Ktl-icon-tai-lieu

Cấp giấy phép và hoạt động của tổ chức TCVM

Được đăng lên bởi hongyen
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

Số :
2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/2011/TT-NHNN

Hà Nội, ngày

tháng

năm

THÔNG TƯ
Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động
của Tổ chức tài chính vi mô
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam;
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước)
hướng dẫn việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài chính vi
mô như sau:
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ
chức tài chính vi mô.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức tài chính vi mô.
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp Giấy phép, tổ chức và
hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Vốn pháp định là mức vốn điều lệ tối thiểu phải có theo quy định
của Chính phủ để thành lập tổ chức tài chính vi mô.
2. Cuộc họp Hội đồng thành viên đầu tiên: là cuộc họp đầu tiên của
các thành viên tổ chức tài chính vi mô, có nhiệm vụ thông qua: Điều lệ tổ
chức và hoạt động tổ chức tài chính vi mô; Đề án, phương án thành lập tổ
chức tài chính vi mô; Bầu các thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban
kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên; Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc
thành lập tổ chức tài chính vi mô.
3. Cấp tín dụng vi mô: là khoản cấp tín dụng dưới hình thức cho vay
đối với các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ
(theo quy định của pháp luật về hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp
siêu nhỏ). Tổng dư nợ các khoản cấp tín dụng vi mô đối với một khách hàng
không vượt quá ba mươi triệu đồng.
4. Tổ chức phi Chính phủ Việt Nam: là các tổ chức được thành lập và
hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
5. Nước nguyên xứ đối với bên góp vốn nước ngoài: là nước nơi tổ
chức nước ngoài được thành lập hoặc đăng ký đặt trụ sở chính, hoặc là nước
nơi cá nhân nước ngoài đăng ký quốc tịch.
6. Tổ chức, cá nhân nước ngoài: là tổ chức được thành lập theo pháp
luật nước ngoài hoặc đăng ký đặt trụ sở chính ở nước ngoài, người nước
ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
7. Người đại diện theo uỷ quyền: là cá nhân được các bên góp vốn uỷ
quyền bằng vă...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : /2011/TT-NHNN Hà Nội, ngày tháng năm
2011
THÔNG TƯ
Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động
của Tổ chức tài chính vi mô
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam;
Ngân hàng N nước Việt Nam (sau đây gọi Ngân hàng Nhà nước)
hướng dẫn việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài chính vi
mô như sau:
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ
chức tài chính vi mô.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức tài chính vi mô.
2. T chức, nhân liên quan đến việc cấp Giấy phép, tổ chức
hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1
Cấp giấy phép và hoạt động của tổ chức TCVM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấp giấy phép và hoạt động của tổ chức TCVM - Người đăng: hongyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Cấp giấy phép và hoạt động của tổ chức TCVM 9 10 999