Ktl-icon-tai-lieu

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở huyện Bắc Trà My

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở huyện Bắc Trà My

PHẦN I
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp bách của đề tài:
Công cuộc đổi mới đất nước trong những năm qua đã đạt được những thành tựu
trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển một cách
mạnh mẽ. Nước ta trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế, để đáp ứng được những
yêu cầu cấp bách trong giai đoạn mới thì việc cải cách hành chính sao cho phù hợp với
xu thế mới là điều cần thiết. Chính vì vậy việc cỉa cách các văn bản pháp quy, xây dựng
và ban hành văn bản đáp ứng được nội dung. Trình tự theo quy định tại luật ban hành văn
bản quy phạm pháp luật nhà nước nhằm phát huy tác dụng trong phát triển kinh tế, phục
vụ tích cực đời sống xã hội.
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính cơ quan chính phủ đến cơ quan hành chính
các cấp được sắp xếp điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp yêu cầu quản lý nhà
nước trong tình hình mới. Khắc phục những chức năng nhiệm vụ chồng chéo trong phân
công, phân cấp các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương vận hành đồng bộ
pháp huy hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân ngày càng tốt.
Cải cách đội ngủ cán bộ, công chức, đội ngủ cán bộ công chức phải đào tạo bồi
dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội và
cải cách hành chính hiện nay.
Cải cách nền tài chính công, đáp ứng được xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang
thiết bị, nơi làm việc công sở và hoàn thiện các thể chế hoạt động hệ thống nền hành
chính nhà nước đảm bảo việc tổ chức thực hiện nghiêm minh của các cơ quan hành chính
nhà nước và tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết thích hợp trong quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước trong
giai đoạn mới của nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.
Cải cách hành chính có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm ổn định chính
trị và sự phát triển kinh tế của đát nước, đây cũng là vấn đề đang được đông đảo các tầng
lớp nhân dân quan tâm.
Xuất phát từ những yêu cầu trên, tôi chọn đề tài “Cải cách thủ tục hành chính theo
cơ chế một cửa” huyện Bắc Trà My để viết tiểu luận.
Như vậy đề tài cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” hiện nay là
mang tính cấp bách đối với tình hình cả nước nói chung và trên địa bàn huyện Bắc Trà
My nói riêng.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài :
Hôi nghị trung ương VIII (khóa 7) xác định việc cải cách hành chính là nhiệm vụ
trọng tâm cảu việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước đã đề ra mục tiêu...
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở huyện Bắc Trà My
PHẦN I
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp bách của đề tài:
Công cuộc đổi mới đất nước trong những năm qua đã đạt được những thành tựu
trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, hội đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển một cách
mạnh mẽ. Nước ta trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế, để đáp ứng được những
yêu cầu cấp bách trong giai đoạn mới thì việc cảich hành chính sao cho phù hợp với
xu thế mới điều cần thiết. Chính vậy việc cỉa cách cácn bản pháp quy, xây dựng
và ban hành văn bản đáp ứng được nội dung. Trình tự theo quy định tại luật ban hành văn
bản quy phạm pháp luật nhà nước nhằm phát huy tác dụng trong phát triển kinh tế, phục
vụ tích cực đời sống xã hội.
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính cơ quan chính phủ đến cơ quan hành chính
các cấp được sắp xếp điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp yêu cầu quản nhà
nước trong tình hình mới. Khắc phục những chức năng nhiệm v chồng chéo trong phân
công, phân cấp các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương vận hành đồng bộ
pháp huy hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân ngày càng tốt.
Cải cách đội ngủ cán bộ, công chức, đội ngủ cán bộ công chức phải đào tạo bồi
dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội
cải cách hành chính hiện nay.
Cải cách nền tài chính công, đáp ứng đưc xây dựng sở hạ tầng, đầu trang
thiết bị, nơi làm việc công sở hoàn thiện các thể chế hoạt động hệ thống nền hành
chính nhà nước đảm bảo việc tổ chức thực hiện nghiêm minh của các cơ quan hành chính
nhà nước tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết thích hợp trong quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước trong
giai đoạn mới của nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.
Cải cách hành chính ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm ổn định chính
trị và sự phát triển kinh tế của đát nước, đây cũng là vấn đđang được đông đảo các tầng
lớp nhân dân quan tâm.
Xuất phát từ những yêu cầu trên, tôi chọn đề tài “Cải cách thủ tục hành chính theo
cơ chế một cửa” huyện Bắc Trà My để viết tiểu luận.
Như vậy đề tài cải cách thủ tục hành chính theo chế “một cửa” hiện nay
mang tính cấp bách đối với tình hình cả nước nói chung trên địa bàn huyện Bắc Trà
My nói riêng.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài :
Hôi nghị trung ương VIII (khóa 7)c định việc cải cách hành chính nhiệm vụ
trọng tâm cảu việc xây dựng hoàn thiện nhà c đã đề ra mục tiêu “xây dựng mt
nền kinh tế trong sạch có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hóa
để quản lý có hiệu lực và hiệu quả công việc của n nước thúc đảy xã hội phát triển lành
mạnh, đúng hướng phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống làm việc
theo pháp luật trong xã hội”…
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở huyện Bắc Trà My - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở huyện Bắc Trà My - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở huyện Bắc Trà My 9 10 851