Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập môn kỹ thuật điều hành công sở

Được đăng lên bởi nhu-y-5793
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1517 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Kỹ thuật tổ chức công sở

DANH SÁCH NHÓM 1

1. TRẦN THỊ THIÊN ÂN
2. PHẠM HÙYNH CÔNG AN
3. NGUYỄN THỊ BÍCH ANH
4. NGÔ THỊ NHƯ ÁNH
5. NGUYỄN TRẦ CẢNH
6. VÕ THỊ NGỌC CHANH
7. TRẦN THỊ CHINH
8. TRƯƠNG THÀNH CHUNG
9. HÙYNH QUANG DIỄN (NHÓM TRƯỞNG).

Nhóm 1

-1-

Kỹ thuật tổ chức công sở

Câu 1: : Khái niệm công sở cơ sở để xác lập nhiệm vụ công sở mối
quan hệ giữa các nhiệm vụ, nhiệm vụ nào quan trọng nhất vì sao?
Lấy ví dụ minh họa.
Khái niệm công sở:
Công sở là một tổ chức đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Nhà nước để tiến
hành một công việc chuyên ngành của Nhà nước.
Nhiệm vụ của công sở:
-

Quản lý công vụ theo pháp luật.

-

Tổ chức, phối hợp công việc giữa các bộ phận.

-

Tổ chức công tác thông tin trong cơ quan và giữa cơ quan này với cơ quan
khác.

-

Thực hiện kiểm tra, theo dõi công việc của cán bộ theo cơ chế.

-

Tổ chức giao tiếp với dân, với các cơ quan, tổ chức xã hội.

-

Quản lý tài sản của cơ quan, ngân sách.

-

Tham mưu trong họat động chính sách, xây dựng pháp luật, các quy chế, quyết
định cho cơ quan, tổ chức Nhà nước có thẩm quyền.

Cơ sở để xác lập nhiệm vụ của công sở:


Cơ sở pháp luật:

Do công sở là một tổ chức đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Nhà nước để tiến
hành một công việc chuyên ngành của Nhà nước nên việc thành lập một công sở phải
thông qua việc ban hành các văn bản pháp luật của Nhà nước, đồng thời thông qua
các văn bản pháp luật đó Nhà nước cũng quy định một cách rõ ràng chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của các công sở.
Ví dụ: Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 quy định về tổ chức và họat
động của HĐND và UBND. Trong luật này có quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền
hạn của HĐND và UBND các cấp.


Cơ sở thực tiễn:

Bên cạnh các quy định chung của pháp luật, công sở cũng có những quy định
riêng phù hợp với hoạt động cụ thể của mình. Hoạt động của công sở phải phù hợp
với tình hình thực tế của từng địa phương, tức là phù hợp với mọi mặt kinh tế, chính
trị, xã hội của mỗi địa phương.
Ví dụ: Trên địa bàn các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, tỉnh An Giang, có một bộ phận
dân tộc khơ me sinh sống, nên để phù hợp với tình hình của địa phương thì UBND
các Huyện này phải tổ chức một bộ phận tiếp dân với những cán bộ có khả năng nói
tiếng khơ me để có thể giao tiếp với nhân dân.
Mối quan hệ giữa các nhiệm vụ của công sở:
Các nhiệm vụ của công sở luôn có mối quan hệ mật thiết, liên quan và có tính
chất xuyên suốt không tách rời.
Nhóm 1

-2-

Kỹ thuật tổ chức công sở
Công sở là một tổ chức: Để tổ chức hoạt động đựơc thì các bộ phận ph...
Kỹ thuật tổ chức công sở
DANH SÁCH NHÓM 1
1. TRẦN THỊ THIÊN ÂN
2. PHẠM HÙYNH CÔNG AN
3. NGUYỄN THỊ BÍCH ANH
4. NGÔ THỊ NHƯ ÁNH
5. NGUYỄN TRẦ CẢNH
6. VÕ THỊ NGỌC CHANH
7. TRẦN THỊ CHINH
8. TRƯƠNG THÀNH CHUNG
9. HÙYNH QUANG DIỄN (NHÓM TRƯỞNG).
Nhóm 1 - 1 -
câu hỏi ôn tập môn kỹ thuật điều hành công sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi ôn tập môn kỹ thuật điều hành công sở - Người đăng: nhu-y-5793
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
câu hỏi ôn tập môn kỹ thuật điều hành công sở 9 10 59