Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang tín dụng MSB

Được đăng lên bởi Nguyễn Phước Thành
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2930 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NỘI DUNG
A.

GIỚI THIỆU CHUNG.................................................................................. 2
I-

Mục tiêu hệ thống..................................................................................... 2
1.1. Định nghĩa xếp hạng doanh nghiệp........................................................ 2
1.2. Mục đích xếp hạng doanh nghiệp .......................................................... 3

II- Nguyên lý thiết kế hệ thống xếp hạng .................................................... 3
1.1. Cơ sở đánh giá xếp hạng ........................................................................ 3
1.2. Bộ phận đánh giá xếp hạng .................................................................... 4
1.3. Hệ thống xếp hạng theo điểm ................................................................ 4
1.4. Hệ thống xếp hạng được đơn giản hoá .................................................. 4
1.5. Hệ thống xếp hạng mở ........................................................................... 4
B.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP............... 5
I-

Hướng dẫn đánh giá và cho điểm rủi ro tín dụng................................. 5
1.1. Với MSB ................................................................................................ 5
1.2. Với các tổ chức tín dụng và các chủ nợ khác......................................... 8

II- Hướng dẫn đánh giá và cho điểm rủi ro tài chính ............................... 8
1.1. Dòng tiền mặt ......................................................................................... 8
1.2. Khả năng sinh lời ................................................................................. 20
1.3. Hiệu quả hoạt động .............................................................................. 30
1.4. Khả năng thanh khoản.......................................................................... 44
1.5. Cơ cấu tài trợ ........................................................................................ 49
1.6. Mức Tăng trưởng ................................................................................. 53
III- Hướng dẫn đánh giá và cho điểm rủi ro hoạt động. ........................... 54
1.1. Môi trường ngành................................................................................. 54
1.2. Sản phẩm của doanh nghiệp................................................................. 57
1.3. Thị trường của doanh nghiệp. .............................................................. 59
1.4. ...
NI DUNG
A. GII THIU CHUNG.................................................................................. 2
I- Mc tiêu h thng..................................................................................... 2
1.1. Định nghĩa xếp hng doanh nghip........................................................ 2
1.2. Mc đích xếp hng doanh nghip .......................................................... 3
II- Nguyên lý thiết kế h thng xếp hng .................................................... 3
1.1. Cơ s đánh giá xếp hng ........................................................................ 3
1.2. B phn đánh giá xếp hng .................................................................... 4
1.3. H thng xếp hng theo đim ................................................................ 4
1.4. H thng xếp hng được đơn gin hoá .................................................. 4
1.5. H thng xếp hng m ........................................................................... 4
B. HƯỚNG DN ĐÁNH GIÁ VÀ XP HNG DOANH NGHIP............... 5
I- Hướng dn đánh giá và cho đim ri ro tín dng................................. 5
1.1. Vi MSB ................................................................................................ 5
1.2. Vi các t chc tín dng và các ch n khác......................................... 8
II- Hướng dn đánh giá và cho đim ri ro tài chính ............................... 8
1.1. Dòng tin mt......................................................................................... 8
1.2. Kh năng sinh li ................................................................................. 20
1.3. Hiu qu hot động .............................................................................. 30
1.4. Kh năng thanh khon.......................................................................... 44
1.5. Cơ cu tài tr........................................................................................ 49
1.6. Mc Tăng trưởng ................................................................................. 53
III- Hướng dn đánh giá và cho đim ri ro hot động. ........................... 54
1.1. Môi trường ngành................................................................................. 54
1.2. Sn phm ca doanh nghip................................................................. 57
1.3. Th trường ca doanh nghip. .............................................................. 59
1.4. K thut công ngh. ............................................................................. 63
1.5. Ngun nguyên vt liu, hàng hoá......................................................... 66
1.6. Địa đim và địa bàn hot động............................................................. 67
1.7. Qun lý và ngun nhân lc. ................................................................. 68
IV- Hướng dn đánh giá và cho đim li ích đem li cho MSB ............... 69
1.1. Tr lãi tin vay ..................................................................................... 69
1.2. Phí dch v tr cho MSB ...................................................................... 70
1.3. Tin gi ti MSB.................................................................................. 71
V- Hướng dn tng hp đim và xếp hng ............................................... 73
1.1. Gii thích v h s tương quan............................................................. 73
1.2 . Hướng dn tng hp đim và xếp hng ............................................. 74
C. QUY ĐỊNH THI HÀNH ............................................................................. 77
Cẩm nang tín dụng MSB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang tín dụng MSB - Người đăng: Nguyễn Phước Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Cẩm nang tín dụng MSB 9 10 878