Ktl-icon-tai-lieu

Cải cách thủ tục hành chính về chất lượng và thú y thủy sản

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
_ • PHAP LUAT KINH DOAMH

Cai each thu tuc hanh chinh

ve chat \ixxmg va thu y thuy san
D N g u y e n T h i Hiong Ha
VIEC XEM XET NANG CAO HOAC BAI BO MOT SO QUY D I N H , THU TUC HANH CHINH KHONG HOP
LY, £)AC BIET TRONG QUAN LY CHAT LLTONG VA THU Y THUY SAN, LA HET SCTC CAN THIET DE PHAT
TRIEN BEN Vl^NG MOT NGANH SAN XUAT VA THU'ONG MAI T H D Y SAN VIET NAM, HIEN D A I , DONG
BO VA CO sCrC CANH TRANH CAO TREN T H I TRU'ONG THE G I O I .

D

o la y kieh ciia PGS.
TS Nguyen Hmi Dung
trong Bao cao Ke't qua
khao sat, danh gia cai each thii
tuc hanh chinh (CCTTHC) va
kieh nghi thao go kho khan cho
cac DN che'bieh thuy san trinh
Thii tuang Chinh phii va Hpi
dong Tu van CCTTHC vao thang
12/2013 vLia qua.
Nam 2013, XKTS da d^t dugc
ke't qua dang khich 1?, voi gia tri
XK tren 6,7 ty USD, tang 11% so
voi nam 2012. Mac du vay, DN

XKTS Viet Nam ciing da phai trai
qua mpt nam nhieu kho khan,
gom ca nhiing rao can thucmg
mai tiJ phia cac thi tnrong NK
ding nhir nhiing kho khan n^i
tai. Nhung, mpt trong nhiing kho
khan Ion nha't ma DN XKTS phai
doi m§t l^i la tinh hinh CCTTHC
chua thuc su co nhieu tieh trien.
Khao sat ciia VASEP qua cac
DN hpi vien cho tha'y, nhom thii
ti^c hanh chinh (TTHC) co anh
huong va tac dpng nhieu nha't
trong linh vtrc XNK thuy san bao

gom nhom kiem dich thiiy san,
san phaim thiiy san; va nhom
kiem tra ATTP. Trong do, 5 linh
vuc dugc cho rang co tac dpng
manh nha't doi DN la: Dang ky
cap lai Giay Chiing nhgn ATTP;
Kiem tra, chiing nhan co sd du
dieu kien dam bao ATTP; Dang
ky ca'p Chiing thu doi voi 16
hang XK vao cac nir6c co yeu
cau; Dang ky kiem tra, chiing
nhan co so dii dieu kien dam bao
ATTP (de cap Giay Chiing nhan
ATTP) va Dang ky kiem tra,

Cac n h o m t h d tuc hanh chinh co dnh hi/dng va tac d o n g nhieu nhat t r o n g linh viTc XNK thOy sdn
ang Iliao r g i r * i , g i > i pua fli/irng bi/u dlSn
I

KiSm dMi thOv sdn, i&n Bh&m Ihiiy sSn I^m nFigp t^i ouit, chimin ci>a kh^u, qui cSrrh ,
K i 4 m ( J ( c h 5 a n p h f i m l h i 5 y s S n n h 3 p k h i u ( B a o g 6 n n ThCty sSn sdng, San pJiSm
KiSm d|qh s ^ n p h j m thuy sSn n h ^ p k n S u n> Idu d ^ n l i b ^ t hdi sdn n i n ^ n g o ^ i
BSngky, K n a l b d o K l 6 m d [ c l i 1 h u y s d n , s d n p n d mttiCiysdnlam nhdp Idi ; i u l t .
Kl^mdirhsSnphdm IhlLyidn ludlkhSu b| InSuh&l hodc b| tra v4
Xi>)y 10 nang b\ Ca quan Ui3m q j y S r nudc n h d p k h ^ j cdnh bdo vi CL, ATTP
B d n g ky/yflu c ^ j i l i w c CAp chuySn tl^p GIdy C h u n g l h u a6i v d l 16 hdng thuy,

