Ktl-icon-tai-lieu

Câu hổi kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi gttdung
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bookboomíng

CẬU HỎI KINH TÊ NGOẠI THƯƠNG
Câu X:Sự khác nhau cơ bản giữa trao đổi hàng hoá trong nước và trao đổi hàng
hoá với nước ngoài_______________________ ___________________________________
Trao đổi hàng hoá trong nước
Trao đổi hàng hoá vối nước ngoài
Chủ
sở Những pháp nhân có cùng quốc Những pháp nhân khác quốc tịch
hữu
tich
Giá cả
Là giá cả trong nước, có thể lên Là giá quốc tế xoay xung quanh trạc giá
xuống do quan hệ cung cầu tác trị quốc tế giá tham khảo của nước nhập
động nhưng luôn xoay xung quanh
khẩu, xuất khẩu nhiều mặt hoặc các
trục giá trị dân tộc .
trang tâm giao dịch
Đồng tiền Thanh toán bằng nội tệ (theo pháp
thanh
luật ngân hàng)
toán
Luật điều Luật quốc gia, luật dân sự
chỉnh

Bằng ngoại tệ hoặc một trong hai bên hoặc
bằng đồng tiền QT
Luật quốc gia hoặc một trong hai nước
hoăc môt nước khác QT tâp quán mua bán
ỌT
Phải thực hiện bằng văn bản

Hình thức Có thể thực hiện bằng miệng
thưc hiên
Hàng hoá Lương hàng hoá có thể nhỏ, lẻ Khối lượng hàng hoá trao đổi lớn
hoăc lớn

Câu 2: Tại sao nói NT là một hình thức của quan hệ xã hội và phản ánh sự phụ
thuộc của các QG?
-NT là sự trao -đổi hàng hoá của nước này với nước khác thông qua các hoạt động
mua bán nằm trong tổng thể quan hệ kinh tế quốc tế
-QT xã hội là quan hệ giữa người với ngưòi.quan hệ XH đa dạng, phức tạp trong đó
có quan hệ kinh tế quốc tế ngoại thương là quan hệ xã hội
Ngày này, nền kinh tế quốc tế được quốc tế hoá mạnh mẽ để tồn tại phát triển tham
gia phân công lao động không chỉ đơn thuần là buôn bán với bên ngoài mà thực chất là
cùng với các quan hệ kinh tế đối ngoại khác tham gia phân công lao động quốc tế .Vì vậy
,một quốc gia phải khai thác được lợi thế trong nước phù hợp vối xu thế phát triển của kinh
tế. thế giói và qụan hệ kinh tế qiiổc tế, đồng thòi cũng phải tính toán-lợi thế tương đối mà
nước mình có thể giành được so sánh vói cai giá phải tra .Những lợi thế có thể có nhờ tham
gia vào buôn bán và phân công lao động quốc tế bao giờ cũng phải tăng thêm khả năng phụ
thuộc vào bên ngoài .Do đó, NT phản ánh phụ thuộc giữa các QG (thông qua TM QT) , đặc
biệt trong điều kiện hiện nay (sự phụ thuộc lớn)
Câu 3: Nói không có NT thì không tồn tại các quan hệ kinh tế doanh nghiệp có
đúng không ?
Điều kiện ra đời và phát triển NT
-Nền sản xuất hàng hoá và sự xuất hiện của TB thương nghiệp
-Có nhà nước pháp quyền và pcld gr giữa các nước phát triển
-> NT ra đời sớm nhất
-Từ những mối quan hệ về trao đổi hàng hoá (cả hữu hình và vô hình) dẫn đến
quan hệ trao đổi tiền tệ, sức ...
Bookboomíng
CẬU HỎI KINH TÊ NGOẠI THƯƠNG
Câu X:S khác nhau bản giữa trao đổi hàng hoá trong nước và trao đổi hàng
hoá với nước ngoài
__________________________________________________________
Trao đi hàng hoá trong nưc Trao đổi hàng h vối nưc ngoài
Ch sở
hu
Nhng pháp nhân cùng quc
tich
Nhng pháp nhân khác quốc tch
Giá c
Là giá cả trong nước, th n
xung do quan hệ cung cu c
đng nhưng luôn xoay xung quanh
trc giá tr dân tộc .
Là g quc tế xoay xung quanh trc giá
tr quc tế giá tham kho của nưc nhp
khẩu, xut khu nhiều mt hoc các
trang tâm giao dịch
Đồng tin
thanh
toán
Thanh toán bng nội t (theo pháp
lut ngânng)
Bng ngoại t hoc mt trong hai bên hoc
bng đng tin QT
Lut điu
chỉnh
Lut quốc gia, lut dân s
Lut quc gia hoc một trong hai nưc
hoăc môt nưc khác QT tâp quán mua bán
T
Hình thc
thưc hiên
Có th thc hiện bng miệng Phi thc hiện bng văn bn
Hàng hoá
Lương ng hoá th nh, lẻ
hoăc lớn
Khối lưng hàng h trao đi lớn
Câu 2: Tại sao nói NT một hình thức của quan hệ xã hội và phản ánh sự phụ
thuộc của các QG?
-NT s trao -đi hàng hoá ca nưc y với nưc khác thông qua các hoạt đng
mua bán nm trong tổng th quan hkinh tế quốc tế
-QThội là quan hệ giữa ngưi vi ngưòi.quan hệ XH đa dng, phc tp trong đó
quan h kinh tế quc tế ngoại thương quan h hội
- Ngày này, nền kinh tế quốc tế đưc quc tế hoá mạnh mẽ đ tồn ti phát trin tham
gia phân công lao động không chỉ đơn thun buôn bán với n ngoài mà thc cht là
cùng vi các quan hệ kinh tế đối ngoi khác tham gia phân công lao động quc tế .Vì vy
,mt quc gia phi khai thác đưc lợi thế trong nưc phù hợp vối xu thế phát triển ca kinh
tế. thế giói qan h kinh tế qiiổc tế, đng thòi ng phi nh toán-lợi thế tương đối mà
nưc mình có thể giành đưc so sánhi cai g phải tra .Nhng lợi thế th nh tham
gia vào buôn bán và phân công lao đng quc tế bao giờ cũng phi tăng thêm khả năng ph
thuc vào bên ngoài .Do đó, NT phn ánh ph thuộc giữa các QG (thông qua TM QT) , đặc
biệt trong điều kiện hiện nay (sph thuộc ln)
Câu 3: Nói không NT thì không tồn tại các quan hệ kinh tế doanh nghiệp
đúng không ?
Điều kin ra đi và phát triển NT
-Nn sn xutng hoá và s xut hiện của TB thương nghiệp
-Có nhà nưc pp quyn và pcld gr giữa c nưc phát trin
-> NT ra đi sớm nhất
-T nhng mối quan h về trao đổi hàng hoá (cả hunhvô hình) dẫn đến
quan h trao đổi tiền t, sức lao đng ,KH và CN .Như vậy, một quc gia đã thc hiện các qh
KTDN ca mình vi xut phát điểm buôn bán ưao đổi ng hoá ->NT quyết định của
mi quan hệ KTDN khác (ở các mc đ khác nhau vi c mối quan hệ khác nhau ).Ngưc
li, NT cũng chu tác đng của các quan hệ đó
Đại học Ngoải thương
Câu hổi kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hổi kinh tế quốc tế - Người đăng: gttdung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Câu hổi kinh tế quốc tế 9 10 181