Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi Gabby Nguyen
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Câu hỏi 1(*): Từ bản chất nhà nước, anh/chị hãy phân tích mối liên hệ Nhà
nước và công dân trong Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
1.Bản chất của Nhà nước thể hiện qua tính giai cấp và phản ánh mối liên hệ giữa
Nhà nước và công dân:
Tính giai cấp là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể
điều hòa được.
Tính giai cấp Nhà nước Việt Nam biểu hiện thông qua việc nhân dân là chủ thể,
đại diện là giai cấp công dân tiên tiến.
Tính giai cấp biểu hiện mối liên hệ Nhà nước và công dân như sau:
Nhà nước do người dân lập nên bằng việc bầu cử 5 năm/lần để lập ra Quốc hội, từ
đó thành lập Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân tối cao
và các cơ quan Nhà nước như các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Hoạt động của Nhà nước là của dân-do dân-vì dân. Vì dân ở đây nghĩa là mọi
chính sách đều thông qua Quốc hội và những vấn đề quan trọng quốc gia thông qua
việc trưng cầu dân ý (ví dụ như sửa đổi Hiến pháp 1992).
Người dân được kiểm soát, giám sát việc thực hiện quyền lực của Nhà nước từ
Trung Ương đến địa phương (ví dụ như tố cáo, khiếu nại, chất vấn đại biểu quốc
hội, thủ tướng, chánh án báo cáo hoạt động trước Quốc hội).
2.Bản chất Nhà nước thông qua tính xã hội, biểu hiện cụ thể như sau:
Tính xã hội là Nhà nước bảo vệ lợi ích giai cấp cầm quyền và chú ý lợi ích chung
của xã hội.
Sự biểu hiện tính xã hội ở Nhà nước Việt Nam gần như hòa đồng vì Nhà nước của
nhân dân, của tất cả các dân tộc trên đất nước.
Tính xã hội biểu hiện mối liên hệ giữa Nhà nước với công dân như sau:
Công dân đảm bảo quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa theo Hiến pháp Nhà nước
Việt Nam quy định.

Lợi ích chung của cộng đồng ngày càng cao (ví dụ trong y tế: chất lượng các bệnh
viện được tăng cao và số lượng bác sĩ ngày càng nhiều, giáo dục: nhiều hình thức
đào tạo và số lượng thạc sĩ, tiến sĩ tăng cao, giao thông: xây dựng nhiều con đường
mới nối liền đất nước, tiết kiệm thời gian cho nhân dân).
Quy định pháp luật rất dân chủ. Mọi công dân bình đẳng trong pháp luật, nạn tham
nhũng, hối lộ được đẩy lùi.
3.Nhà nước văn minh thì tính xã hội càng cao và nó cũng xem là tiêu chí phát triển
Nhà nước để đẩy lùi tính giai cấp, nâng cao quyền công dân. Vì vậy, Nhà nước gầy
thì xã hội béo và ngược lại.
Câu hỏi 2: Anh/chị hãy trình bày chức năng Nhà nước và phân tích mối liên hệ
của chúng trong thời đại hiện nay.
1.Trình bày ngắn gọn các chức năng cơ bản của Nhà nước (2 trang, giáo trình)
2.Phân tích mối liên hệ:
-Hướng tích cực:
+ Nội phát tri...
CHƯƠNG: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Câu hỏi 1(*): Từ bản chất nhà nước, anh/chị hãy phân tích mối liên hệ Nhà
nước và công dân trong Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
1.Bản chất của Nhà ớc thể hiện qua tính giai cấp và phản ánh mối liên hệ giữa
Nhà nước và công dân:
Tính giai cấp sản phẩm biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể
điều hòa được.
Tính giai cấp Nhà nước Việt Nam biểu hiện thông qua việc nhân dân chủ thể,
đại diện là giai cấp công dân tiên tiến.
Tính giai cấp biểu hiện mối liên hệ Nhà nước và công dân như sau:
Nhà nước do người dân lập nên bằng việc bầu cử 5 năm/lần để lập ra Quốc hội, từ
đó thành lập Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân tối cao
và các cơ quan Nhà nước như các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Hoạt động của Nhà nước của dân-do dân-vì dân. dân đây nghĩa mọi
chính sách đều thông qua Quốc hội và những vấn đề quan trọng quốc gia thông qua
việc trưng cầu dân ý (ví dụ như sửa đổi Hiến pháp 1992).
Người dân được kiểm soát, giám sát việc thực hiện quyền lực của Nhà nước từ
Trung Ương đến địa phương (ví dụ như tố cáo, khiếu nại, chất vấn đại biểu quốc
hội, thủ tướng, chánh án báo cáo hoạt động trước Quốc hội).
2.Bản chất Nhà nước thông qua tính xã hội, biểu hiện cụ thể như sau:
Tính hội Nhà nước bảo vệ lợi ích giai cấp cầm quyền chú ý lợi ích chung
của xã hội.
Sự biểu hiện tính hội Nhà nước Việt Nam gần như hòa đồng Nhà nước của
nhân dân, của tất cả các dân tộc trên đất nước.
Tính xã hội biểu hiện mối liên hệ giữa Nhà nước với công dân như sau:
Công dân đảm bảo quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa theo Hiến pháp Nhà nước
Việt Nam quy định.
Câu hỏi ôn tập Lý luận chung về nhà nước và pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập Lý luận chung về nhà nước và pháp luật - Người đăng: Gabby Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 9 10 675