Ktl-icon-tai-lieu

cải cách hành chính

Được đăng lên bởi fantomas1101
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1265 lần   |   Lượt tải: 12 lần
mục lục
Trang
Mở đầu

2

Chương I: cơ sở lý luận của cải cách hành chính

3

I. Cải cách hành chính Nhà nước

3

II. Mục tiêu cải cách hành chính Nhà nước

4

1. Mục tiêu chung

4

2. Những mục tiêu cụ thể

5

III. Quan điểm của Đảng về cải cách hành chính Nhà nước

6

Chương II: Đánh giá thực trạng của cải cách hành chính Nhà nước

12

1. Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam

12

2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém

16

Chương III. Giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam

18

Kết luận

21

Mở đầu
Ngày nay, trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và văn hoá, cải cách hành
chính trở thành một trào lưu, là một nhu cầu tự thân, nỗ lực của hầu hết các quốc
gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng
động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm
tôn chỉ, mục đích chủ yếu, để từ đó xây dựng, phát triển và hoàn thiện nền hành
chính.
ở Việt Nam hiện nay, công cuộc cải cách hành chính nhà nước đang là
tâm điểm trong các nỗ lực của Đảng và Nhà nước nhằm tiến tới phát triển, hoàn

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, “Nhà nước của dân, do dân, vì
dân”, xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực
hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ và văn minh” và là điều
kiện căn bản để góp phần đạt được các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế
-xã hội quốc gia.
Đảng ta, tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần IX đã khẳng định tiếp tục
“Xây dựng một nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng
bước hiện đại hoá” không chỉ là mục tiêu của công cuộc cải cách hành chính mà
còn là chủ trương góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế
-xã hội đến 2010 ở Việt Nam.
Chính vì vậy, Tôi đã chọn vấn đề “Thực trạng cải cách hành chính và
các giải pháp, phương hướng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện
nay” để nghiên cứu làm đề tài cho tiểu luận môn học Luật hành chính.
Kết cấu của tiểu luận gồm:
Mục lục
Chương I: Cơ sở lý luận và cải cách hành chính
Chương II: Đánh giá thực trạng cải cách hành chính Nhà nước
Chương III: Giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam
Kết luận
Chương I
Cơ sở lý luận của cải cách hành chính
i. Cải cách hành chính nhà nước
Hiện nay trên thế giới, về mặt lý thuyết, có nhiều quan niệm khác nhau về
cải cách hành chính. Có quan niệm cho rằng cải cách hành chính là sự cải tổ và
điều chỉnh cơ cÂu tổ chức do đó dẫn đến sự thay đổi về chức năng, phương thức
quản lý và cơ cấu nhân viên. Đây là quan nhiệm có tính phổ biến và chủ đạo
nhấ...
mục lục
Trang
Mở đầu
2
Chương I: cơ sở lý luận của cải cách hành chính
3
I. Cải cách hành chính Nhà nước 3
II. Mục tiêu cải cách hành chính Nhà nước 4
1. Mục tiêu chung 4
2. Những mục tiêu cụ thể 5
III. Quan điểm của Đảng về cải cách hành chính Nhà nước 6
Chương II: Đánh giá thực trạng của cải cách hành chính Nhà nước
12
1. Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam 12
2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém 16
Chương III. Giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam
18
Kết luận
21
Mở đầu
Ngày nay, trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế văn hoá, cải cách hành
chính trở thành một trào lưu, là một nhu cầu tự thân, nỗ lực của hầu hết các quốc
gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính n nước hiện đại, năng
động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm
tôn chỉ, mục đích chủ yếu, đ t đóy dng, phát trin hoàn thin nn hành
chính.
Việt Nam hiện nay, công cuộc cải cách hành chính n nước đang
tâm điểm trong các nỗ lực của Đảng Nhà nước nhằm tiến tới phát triển, hoàn
cải cách hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cải cách hành chính - Người đăng: fantomas1101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
cải cách hành chính 9 10 220