cuûa nhieàu
yeáu toá; caû yeáu toá töø beân ngoaøi vaø yeáu toá ngay
trong toå chöùc.
Nhaän bieát söï taùc ñoäng cuûa caùc yeáu toá taùc ñoäng
ñeán nguoàn nhaân löïc cuûa toå chöùc nhaèm xaùc ñònh
caùc bieän phaùp, phöông thöùc quaûn lyù nguoàn nhaân
löïc toát hôn.

I. Quan ñieåm chung veà caùc yeáu toá taùc
ñoäng ñeán quaûn lyù nguoàn nhaân löïc
Toå chöùc luoân toàn taïi vaø hoaït ñoäng trong moâi
tröôøng cuï theå vaø luoân chòu taùc ñoäng cuûa nhieàu
yeáu toá. Nguoàn nhaân löïc vaø vieäc quaûn lyù noù chòu
taùc ñoäng tröïc tieáp cuûa nhieàu yeáu toá caû beân
trong vaø beân ngoaøi toå chöùc. Caùc yeáu toá ñoù
khoâng cho pheùp caùc nhaø quaûn lyù nhaân söï ñöa
ra caùc quyeát ñònh toái öu nhö mình mong muoán.
Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng quaûn lyù nguoàn
nhaân löïc cuûa toå chöùc thöôøng ñöôïc nghieân cöùu
töø nhieàu khía caïnh khaùc nhau.

Coù theå chia ra ba nhoùm yeáu toá: (1) boái caûnh cuûa
toå chöùc, (2) moái quan heä giöõa caùc boä phaän
trong toå chöùc, (3) nhöõng caûn trôû ñöôïc taïo ra
bôûi boái caûnh toàn taïi cuûa toå chöùc vaø quan heä.(?)

Boái caûnh toå chöùc bao goàm:
 Muïc ñích, muïc tieâu cuûa toå chöùc.
 Moâi tröôøng beân ngoaøi
 Moâi tröôøng beân trong
 Coâng ngheä
 Quy moâ toå chöùc

 Cô caáu toå chöùc
 Hoaït ñoâïng thöïc thi coâng vieäc
 Moâ hình quaûn lyù
 Khoâng khí cuûa toå chöùc
Tham khaûo sô ñoà sau:

Moâi tröôøng
beân ngoaøi

Ñaëc tröng
coâng vieäc
Con ngöôøi

Coâng ngheä
Moâi tröôøng
beân trong

Muïc ñích

Moâ hình
quaûn lyù

Quaûn lyù
nguoàn nhaân
löïc

Khoâng khí toå
chöùc

Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán quaûn lyù nguoàn nhaân
löïc cuûa toå chöùc.

II.Caùc yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi
1. Nhöõng yeáu toá thuoäc veà nhaø nöôùc
2. Coâng ñoaøn
3. Ñieàu kieän trong ñoù toå chöùc toàn taïi, vaän ñoäng
vaø phaùt trieån
4. Thò tröôøng noùi chung vaø thò tröôøng lao ñoäng
noùi rieâng ñang bò xu theá toaøn caàu hoùa, khu
vöïc hoaù taùc ñoäng.
5. Cô hoäi bình ña...
Chöông 2
Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaûn lyù
nguoàn nhaân löïc trong toå chöùc
I. Quan ñieåm chung veà caùc yeáu toá taùc
ñoäng ñeán quaûn lyù nguoàn nhaân löïc.
II.Caùc yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi.
III.Caùc yeáu toá moâi tröôøng beân trong.
Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cơ quan hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cơ quan hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cơ quan hành chính 9 10 235