Ktl-icon-tai-lieu

Câu hòi ôn tập Luật ngân sách nhà nước (kèm đáp án)

Được đăng lên bởi camry_v62002
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 72469 lần   |   Lượt tải: 509 lần
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Đề cương ôn tập)
I/ CÂU NHẬN ĐỊNH: ĐÚNG HOẶC SAI (GIẢI THÍCH)
Câu 1: Nguồn vốn vay nợ của CP được sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của các cơ quan quản lý hành
chính NN.
SAI. Khoản 2 điều 8 Luật ngân sách năm 2002 quy định nguồn vốn vay nợ trong và ngoài nước không sử dụng cho
tiêu dùng, chỉ sử dụng vào mục đích phát triển và đảm bảo bố trí ngân sách để chủ động trả hết nợ khi đến hạn.
Câu 2: Thu bổ sung để cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân sách.
SAI. Là khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới nhằm đảm bảo cho chính quyền cấp dưới
cân đối nguồn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh được giao (khoản 4 Mục II Thông tư số
59/2003/TT-BTC).
Câu 3: Khoản thu 100% của ngân sách địa phương là khoản thu do cấp ngân sách địa phương nào thì cấp ngân
sách đó được hưởng 100%.
SAI. Khoản thu 100% của ngân sách địa phương sẽ có những khoản thu 100% của NS tỉnh, khoản thu 100% NS
huyện và 100% ngân sách xã. vấn đề phân chia này sẽ do HĐND tỉnh quyết định trên cơ sở những nguyên tắc chung về
phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp địa phương nhằm tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ của mình.
Câu 4: Khoản thu từ thuế GTGT là khoản thu được phân chia theo tỷ lệ % giữa NSTW và NSĐP.
SAI. Khoản thu từ thuế giá trị gia tăng còn là khoản thu thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu (điểm a khoản 1
điều 30 LNS). Các khoản thu phân chia tỷ lệ % giữa NSTW và ngân sách địa phương đó là khoản thu phát sinh trên địa
bàn NS địa phương, địa phương được giữ lại một phần theo tỷ lệ nhất định phần còn lại phải nộp cho NSTW.
Câu 5: Kết dư NSNN hàng năm được nộp vào quỹ dự trữ NN theo qui định của Pháp luật NS hiện hành.
SAI. Điều 63 LNS năm 2002 quy định: “Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được trích 50% chuyển vào
quỹ dự trữ tài chính, 50% chuyển vào ngân sách năm sau, nếu quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức giới hạn thì chuyển số còn lại
vào thu ngân sách năm sau. Kết dư ngân sách các cấp khác ở địa phương được chuyển vào thu ngân sách năm sau”.
Câu 6: Mức bội chi NSNN được xác định bằng tổng mức bội chi của NSTW và NSĐP trong năm ngân sách.
SAI. Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định: “Bội chi ngân sách nhà nước là bội chi ngân sách trung
ương được xác định bằng chênh lệch thiếu giữa tổng số chi ngân sách trung ương và tổng số thu ngân sách trung ương của
năm ngân sách. Ngân sách địa phương được cân đối với tổng số ch...
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Đề cương ôn tập)
I/ CÂU NHẬN ĐỊNH: ĐÚNG HOẶC SAI (GIẢI THÍCH)
Câu 1: Nguồn vốn vay nợ của CP được sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của cácquan quản hành
chính NN.
SAI. Khoản 2 điều 8 Luật ngân sách năm 2002 quy định nguồn vốn vay nợ trong và ngoài nước không sử dụng cho
tiêu dùng, chỉ sử dụng vào mục đích phát triển và đảm bảo bố trí ngân sách để chủ động trả hết nợ khi đến hạn.
Câu 2: Thu bổ sung để cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân sách.
SAI. khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới nhằm đảm bảo cho chính quyền cấp dưới
cân đối nguồn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh được giao (khoản 4 Mục II Thông tư số
59/2003/TT-BTC).
Câu 3: Khoản thu 100% của ngân sách địa phương khoản thu do cấp ngân sách địa phương o thì cấp ngân
sách đó được hưởng 100%.
SAI. Khoản thu 100% của ngân sách địa phương sẽ những khoản thu 100% của NS tỉnh, khoản thu 100% NS
huyện 100% ngân sách xã. vấn đề phân chia này sẽ do HĐND tỉnh quyết định trên sở những nguyên tắc chung về
phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp địa phương nhằm tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ của mình.
Câu 4: Khoản thu từ thuế GTGT là khoản thu được phân chia theo tỷ lệ % giữa NSTW và NSĐP.
SAI. Khoản thu từ thuế giá trị gia tăng còn khoản thu thuế giá trị gia ng ng hóa nhập khẩu (điểm a khoản 1
điều 30 LNS). Các khoản thu phân chia tỷ lệ % giữa NSTW ngân sách địa phương đó là khoản thu phát sinh trên địa
bàn NS địa phương, địa phương được giữ lại một phần theo tỷ lệ nhất định phần còn lại phải nộp cho NSTW.
