Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố cấu thành văn hóa

Được đăng lên bởi Song Donghee
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1233 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA
1.

Cấu trúc xã hội ( Social Structure)

Xã hội là một hệ thống cực kì phức tạp gồm có nhiều hệ thống nhỏ khác
nhau.Mỗi hệ thống nhỏ này lại có cấu trúc riêng, gồm những thành phần tác động
lẫn nhau một cách đặc thù.Cấu trúc xã hội có nhiều khía cạnh khác nhau nhưng
trong đó có hai tiêu chí quan trọng giải thích sự khác biệt giữa các nền văn hóa.
Tiêu chí thứ nhất là mức độ một đơn vị cơ bản của tổ chức xã hội là cá nhân
hay nhóm.
Tiêu chí thứ hai là mức độ mà một xã hội được phân chia thành các tầng lớp
hoặc đẳng cấp.
1.1.
1.1.1.

Cá nhân và nhóm
Cá nhân

Trong xã hội phương Tây, cá nhân là khối xây dựng cơ bản nên tổ chức xã hội.
Hệ giá trị của nhiều xã hội phương Tây thường nhấn mạnh đến thành tích cá
nhân.Địa vị xã hội của một cá nhân phụ thuộc vào thành tích họ đạt được trong
môi trường làm việc họ chọn.
Sự nhấn mạnh thành tích cá nhân này có cả mặt tích cực và tiêu cực. Mặt tích
cực chính là khuyến khích các cá nhân sáng tạo, hoan nghênh tinh thần khởi
nghiệp, khiến cho các hoạt động khởi nghiệp diễn ra sôi nổi, tạo ra nhiều sản phẩm
và cách thức kinh doanh mới, tạo nên một nền kinh tế phát triển năng động.
Tuy nhiên, chủ nghĩa cá nhân còn thể hiện qua mức độ thay đổi công việc trong
cấp quản trị giữa các công ty. Việc chuyển từ công ty này sang công ty tốt hơn là
tốt đối với cá nhân nhưng không hẳn là tốt đối với một công ty. Nó tạo nên những
người quản lý có kỹ năng chung tốt nhưng thiếu kiến thức, kinh nghiệm và mối
quan hệ cá nhân tích lũy từ nhiều năm. Một khía cạnh tích cực của mức độ thay đổi
công việc trong cấp quản trị chính là việc những nhà quản lý có thể tiếp cận được
với nhiều công nghệ, nhiều cách thức kinh doanh khác nhau và có khả năng so
sánh để có thể lựa chọn cách thức nào là tốt nhất cho công ty họ chọn.
Mặt khác, sự đề cao chủ nghĩa cá nhân còn gây khó khăn trong việc làm việc
nhóm.Mỗi cá nhân luôn tranh giành nhau để có được thành tích cao khiến việc hợp
tác trở nên khó khăn. Đối với một tổ chức, công ty thiếu đi sự hợp tác ăn ý giữa các
1
Nhóm 13 – K12408

phòng ban, giữa nhà quản lý và nhân viên, giữa các nhân viên hay với tổ chức,
công ty khác thì hoàn toàn ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh.


Mỹ

Khi nói đến tính cách người Mỹ, không thể không nhắc đến chủ nghĩa cá nhân.
Mặc dù chủ nghĩa cá nhân đã làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp nhưng các nhà
nghiên cứu văn hóa Mỹ trong kinh doanh đều cho rằng không thể làm cho người
Mỹ mất đi tính cá nhân chủ nghĩa, vì như thế là tước bỏ...
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA
1. Cấu trúc xã hội ( Social Structure)
hội là một hệ thống cực phức tạp gồm nhiều hệ thống nhỏ khác
nhau.Mỗi hệ thống nhỏ này lại cấu trúc riêng, gồm những thành phần tác động
lẫn nhau một cách đặc thù.Cấu trúc hội có nhiều khía cạnh khác nhau nhưng
trong đó có hai tiêu chí quan trọng giải thích sự khác biệt giữa các nền văn hóa.
Tiêu chí thứ nhất mức độ một đơn vị bản của tổ chức hội là nhân
hay nhóm.
Tiêu chí thứ hai mức độ một hội được phân chia thành các tầng lớp
hoặc đẳng cấp.
1.1. Cá nhân và nhóm
1.1.1. Cá nhân
Trong hội phương Tây, nhân là khối xây dựng bản nên tổ chức hội.
Hệ giá trị của nhiều hội phương Tây thường nhấn mạnh đến thành tích
nhân.Địa vị hội của một nhân ph thuộc vào thành tích họ đạt được trong
môi trường làm việc họ chọn.
Sự nhấn mạnh thành ch nhân này có c mặt tích cực tiêu cực. Mặt tích
cực chính khuyến khích các nhân sáng tạo, hoan nghênh tinh thần khởi
nghiệp, khiến cho các hoạt động khởi nghiệp diễn ra sôi nổi, tạo ra nhiều sản phẩm
và cách thức kinh doanh mới, tạo nên một nền kinh tế phát triển năng động.
Tuy nhiên, chủ nghĩa cá nhân còn thể hiện qua mức độ thay đổi công việc trong
cấp quản trgiữa các công ty. Việc chuyển từ công ty này sang công ty tốt hơn là
tốt đối với nhân nhưng không hẳn tốt đối với một công ty. tạo nên những
người quản lý có kỹ năng chung tốt nhưng thiếu kiến thức, kinh nghiệm và mối
quan hệ cá nhân tích lũy từ nhiều năm. Một khía cạnh tích cực của mức độ thay đổi
công việc trong cấp quản trị chính việc những nhà quản thể tiếp cận được
với nhiều công nghệ, nhiều cách thức kinh doanh khác nhau và khả năng so
sánh để có thể lựa chọn cách thức nào là tốt nhất cho công ty họ chọn.
Mặt khác, sự đề cao chủ nghĩa cá nhân còn gây khó khăn trong việc làm việc
nhóm.Mỗi cá nhân luôn tranh giành nhau để có được thành tích cao khiến việc hợp
tác trở nên khó khăn. Đối với một tổ chức, công ty thiếu đi sự hợp tác ăn ý giữa các
1
Nhóm 13 – K12408
Các yếu tố cấu thành văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các yếu tố cấu thành văn hóa - Người đăng: Song Donghee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Các yếu tố cấu thành văn hóa 9 10 323