Ktl-icon-tai-lieu

cách phân tích báo cáo tài chính của một DN

Được đăng lên bởi nguyenvancuonga113
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Cách phân tích chi tiết báo cáo tài chính doanh nghiệp
Phân
tích
tài
chính
công
ty
Phân tích tài chính là việc xác định những điểm mạnh và những điểm yếu hiện tại của
một công ty qua việc tính toán và phân tích những tỷ số khác nhau sử dụng những số liệu
từ các báo cáo tài chính. CBTD cần phải tìm ra được các mối liên hệ giữa các tỷ số tính
toán được để có thể đưa ra những kết luận chính xác về công ty. Hoàn toàn không có một
chuẩn mực nào cho phần phân tích theo từng tỷ số. Một hoặc một số chỉ số là tốt cũng
chưa thể kết luận là công ty đang trong tình trạng tốt. Do vậy xin nhắc lại các mối quan
hệ giữa các tỷ số là mục đích cuối cùng của phân tích tài chính công ty.
I.
Phân
tích
khả
năng
sinh
lời
Khả năng sinh lời cũng có thể gọi là hiệu quả đầu tư. Thông thường có hai cách tiếp cận:
một là để kiểm tra hiệu quả quản lý đối với đồng vốn đầu tư bỏ ra, dựa trên mối quan hệ
giữa vốn và lợi nhuận (khả năng sinh lời của đồng vốn); và một là để kiểm tra mức lợi
nhuận đạt được của một công ty dựa trên mối quan hệ giữa mức bán hàng và lợi nhuận
(khả
năng
sinh
lời
so
với
chi
phí).
Khả năng sinh lời của đồng vốn được tính bằng công thức: (Lợi nhuận/Vốn) x 100%.
Những chỉ số khác bao gồm Mức lãi từ kinh doanh tính trên tổng số vốn sử dụng, Thu
nhập từ hoạt động kinh doanh tính trên vốn cho hoạt động kinh doanh, và Tỷ lệ vốn chủ
sở
hữu
tính
trên
lợi
nhuận
từ
hoạt
động.
Khả năng sinh lời so với chi phí được tính bằng công thức: (Lợi nhuận/Doanh thu bán
hàng)
x
100%.
1.
Mức
sinh
lời
trên
vốn
(ROA/ROE)
Mức sinh lời trên tổng vốn sử dụng (Mức sinh lời trên tài sản ROA)
Công thức tính :
Lợi nhuận/lỗ hoạt động
______________________________________ x 100%
Bình quân tổng vốn sử dụng đầu kỳ và cuối kỳ
ROA cho biết khả năng sinh lời của tất cả các khoản vốn đầu tư trong công ty và là chỉ số
cơ
bản
nhất.
Tû
sè
nµy
cµng
cao
cµng
tèt.
Mức
sinh
Công thức tính :

lời

trên

vốn

chủ

sở

hữu

(ROE)

Lợi nhuận sau thuế
___________________________________ x 100%
Bình quân vốn chủ sở hữu đầu kỳ và cuối kỳ
Tỷ số này đo lường mức độ tạo lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu. Tỷ số này được dùng như
một thước đo hiệu quả đầu tư nếu đứng trên quan điểm của các cổ đông, và được so sánh
với mức sinh lời chung về quản lý vốn. Tỉ số này càng cao càng tốt

Mức
sinh
Công thức tính :

lời

trên

tài

sản

tài

chính

Thu nhập từ các khoản lãi, cổ tức
____________________________________ x 100%
Bình quân tài sản tài chính đầu kỳ và cuối kỳ
Tài sản tài chính = Các khoản đầu tư + tiền mặt và tiền gửi + chứ...
Cách phân tích chi tiết báo cáo tài chính doanh nghiệp
Phân tích tài chính công ty
Phân tích tài chính việc xác định những điểm mạnh và những điểm yếu hiện tại của
một công ty qua việc nh toán và phân tích những tỷ số khác nhau sử dụng những số liệu
từ các báo cáo tài chính. CBTD cần phải tìm ra được các mối liên hệ giữa các tỷ s tính
toán được để có thể đưa ra những kết luận chính xác về công ty. Hoàn toàn không có một
chuẩn mựco cho phần phân tích theo từng t số. Một hoặc một số chỉ s tốt cũng
chưa thể kết luận công ty đang trong tình trạng tốt. Do vậy xin nhắc lại các mối quan
hệ giữa các t số mục đích cuối cùng của phân tích tài chính công ty.
I. Phân tích khả năng sinh lời
Khả ng sinh lời cũng thể gọi là hiệu quả đầu tư. Thông thường có hai cách tiếp cận:
một để kiểm tra hiệu quả quản lý đối với đồng vốn đầu tư bỏ ra, dựa trên mối quan hệ
giữa vốn li nhuận (khả năng sinh lời của đồng vốn); và một để kiểm tra mức li
nhuận đạt được của một công ty dựa trên mối quan hệ giữa mức bán hàng và li nhuận
(khả năng sinh lời so với chi phí).
Khả năng sinh lời của đồng vốn được tính bằng công thức: (Lợi nhuận/Vốn) x 100%.
Những chỉ s khác bao gồm Mức lãi t kinh doanh tính trên tổng s vốn s dụng, Thu
nhập từ hoạt động kinh doanh tính trên vốn cho hoạt động kinh doanh, và Tỷ lệ vốn chủ
sở hữu tính trên lợi nhuận từ hoạt động.
Khả năng sinh lời so với chi phí được tính bằng công thức: (Lợi nhuận/Doanh thu bán
hàng) x 100%.
1. Mức sinh lời trên vốn (ROA/ROE)
Mức sinh lời trên tổng vốn sử dụng (Mức sinh lời trên tài sản ROA)
Công thức tính :
Lợi nhuận/lỗ hoạt động
______________________________________ x 100%
Bình quân tổng vốn sử dụng đầu kỳ và cuối kỳ
ROA cho biết khả năng sinh lời của tất cả các khoản vốn đầu tư trong công ty và là chỉ số
bản nhất. nµy cµng cao cµng tèt.
Mức sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
Công thức tính :
Lợi nhuận sau thuế
___________________________________ x 100%
Bình quân vốn chủ sở hữu đầu kỳ và cuối kỳ
Tỷ số này đong mức độ tạo lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu. Tỷ số này được dùng như
một thước đo hiệu quả đầu tư nếu đứng trên quan điểm của các cổ đông, và được so sánh
với mức sinh lời chung v quản vốn. Tỉ số này càng cao càng tốt
cách phân tích báo cáo tài chính của một DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách phân tích báo cáo tài chính của một DN - Người đăng: nguyenvancuonga113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
cách phân tích báo cáo tài chính của một DN 9 10 134