I

B3rgKycdp...
_
PHAP LUAT KINH
DOAMH
Cai
each
thu tuc
hanh
chinh
ve chat
\ixxmg
va
thu
y
thuy san
D
Nguyen
Thi
Hiong
Ha
VIEC
XEM XET
NANG
CAO
HOAC
BAI BO MOT SO QUY
DINH,
THU TUC
HANH CHINH KHONG
HOP
LY,
£)AC
BIET TRONG QUAN
LY
CHAT
LLTONG
VA THU Y
THUY
SAN, LA HET
SCTC
CAN
THIET
DE
PHAT
TRIEN
BEN
Vl^NG
MOT
NGANH
SAN
XUAT
VA
THU'ONG
MAI
THDY
SAN
VIET
NAM,
HIEN
DAI,
DONG
BO
VA CO
sCrC
CANH TRANH
CAO
TREN
THI
TRU'ONG
THE
GIOI.
D
o la y
kieh
ciia
PGS.
TS Nguyen
Hmi
Dung
trong Bao cao Ke't qua
khao sat, danh gia cai
each
thii
tuc hanh chinh
(CCTTHC)
va
kieh nghi thao go kho khan cho
cac DN che'bieh thuy san trinh
Thii
tuang Chinh
phii
va
Hpi
dong
Tu van CCTTHC vao thang
12/2013
vLia
qua.
Nam
2013,
XKTS da
d^t
dugc
ke't qua dang khich
1?,
voi gia tri
XK tren 6,7 ty USD, tang
11%
so
voi nam
2012.
Mac du vay, DN
XKTS
Viet
Nam ciing da phai trai
qua mpt nam nhieu kho khan,
gom ca nhiing rao can
thucmg
mai
tiJ
phia cac thi tnrong NK
ding
nhir
nhiing kho khan
n^i
tai.
Nhung, mpt trong nhiing kho
khan
Ion
nha't ma DN
XKTS
phai
doi
t
l^i
la tinh hinh CCTTHC
chua thuc su co nhieu tieh trien.
Khao sat
ciia
VASEP qua cac
DN hpi vien cho tha'y, nhom
thii
ti^c
hanh chinh (TTHC) co anh
huong va tac dpng nhieu nha't
trong
linh
vtrc
XNK thuy
san
bao
gom nhom kiem dich thiiy san,
san phaim thiiy san; va nhom
kiem tra ATTP. Trong do, 5
linh
vuc dugc cho rang co tac dpng
manh nha't
doi
DN la: Dang ky
cap lai Giay Chiing
nhgn
ATTP;
Kiem tra, chiing nhan co sd du
dieu kien dam bao ATTP; Dang
ky ca'p Chiing thu doi voi 16
hang XK vao cac
nir6c
co yeu
cau; Dang ky kiem tra, chiing
nhan co so
dii
dieu kien
dam
bao
ATTP (de cap Giay Chiing nhan
ATTP) va Dang ky kiem tra,
Cac
nhom
thd tuc
hanh
chinh
co
dnh
hi/dng
va tac
dong nhieu nhat trong
linh
viTc
XNK
thOy
sdn
ang Iliao rgir*i,gi>i pua
fli/irng
bi/u dlSn
I KiSm dMi thOv
sdn,
i&n Bh&m Ihiiy sSn
I^m
nFigp
t^i
ouit,
chimin ci>a
kh^u,
qui cSrrh
,
Ki4m(J(ch5anphfimlhi5ysSnnh3pkhiu(Baog6nn ThCty sSn
sdng,
San
pJiSm
KiSm
d|qh
s^nphjm
thuy
sSn nh^pknSu
n>
Idu
d^nlib^t
hdi sdn
nin^
ngo^i
BSngky,
KnalbdoKl6md[cli1huysdn,sdn
pndm
ttiCiysdn
lam
nhdp Idi
;iult.
Kl^mdirhsSnphdm
IhlLyidn ludlkhSu
b|
InSuh&l hodc
b|
tra v4
Xi>)y
10
nang
b\ Ca quan
Ui3m qjySr nudc
nhdpkh^j
cdnh bdo
vi
CL,
ATTP
Bdng
ky/yflu
c^j
iliwc CAp chuySn tl^p GIdy Chunglhu a6i vdl 16
hdng thuy,
I
B3rgKycdpl3lGiayChi>n9ltiu'(blsal,
bllhSllac
)
Khaibao
vd cdp
Cl6ychur\e
nhJn kl6m
dich thuy
sannhdn
khdu
dfing lin<
nguyen
lieu
i:ipGiSyc:lTi>iv
nhdn
kidmdich sdnphdm
thuy sdn
nh^p
khdu
()i>ng lim nEUyin li$u
Kiftmtra
cTiirngnhanCL,
ATTP
aftluW 16 hdng
IhilysdnvdSPTSdCingldtn
Odng
kJcSp
lai
GIdy Ctii/ng nhan
ATTP
Kidm
tra,chi>rg
nhdniaisd
sSn xufll kinh
fl
oanh
ttiuy
sdn
di^i dIdu kl^n
ATTP
BflngkiJcaMBiJ Qifly Chi>ngthtri)4i v6l IShdngXK «dot;dcri/*c NKc6yau
cdu
Bang kyklirti
tra,
chiing nhdncos*afl diiu kiflnbdoadm
ATTP
(ddCdpgidy.
Ddng
k:f
kiSm
tra,
chungnhdn
ChSt lucng
ATTP
(ChOng
Our}
\0
hdngthily
sdn
Ngudn:
VASEP
70
THJCMi
MAI THJY
SAN
,'
56 171
Cải cách thủ tục hành chính về chất lượng và thú y thủy sản - Trang 2
Cải cách thủ tục hành chính về chất lượng và thú y thủy sản - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cải cách thủ tục hành chính về chất lượng và thú y thủy sản 9 10 49