Ktl-icon-tai-lieu

Case study: Cải cách tài chính và phát triển kinh tế (Chương trình Fullbright)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Fulbright Economics Teaching Program

Case Study

Financial Reform and Economic Development

MiniCase

Cải cách tài chính và phát triển kinh tế

Cộng hòa HappyReform
Cộng hòa HappyReform là một quốc gia đang phát triển với mức thu nhập bình quân
đầu người 400 USD.
Từ khi dành được độc lập, HappyReform đã lựa chọn con đường phát triển kinh
tế theo hướng thị trường. Tuy nhiên, với nền tảng công nghiệp yếu kém, khu vực kinh
tế tư nhân trong nước nhỏ bé và khu vực nước ngoài kiểm soát nhiều hoạt động sản
xuất công nghiệp chế biến và khai thác quy mô lớn, nên ngay từ đầu nhà nước luôn
đóng một vai trò quan trọng và can thiệp mạnh mẽ vào hoạt hoạt động kinh tế. Đường
lối phát triển kinh tế được dựa vào chiến lược hướng nội với sự thành lập nhiều doanh
nghiệp sản xuất hàng thay thế nhập khẩu và được bảo hộ bởi hàng rào thuế quan và
hạn ngạch. Hầu như toàn bộ hệ thống tài chính là do chính phủ kiểm soát và đóng vài
trò là nơi huy động vốn và định hướng hoạt động đầu tư của nhà nước. Nhưng người
dân HappyReform thấy rõ rằng nền kinh tế của mình ngày càng trì trệ và tụt hậu so
với các nước láng giềng.
Chính phủ mới được thành lập và bắt tay triển khai một chương trình cải cách
kinh tế sâu rộng. Trách nhiệm này được đặt lên vai của Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh
tế. Trong vòng hơn một năm qua, các nhóm cố vấn kinh tế của Bộ trưởng đã thiết kế
một loạt các chương trình cải cách từ ổn định kinh tế vĩ mô, tự do hóa thương mại, đa
dạng hóa cơ cấu sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, cải
cách hệ thống tài chính, cùng với nhiều cải cách khác về xã hội, xóa đói giảm
nghèo,… Mọi việc gần như được hoàn tất với tỷ lệ nhất trí cao, ngoại trừ vấn đề cải
cách hệ thống tài chính. Hai nhóm cố vấn đưa ra hai đề xuất khác nhau.

Nhóm cố vấn 1
Nhóm cố vấn này lập luận rằng các công trình nghiên cứu kinh tế và kinh nghiệm của
nhiều nước đều cho thấy phát triển tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế. Một hệ thống
tài chính yếu kém làm cản trở tăng trưởng kinh tế. Chính sách kiểm soát lãi suất và
việc các ngân hàng chịu sự chỉ đạo của chính phủ trong việc ra các quyết định đầu tư
dẫn tới một hệ thống tài chính “nông” trong đó tỷ lệ tài sản tài chính so với GDP ở
vào mức rất thấp. Không những hệ thống hiện hữu không huy động được nhiều vốn
nhàn rỗi trong dân chúng, mà lượng vốn huy động được còn không được phân bổ một
cách hiệu quả cho các dự án đầu tư.

Xuân Thành

1

Fulbright Economics Teaching Program

Case Study

Financial Reform and Economic Development

D...
Fulbright Economics Teaching Program Case Study Financial Reform and Economic Development
Xuân Thành
1
MiniCase
Ci cách tài chính và phát trin kinh tế
Cng hòa HappyReform
Cng hòa HappyReform là mt quc gia đang phát trin vi mc thu nhp bình quân
đầu người 400 USD.
T khi dành được độc lp, HappyReform đã la chn con đường phát trin kinh
tế theo hướng th trường. Tuy nhiên, vi nn tng công nghip yếu kém, khu vc kinh
tế tư nhân trong nước nh bé và khu vc nước ngoài kim soát nhiu hot động sn
xut công nghip chế biến và khai thác quy mô ln, nên ngay t đầu nhà nước luôn
đóng mt vai trò quan trng và can thip mnh m vào hot hot động kinh tế. Đường
li phát trin kinh tế được da vào chiến lược hướng ni vi s thành lp nhiu doanh
nghip sn xut hàng thay thế nhp khu và được bo h bi hàng rào thuế quan và
hn ngch. Hu như toàn b h thng tài chính là do chính ph kim soát và đóng vài
trò là nơi huy động vn và định hướng hot động đầu tư ca nhà nước. Nhưng người
dân HappyReform thy rõ rng nn kinh tế ca mình ngày càng trì tr và tt hu so
vi các nước láng ging.
Chính ph mi được thành lp và bt tay trin khai mt chương trình ci cách
kinh tế sâu rng. Trách nhim này được đặt lên vai ca B trưởng B Phát trin Kinh
tế. Trong vòng hơn mt năm qua, các nhóm c vn kinh tế ca B trưởng đã thiết kế
mt lot các chương trình ci cách t n định kinh tế vĩ mô, t do hóa thương mi, đa
dng hóa cơ cu s hu ca các doanh nghip nhà nước, phát trin kinh tế tư nhân, ci
cách h thng tài chính, cùng vi nhiu ci cách khác v xã hi, xóa đói gim
nghèo,… Mi vic gn như được hoàn tt vi t l nht trí cao, ngoi tr vn đề ci
cách h thng tài chính. Hai nhóm c vn đưa ra hai đề xut khác nhau.
Nhóm c vn 1
Nhóm c vn này lp lun rng các công trình nghiên cu kinh tế và kinh nghim ca
nhiu nước đều cho thy phát trin tài chính thúc đẩy phát trin kinh tế. Mt h thng
tài chính yếu kém làm cn tr tăng trưởng kinh tế. Chính sách kim soát lãi sut và
vic các ngân hàng chu s ch đạo ca chính ph trong vic ra các quyết định đầu tư
dn ti mt h thng tài chính “nông” trong đó t l tài sn tài chính so vi GDP
vào mc rt thp. Không nhng h thng hin hu không huy động được nhiu vn
nhàn ri trong dân chúng, mà lượng vn huy động được còn không được phân b mt
cách hiu qu cho các d án đầu tư.
Case study: Cải cách tài chính và phát triển kinh tế (Chương trình Fullbright) - Trang 2
Case study: Cải cách tài chính và phát triển kinh tế (Chương trình Fullbright) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Case study: Cải cách tài chính và phát triển kinh tế (Chương trình Fullbright) 9 10 12