Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi môn Hành chính so sánh

Được đăng lên bởi lehuong280580
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1351 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI MÔN HÀNH CHÍNH SO SÁNH
1. Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay theo hình thái cấu trúc nào? Anh(chị) hãy phân tích các
đặc điểm của hình thái cấu trúc đó.
Hình thức nhà nước là cách thức tổ chức quyền lực, là phương thức chuyển đổi ý chí của giai cấp thống
trị thành ý chí nhà nước. Hình thức nhà nước gồm 2 yếu tố: hình thức chính thể và hình thức cấu trúc.
1. Hình thức chính thể nhà nước CHXHCN Việt Nam
- Hình thức chính thể là hình thức tổ chức các cơ quan quyền lực tối cao, cơ cấu, trình tự thành lập và mối
liên hệ của chúng với nhau cũng như mức độ tham gia của nhân dân vào việc thiết lập các cơ quan này.
- Chính thể nhà nước CHXHCN Việt Nam, thông qua nguyên tắc bầu cử bình đẳng, phổ thông, trực tiếp
và bỏ phiếu kín, nhân dân đã bỏ phiếu bầu ra cơ quan đại diện của mình (Quốc hội, Hội đồng nhân dân
các cấp).
Quyền lực nhà nước tối cao thuộc về Quốc hội. Quốc hội được bầu theo nhiệm kỳ 5 năm, có quyền lập
pháp, quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, quyết định những vấn đề quan
trọng của đất nước.
- Chính thể cộng hòa dân chủ của nhà nước CHXHCN Việt Nam có nhiều đặc điểm riêng khác với cộng
hòa dân chủ tư sản.
a. Chính thể CHXHCN Việt Nam qua Hiến pháp khẳng định việc tổ chức quyền lực nhà nước phải đặt
dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
- Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị có vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội.
- Điều 4 HP 92: ĐCSVN đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành quyền lợi của giai
cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí
Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động theo Hiến pháp và pháp
luật.
+ Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, định hướng cho sự phát triển của nhà nước trên tất cả các
lĩnh vực trong từng thời kỳ.
+ Đảng vạch ra phương hướng và nguyên tắc nhằm xây dựng nhà nước Việt Nam thực sự của dân, do dân,
vì dân. Nhà nước có bộ máy nhà nước chính quy, quy chế làm việc khoa học, đội ngũ cán bộ nhân viên
nhà nước làm việc tận tụy vì lợi ích nhân dân.
+ Đảng phát hiện bồi dưỡng đảng viên ưu tú và người ngoài đảng, giới thiệu giữ chức vụ quan trọng trong
cơ quan nhà nước thông qua bầu cử, bổ nhiệm.
+ Đảng giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tập hợp quần chúng động viên họ tham
gia quản lý nhà nước và xã hội, thực hiện đường lối của Đảng và chấp hành pháp luật của nhà nước.
+ Đảng kiểm tra tổ chức của Đảng trong tổ chức và thực hiện đường lố...
CÂU HỎI MÔN HÀNH CHÍNH SO SÁNH
1. Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay theo hình thái cấu trúc nào? Anh(chị) hãy phân tích các
đặc điểm của hình thái cấu trúc đó.
Hình thức nhà nước là cách thức tổ chức quyền lực, là phương thức chuyển đổi ý chí của giai cấp thống
trị thành ý chí nhà nước. Hình thức nhà nước gồm 2 yếu tố: hình thức chính thể và hình thức cấu trúc.
1. Hình thức chính thể nhà nước CHXHCN Việt Nam
- Hình thức chính thể là hình thức tổ chức các cơ quan quyền lực tối cao, cơ cấu, trình tự thành lập và mối
liên hệ của chúng với nhau cũng như mức độ tham gia của nhân dân vào việc thiết lập các cơ quan này.
- Chính thể nhà nước CHXHCN Việt Nam, thông qua nguyên tắc bầu cử bình đẳng, phổ thông, trực tiếp
và bỏ phiếu kín, nhân dân đã bỏ phiếu bầu ra cơ quan đại diện của mình (Quốc hội, Hội đồng nhân dân
các cấp).
Quyền lực nhà nước tối cao thuộc về Quốc hội. Quốc hội được bầu theo nhiệm kỳ 5 năm, có quyền lập
pháp, quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, quyết định những vấn đề quan
trọng của đất nước.
- Chính thể cộng hòa dân chủ của nhà nước CHXHCN Việt Nam có nhiều đặc điểm riêng khác với cộng
hòa dân chủ tư sản.
a. Chính thể CHXHCN Việt Nam qua Hiến pháp khẳng định việc tổ chức quyền lực nhà nước phải đặt
dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
- Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị có vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội.
- Điều 4 HP 92: ĐCSVN đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành quyền lợi của giai
cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí
Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động theo Hiến pháp và pháp
luật.
+ Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, định hướng cho sự phát triển của nhà nước trên tất cả các
lĩnh vực trong từng thời kỳ.
+ Đảng vạch ra phương hướng và nguyên tắc nhằm xây dựng nhà nước Việt Nam thực sự của dân, do dân,
vì dân. Nhà nước có bộ máy nhà nước chính quy, quy chế làm việc khoa học, đội ngũ cán bộ nhân viên
nhà nước làm việc tận tụy vì lợi ích nhân dân.
+ Đảng phát hiện bồi dưỡng đảng viên ưu tú và người ngoài đảng, giới thiệu giữ chức vụ quan trọng trong
cơ quan nhà nước thông qua bầu cử, bổ nhiệm.
+ Đảng giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tập hợp quần chúng động viên họ tham
gia quản lý nhà nước và xã hội, thực hiện đường lối của Đảng và chấp hành pháp luật của nhà nước.
+ Đảng kiểm tra tổ chức của Đảng trong tổ chức và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, nghị
quyết Đảng. Đảng kiểm tra cơ quan NN, phát hiện sai lầm, hạn chế để từ đó có biện pháp khắc phục, tổng
kết, rút kinh nghiệm để không ngừng bổ sung đường lối của mình.
b. Nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc tập quyền XHCN nhưng có sự phân công,
phân nhiệm rạch ròi giữa các cơ quan.
- Theo nguyên tắc này, quyền lực nhà nước tập trung trong tay Quốc hội – cơ quan duy nhất do nhân dân
cả nước bầu ra nhưng có sự phân công phối hợp giữa Quốc hội và những cơ quan nhà nước khác trong
thực hiện quyền lực nhà nước tạo thành cơ chế đồng bộ góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà
nước.
+ Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, trong phạm vi quyền hạn của mình thực hiện tốt các
chức năng lập pháp, xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp.
+ Chính phủ là cơ quan quản lý mọi mặt của đời sống xã hội.
+ Tòa án tuân theo pháp luật, phụ thuộc vào pháp luật để thực hiện chức năng xét xử.
+ Viện kiểm sát thực hiện chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
Câu hỏi môn Hành chính so sánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi môn Hành chính so sánh - Người đăng: lehuong280580
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Câu hỏi môn Hành chính so sánh 9 10 559