Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi nguyên lý thống kê (hay đáp án)

Được đăng lên bởi littlesunny93-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2154 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 2: THU THẬP VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ
Bài 2.1
Có tài liệu về bậc thợ của các công nhân trong một xí nghiệp như sau:
1
2
1
2
3
5
y/c:

3
4
4
4
4
4

2
3
3
3
5
3

4
5
1
5
1
5

3
6
2
1
3
2

1
2
3
4
3
3

2
6
1
2
5
6

7
3
3
6
3
4

1
3
4
3
2
5

3
4
2
5
4
6

4
3
3
4
3
7

3
2
4
2
5
1

2
4
1
1
4
4

4
3
6
3
1
1

-

hãy phân tổ của công nhân xí nghiệp theo bậc thợ
biểu diễn kết quả lên đồ thị
bài số 2.2
có tài liệu thu thập được về số nhân viên bán hàng của 40 cửa hàng thương mại thuộc một
thành phố trong kì báo cáo như sau:
25
7
16
21

24
4
12
15
-

15
5
7
5

20
9
11
19

19
13
22
13

10
17
6
9

5
1
20
14

24
23
4
18

18
8
10
10

14
3
12
15

căn cứ theo số nhân viên bán hàng, phân tổ các cửa hàng nói trên thành 5 tổ có
khoảng cách đều nhau.
Tính tần suất và mật độ phân phối của dãy số đã xây dựng ở câu 1

Bài số2.3
tại một xí nghiệp ta thu thập được thông tin về thời gian cần thiết để hoàn thành
một loại sản phẩm của 50 công nhân như sau(đơn vị tính: phút):
20,8
25,3
23,7
21,3
19,7
-

22,82
20,7
20,3
21,5
24,2

21,8
22,5
23,6
23,1
23,8

22,0
21,2
19,0
19,9
20,7

20,7
23,8
25,1
24,2
23,8

20,9
23,3
25,0
24,1
24,3

25,0
20,9
19,5
19,8
21,1

22,2
22,9
24,1
23,9
20,9

22,8
23,5
24,2
22,8
21,6

20,1
19,5
21,8
23,9
22,7

1. phân tài liệu thành 7 tổ với khoảng cách đều nhau
Tính tần suất và tần số tích lũy của mỗi tổ
Vẽ đồ thị tần số và tần số tích lũy.
Chương3: MÔ TẢ DỮ LIỆU BẰNG CÁC ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ

Có tài liệu về vốn đầu tư xây dựng của một địa phương được trình bày dưới dạng
bảng sau( đơn vị tính: triệu đồng):

năm
1996
1997
1998
1999
2000
2001
-

Tổng số
12806,3
15959,1
20559,1
16019,6
16795,3
16300,0

Trong đó
Thiết bị
3603,5
6662,8
2957,5
2425,6
2603,5
2500,0

Xây lắp
8195,9
8023,8
14987,9
11973,9
12591,6
11600,0

Xây dựng khác
1008,9
1272,5
2622,7
1602,2
1600,2
2200,0

hãy xác định các số tương đối có thể tính toán
hãy lấy ví dụ minh họa cho từng loại

bài số 3.2
có tài liệu về thực hiện kế hoạch về doanh thu quý I, II của một năm của 3 cửa hàng
thuộc công ty A như sau( đơn vị tính: triệu đồng):
Tên cửa hàng
Thực tế quý I
Kế hoạch quý II
Thực tế quý II
1
900
1000
1000
2
1300
1500
1800
3
1600
2500
2075
Hãy tính các số tương đối thích hợp nhằm đánh giá kế hoạch doanh thu của từng cửa
hàng của cả công ty.
Bài số 3.3
1. một xí nghiệp có kế hoạch hạ thấp giá thành đơn vị sản phẩm của kì nghiên cứu là
5%. Gía thành thực tế đơn vị sản phẩm kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc giảm 7%.hãy
tính số tương đối hoàn thành kế hoạch giảm giá thành.
2. một xí nghiệp có kế hoạc...
Chương 2: THU THẬP VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ
Bài 2.1
Có tài liệu về bậc thợ của các công nhân trong một xí nghiệp như sau:
1 3 2 4 3 1 2 7 1 3 4 3 2 4
2 4 3 5 6 2 6 3 3 4 3 2 4 3
1 4 3 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 6
2 4 3 5 1 4 2 6 3 5 4 2 1 3
3 4 5 1 3 3 5 3 2 4 3 5 4 1
5 4 3 5 2 3 6 4 5 6 7 1 4 1
y/c:
- hãy phân tổ của công nhân xí nghiệp theo bậc thợ
- biểu diễn kết quả lên đồ thị
bài số 2.2
có tài liệu thu thập được về số nhân viên bán hàng của 40 cửa hàng thương mại thuộc một
thành phố trong kì báo cáo như sau:
25 24 15 20 19 10 5 24 18 14
7 4 5 9 13 17 1 23 8 3
16 12 7 11 22 6 20 4 10 12
21 15 5 19 13 9 14 18 10 15
- căn cứ theo số nhân viên bán hàng, phân tổ các cửa hàng nói trên thành 5 tổ có
khoảng cách đều nhau.
- Tính tần suất và mật độ phân phối của dãy số đã xây dựng ở câu 1
Bài số2.3
tại một xí nghiệp ta thu thập được thông tin về thời gian cần thiết để hoàn thành
một loại sản phẩm của 50 công nhân như sau(đơn vị tính: phút):
20,8 22,82 21,8 22,0 20,7 20,9 25,0 22,2 22,8 20,1
25,3 20,7 22,5 21,2 23,8 23,3 20,9 22,9 23,5 19,5
23,7 20,3 23,6 19,0 25,1 25,0 19,5 24,1 24,2 21,8
21,3 21,5 23,1 19,9 24,2 24,1 19,8 23,9 22,8 23,9
19,7 24,2 23,8 20,7 23,8 24,3 21,1 20,9 21,6 22,7
- 1. phân tài liệu thành 7 tổ với khoảng cách đều nhau
- Tính tần suất và tần số tích lũy của mỗi tổ
- Vẽ đồ thị tần số và tần số tích lũy.
Chương3: MÔ TẢ DỮ LIỆU BẰNG CÁC ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ
Có tài liệu về vốn đầu tư xây dựng của một địa phương được trình bày dưới dạng
bảng sau( đơn vị tính: triệu đồng):
Câu hỏi nguyên lý thống kê (hay đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi nguyên lý thống kê (hay đáp án) - Người đăng: littlesunny93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Câu hỏi nguyên lý thống kê (hay đáp án) 9 10 241