Ktl-icon-tai-lieu

Cán cân thanh toán kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi nguyenbich9x
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 843 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hạch toán thu nhập quốc dân
và Cán cân thanh toán
Châu Văn Thành

Đọc số liệu thực tế, IMF



Việt Nam
Trung Quốc

Đồng nhất thức quan trọng
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
 GDP = C + I + G + X – M
Tổng thu nhập quốc dân (GNP hay GNI)
 GNI = GDP + NFP
 NFP: Net Factor Payments from Abroad
Tổng thu nhập khả dụng quốc gia (GNDI)
 GNDI = GNI + NTR
 NTR: Net Transfers from abroad
Tổng chi tiêu trong nước (Domestic Absorption)
 A = C + I + G
Cán cân vãng lai (Current Account)
 CA = X – M + NFP + NTR
Cán cân thương mại (Trade Balance, Net Exports)
 TB = NX = X – M

Đồng nhất thức quan trọng
Đặt Y = GDP = C + I + G + X – M
 Và (Y – T) = C + Sp => Y = C + Sp + T
(1) và (2) =>
 (I + G + X) = (Sp + T + M)
 (Sp – I) + (T – G) = (X – M)
 I = Sp + (T – G) + (M – X) = Sp + Sg + Sf


[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Đến đây ta cũng có ít nhất 3 cách viết về TB (hay NX),
đó là gì? Và ý nghĩa kinh tế?

Trao đổi sản lượng giữa các
quốc gia - ý nghĩa kinh tế




Nền kinh tế mở:
 Thu nhập nội địa
 Chi tiêu nội địa

Y=C+I+G+X–M
A=C+I+G

Ví dụ:
 Thu nhập < Chi tiêu => ?
 Tài trợ?
 Tài trợ ngắn hạn và dài hạn?
 Thu nhập < Chi tiêu => luôn luôn xấu?
 Một cách hỏi khác: thâm hụt CA hay TB là luôn
xấu?

Cán cân thanh toán (BOP)


Cán cân thanh toán BOP:




Tóm tắt kết quả giao dịch xuyên biên giới
của một quốc gia, thường trong một năm

Giao dịch quốc tế:




Hàng hoá và dịch vụ
Vốn/Tài chính
Dự trữ ngoại tệ

Dòng vốn và cán cân thanh toán
•Cán cân thanh toán BOP của một quốc gia (balance of
payments) tóm tắt các giao dịch với phần còn lại của thế giới.
•Tài khoản vãng lai (current account) bao gồm các giao dịch
hàng hóa và dịch vụ, và các khoản thu nhập yếu tố và các khoản
chuyển nhượng.
•Cán cân thương mại (merchandise trade balance) ghi
chép kết quả giao dịch hàng hóa và dịch vụ.
•Tài khoản vốn và tài chính (financial account) đo lường các
dòng vốn.
•Theo định nghĩa, tổng tài khoản vãng lai và tài khoản vốn
và tài chính (bao gồm cả tài trợ chính thức) bằng zero.

BOP – một ví dụ nhận dạng
Nhận ngoại tệ (+)
Cán cân vãng lai
(CA)
Xuất khẩu
Nhập khẩu
….
Cán cân vốn và tài
chính (KA)
FDI
FPI (FII)
Vay/cho vay
…
Sai và sót (EO)
Thay đổi dự trữ
ngoại tệ (ΔFR)
Để đơn giản, giả sử EO không đáng kể và bằng 0

Chi ngoại tệ (-)

Điều gì có thể xảy ra nếu


BOP thặng dư:






S$ > D$,
Nội tệ lên giá,
Tích lũy dự trữ $,...

BOP thâm hụt:




D$ > S$.
Nội tệ giảm giá,
Giảm dự trữ ngoại tệ $...

GDP & BOP
GDP accounts:
C
1000

I
200

G
300

X
500

M
550...
Hạch toán thu nhập quốc dân
Cán cân thanh toán
Châu Văn Thành
Cán cân thanh toán kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cán cân thanh toán kinh tế vĩ mô - Người đăng: nguyenbich9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Cán cân thanh toán kinh tế vĩ mô 9 10 173