Ktl-icon-tai-lieu

cách xây dựng một dự án

Được đăng lên bởi Phượng Hổ Báo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1447 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Xây dựng Dự án
Hướng dẫn này nằm trong số các hướng dẫn được soạn thảo theo quan điểm của nhà tài trợ
dành cho các tổ chức xã hội dân sự.
Tài liệu này mang tính chất tham khảo và không phải là những hướng dẫn cứng nhắc.

Tăng cường Năng lực tổ chức
ích cho cộng đồng.
Xây dựng Dự án:
Hướng dẫn xây dựng
và thực hiện dự án và
các câu hỏi chính cần
đưa ra trong quá trình
xây dựng và thực
hiện.
Hướng dẫn này bao
gồm các phần về: mục
đích của kế hoạch dự
án, các mục đích và
mục tiêu; và thiết lập
một kế hoạch hành
động.

Lập ngân sách
Hướng dẫn lập ngân
sách, chú trọng vào
mục đích, các bước
tiến hành và các hợp
phần.
Hệ thống Tài chính
Hướng dẫn thiết lập
một hệ thống tài chính
minh bạch và rõ ràng
để xây dựng tính bền
vững tài chính.

Giám sát & Đánh
giá
Hướng dẫn rà soát và
đánh giá tiến độ trong
việc đạt được các mục
tiêu, xác định các vấn
đề và chiến lược và
điều chỉnh kế hoạch.
Huy động Nguồn lực
Hướng dẫn huy động
các nguồn lực, chủ
yếu là nội lực, để tăng
cường năng lực tổ
chức và mang lại lợi

Viết Đề xuất xin tài
trợ
Hướng dẫn xây dựng
và viết một đề xuất,
bao gồm các yếu tố
chính để giúp dự án
thành công.
Báo cáo lên các Nhà
tài trợ
Hướng dẫn duy trì và
tăng cường quan hệ
với các nhà tài trợ sau
khi đã được tài trợ.

MỤC ĐÍCH CỦA MỘT KẾ HOẠCH DỰ ÁN
Với các nhà tài trợ, trọng tâm của một đề xuất xin tài trợ là một dự án cụ thể hoặc một
loạt các hoạt động mà bạn đang tìm kiếm sự tài trợ và các yêu cầu về ngân sách cần có để
hoàn thành tốt công việc. Ở đây, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các yếu tố chính để xây
dựng và thực hiện một dự án, và làm thế nào để liên kết các khái niệm này trong đề xuất
của bạn. Trong hướng dẫn này, từ “dự án” được sử dụng để nói về một sự can thiệp hoặc
một hành động cụ thể.
Khi lập kế hoạch cho một dự án, bước đầu tiên là phải đảm bảo rằng có mối liên hệ mạnh
mẽ giữa sứ mệnh của tổ chức bạn và sáng kiến mà bạn đang xem xét. Dự án mà bạn đang
lập kế hoạch và tìm kiếm tài trợ phải là một phần trong chiến lược tổng thể của bạn để
giải quyết các vấn đề. Khi xây dựng kế hoạch, bạn cần xem xét những điểm sau đây:
• Dự án có liên quan như thế nào đến sứ mệnh của tổ chức bạn?
• Bạn đang làm việc trong bối cảnh nào và bối cảnh này có tính đặc trưng như thế
nào?
• Dự án sẽ giúp thay đổi hoặc cải thiện điều kiện sống và phát triển của các thành
viên cộng đồng hoặc những người hưởng lợi như thế nào?

MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU
Các nhà tài trợ thường đặc biệt quan tâm đến kết quả và lợi ích mà dự án sẽ mang lại cho
cộng đồng hoặc nhóm người dân c...
Xây dựng Dự án
Hướng dẫn này nằm trong số các hướng dẫn được soạn thảo theo quan điểm của nhà tài trợ
dành cho các tổ chức xã hội dân sự.
Tài liệu này mang tính chất tham khảo và không phải là những hướng dẫn cứng nhắc.
Tăng cường Năng lực tổ chức
Xây dựng Dự án:
Hướng dẫn xây dựng
và thực hiện dự án và
các câu hỏi chính cần
đưa ra trong quá trình
xây dựng và thực
hiện.
Hướng dẫn này bao
gồm các phần về: mục
đích của kế hoạch dự
án, các mục đích và
mục tiêu; và thiết lập
một kế hoạch hành
động.
Lập ngân sách
Hướng dẫn lập ngân
sách, chú trọng vào
mục đích, các bước
tiến hành và các hợp
phần.
Hệ thống Tài chính
Hướng dẫn thiết lập
một hệ thống tài chính
minh bạch và rõ ràng
để xây dựng tính bền
vững tài chính.
Giám sát & Đánh
giá
Hướng dẫn rà soát và
đánh giá tiến độ trong
việc đạt được các mục
tiêu, xác định các vấn
đề và chiến lược và
điều chỉnh kế hoạch.
Huy động Nguồn lực
Hướng dẫn huy động
các nguồn lực, chủ
yếu là nội lực, để tăng
cường năng lực tổ
chức và mang lại lợi
ích cho cộng đồng.
Viết Đề xuất xin tài
trợ
Hướng dẫn xây dựng
và viết một đề xuất,
bao gồm các yếu tố
chính để giúp dự án
thành công.
Báo cáo lên các Nhà
tài trợ
Hướng dẫn duy trì và
tăng cường quan hệ
với các nhà tài trợ sau
khi đã được tài trợ.
MỤC ĐÍCH CỦA MỘT KẾ HOẠCH DỰ ÁN
Với các nhà tài trợ, trọng tâm của một đề xuất xin tài trợ một dự án cụ thể hoặc một
loạt các hoạt động mà bạn đang tìm kiếm sự tài trợ và các yêu cầu về ngân sách cần có để
hoàn thành tốt công việc. đây, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các yếu tố chính để xây
dựng thực hiện một dự án, và làm thế nào đ liên kết các khái niệm này trong đề xuất
của bạn. Trong hướng dẫn này, từ “dự án” được sử dụng để nói về một sự can thiệp hoặc
một hành động cụ thể.
Khi lập kế hoạch cho một dự án, bước đầu tiên là phải đảm bảo rằng có mối liên hệ mạnh
mẽ giữa sứ mệnh của tổ chức bạn và sáng kiến mà bạn đang xem t. Dự án mà bạn đang
lập kế hoạch tìm kiếm tài trợ phải một phần trong chiến lược tổng thể của bạn để
giải quyết các vấn đề. Khi xây dựng kế hoạch, bạn cần xem xét những điểm sau đây:
Dự án có liên quan như thế nào đến sứ mệnh của tổ chức bạn?
Bạn đang làm việc trong bối cảnh nào và bối cảnh này có tính đặc trưng như thế
nào?
Dự án sẽ giúp thay đổi hoặc cải thiện điều kiện sống và phát triển của các thành
viên cộng đồng hoặc những người hưởng lợi như thế nào?
cách xây dựng một dự án - Trang 2
cách xây dựng một dự án - Người đăng: Phượng Hổ Báo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
cách xây dựng một dự án 9 10 487