Câu 5: Kết dư NSNN hàng năm được nộp vào quỹ dự trữ NN theo qui định của Pháp luật NS hiện hành.
SAI. Điều 63 LNS năm 2002 quy định: Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được trích 50% chuyển vào
quỹ dự tr tài chính, 50% chuyển vào ngân sách năm sau, nếu quỹ dự tr tài chính đã đủ mức giới hạn thì chuyển số còn lại
vào thu ngân sách năm sau. Kết dư ngân sách các cấp khácđịa phương được chuyển vào thu ngân sáchm sau”.
Câu 6: Mức bội chi NSNN được xác định bằng tổng mức bội chi của NSTW và NSĐP trong năm ngân sách.
SAI. Khoản 1 Điều 4 Ngh định số 60/2003/NĐ-CP quy định: “Bội chi ngân sách nhà nước là bội chi ngân sách trung
ương được xác định bằng chênh lệch thiếu giữa tổng số chi ngân sách trung ương tổng số thu ngân sách trung ương của
năm ngân sách. Ngân sách địa phương được cân đối với tổng số chi không vượt quá tổng số thu theo quy định tại Khoản 3
Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước”.
Câu 7: Phát hành thêm tiền là một trong những biện pháp góp phần giải quyết bội chi NSNN.
SAI. Khoản 2 Điều 8 Luật NS năm 2002 quy định: “Bội chi ngân sách nhà nước được đắp bằng nguồn vay
trong nước và ngoài nước. Vay đắp bội chi ngân sách nhà nước phải bảo đảm nguyên tắc không sử dụng cho tiêu dùng,
chỉ được sử dụng cho mục đích phát triển và bảo đảm bố trí ngân sách để chủ động trả hết nợ khi đến hạn”.
Câu 8: Việc lập phê chuẩn dự toán NSNN do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là QH thực hiện.
SAI. Khoản 2 Điều 20 LNN năm 2002 quy định nhiệm vụ Chính Phủ: “Lập trình Quốc hội dự toán ngân sách
nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương hàng năm; dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước trong trường hợp
cần thiết”.
Câu 9: Trong mọi trường hợp, dự toán NSNN phải được QH thông qua trước ngày 15/11 của năm trước.
SAI. Khoản 4 Điều 45 LNN năm 2002 quy định: “Trong trường hợp dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân
bổ ngân sách trung ương chưa được Quốc hội quyết định, Chính phủ lập lại dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân
bổ ngân sách trung ương trình Quốc hội vào thời gian do Quốc hội quyết định”.
Câu 10: UBND là cơ quan có thẩm quyền quyết định dự toán NSNN cấp mình.
SAI. Là nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp (khoản 1 Điều 25 LNN năm 2002)
Câu 11: Các đơn vị dự toán NS được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ tài chính của đơn vị.
SAI. Điều 63 LNS năm 2002 quy định:Kết ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được trích 50% chuyển
vào quỹ dự trữ tài chính, 50% chuyển vào ngân sách năm sau, nếu quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức giới hạn thì chuyển số còn
lại vào thu ngân sách năm sau. Kết dư ngân sách các cấp khácđịa phương được chuyển vào thu ngân sáchm sau”.
Câu 12: Quỹ dự trữ tài chính là quỹ tiền tệ được sử dụng để khắc phục hậu quả của thiên tai.
SAI. Khoản 2 Điều 9 Luật NN năm 2002 quy định: “…Quỹ dự trữ tài chính được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu
chi khi nguồn thu chưa tập trung kịp và phải hoàn trả ngay trong năm ngân sách; trường hợp đã sử dụng hết dự phòng ngân
sách thì được sử dụng quỹ dự trữ tài chính để chi theo quy định của Chính phủ nhưng tối đa không quá 30% số dư của quỹ.
Mức khống chế tối đa của quỹ dự trữ tài chính ở mỗi cấp do Chính phủ quy định”.
Câu 13: Số tăng thu NSNN được dùng để thưởng cho các đơn vị dự toán NSNN theo quyết định của Chủ tịch
UBND.
SAI. Khoản 5 Điều 56 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định: “Căn cứ vào mức được thưởng, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định việc sử dụng cho từng công trình đầu xây dựng kết cấu hạ tầng, nhiệm vụ
quan trọng thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh thưởng cho ngân sách cấp dưới theo nguyên tắc gắn với thành tích quản
thu trên địa bàn. Việc sử dụng tiền thưởng ngân sách cấp dưới do Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp
quyết định để bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng khác”.
Svnhforum.com – Diễn đàn sinh viên học viện Ngân hàng
1
Câu hòi ôn tập Luật ngân sách nhà nước (kèm đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hòi ôn tập Luật ngân sách nhà nước (kèm đáp án) - Người đăng: camry_v62002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Câu hòi ôn tập Luật ngân sách nhà nước (kèm đáp án) 9 10 609