Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN LÍ HỌC

Được đăng lên bởi nguyenthihaiyen228
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 88 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, GIẢI THÍCH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Doanh nghiệp là một hệ thống khép kín.
Bản chất của uỷ quyền là trách nhiệm kép.
Lý do cần phải tập trung vào điểm kiểm tra
thiết yếu là do tổ chức có quá nhiều hoạt động
và lĩnh vực.
Ra quyết định quản lý chỉ được thực hiện trong
quá trình lãnh đạo.
Trong mọi trường hợp, phong cách dân chủ là
phong cách lãnh đạo hiệu quả nhất.
Rất khó xác định chính xác tầm kiểm soát trong
cơ cấu tổ chức.
Nội dung chủ yếu của chức năng lãnh đạo là ra
lệnh và cưỡng bức người lao động thực hiện
mục tiêu của tổ chức.
Khi tổ chức hoạt động trong môi trường ít biến động
thì không nhất thiết phải lập kế hoạch.
Hệ thống kiểm tra phản hồi đầu ra là hệ thống kiểm tra
tối ưu.
Quy tắc là loại hình kế hoạch xây dựng một lần, sử
dụng một lần.
Cần vận dụng tổng hợp các phương pháp lãnh đạo con
người.
Kỹ năng kỹ thuật là quan trọng nhất đối với các nhà
quản lý cấp cơ sở trong khi kỹ năng nhận thức trở nên
quan trọng hơn khi các nhà quản lý tiến dần lên trên
bậc thang quản lý của tổ chức.
Chính sách là loại hình kế hoạch xây dựng một lần, sử
dụng nhiều lần.
Có quyền lực là đủ để lãnh đạo con người.
Các nhà quản lý ở các cấp khác nhau cần các kỹ năng
quản lý khác nhau.
Mô hình các lực lượng thị trường được sử dụng để
nghiên cứu và dự báo môi trường bên trong của tổ
chức.
Ưu điểm của cơ cấu ma trận là phát triển kỹ năng quản
lý tổng hợp.
Tính chất công việc cần quản lý không ảnh hưởng đến
tầm quản lý.
Chức năng kiểm tra ít quan trọng nhất trong quá trình
quản lý vì người nhân viên có thể tự kiểm tra.
Quan điểm đúng đắn nhất để xác định mục tiêu của tổ
chức là xuất phát từ các nguồn lực và tiềm năng của tổ
chức.
Kỹ năng quan trọng nhất đối với nhà quản lý cấp cao
là kỹ năng kỹ thuật.
Nếu nhân viên hài lòng với điều kiện làm việc, họ sẽ
làm việc tốt hơn và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho
khách hàng.
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thích ứng với
môi trường, hầu hết các tổ chức ngày này hạn chế việc
ủy quyền cho các cấp quản lý cấp thấp hơn.
Cần vận dụng tổng hợp các phương pháp lãnh đạo.

24.
25. Chính sách là loại hình kế hoạch cho phép nhà
quản lý được tự do, sáng tạo khi vận dụng.

26. Chiến lược cấp tổ chức cho biết tổ chức cung cấp
27.
28.

những sản phẩm và dịch vụ gì cho đối tượng
khách hàng nào.
Phi tập trung hóa trong quản lý là xu hướng
chung của các tổ chức ngày nay.
Hệ thống kiểm tra tối ưu là hệ thống kiểm tra
phản hồi đầu ra.

29. Thủ
30.
31.

tục là loại kế ...
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, GIẢI THÍCH
1. Doanh nghiệp là một hệ thống khép kín.
2. Bản chất của uỷ quyền là trách nhiệm kép.
3. do cần phải tập trung vào điểm kiểm tra
thiết yếu do tổ chức quá nhiều hoạt động
và lĩnh vực.
4. Ra quyết định quản lý chỉ được thực hiện trong
quá trình lãnh đạo.
5. Trong mọi trường hợp, phong cách dân chủ
phong cách lãnh đạo hiệu quả nhất.
6. Rất khó xác định chính xác tầm kiểm soát trong
cơ cấu tổ chức.
7. Nội dung chủ yếu của chức năng lãnh đạora
lệnh cưỡng bức người lao động thực hiện
mục tiêu của tổ chức.
8. Khi tổ chức hoạt động trong môi trường ít biến động
thì không nhất thiết phải lập kế hoạch.
9. Hệ thống kiểm tra phản hồi đầu ra là hệ thống kiểm tra
tối ưu.
10. Quy tắc loại hình kế hoạch xây dựng một lần, sử
dụng một lần.
11. Cần vận dụng tổng hợp các phương pháp lãnh đạo con
người.
12. Kỹ năng kỹ thuật quan trọng nhất đối với các nhà
quản lý cấp cơ sở trong khi kỹ năng nhận thức trở nên
quan trọng hơn khi các nhà quản tiến dần lên trên
bậc thang quản lý của tổ chức.
13. Chính sách là loại hình kế hoạch xây dựng một lần, sử
dụng nhiều lần.
14. Có quyền lực là đủ để lãnh đạo con người.
15. Các nhà quản lý các cấp khác nhau cần các kỹ năng
quản lý khác nhau.
16. hình các lực lượng thị trường được sử dụng để
nghiên cứu dự báo môi trường bên trong của tổ
chức.
17. Ưu điểm của cơ cấu ma trận là phát triển kỹ năng quản
lý tổng hợp.
18. Tính chất công việc cần quản lý không ảnh hưởng đến
tầm quản lý.
19. Chức năng kiểm tra ít quan trọng nhất trong quá trình
quản lý vì người nhân viên có thể tự kiểm tra.
20. Quan điểm đúng đắn nhất để xác định mục tiêu của tổ
chức là xuất phát từ các nguồn lực và tiềm năng của tổ
chức.
21. Kỹ năng quan trọng nhất đối với nhà quản cấp cao
là kỹ năng kỹ thuật.
22. Nếu nhân viên hài lòng với điều kiện làm việc, họ sẽ
làm việc tốt hơn cung cấp dịch vụ tốt hơn cho
khách hàng.
23. Để đápng nhu cầu của khách hàng thích ứng với
môi trường, hầu hết các tổ chức ngàyy hạn chế việc
ủy quyền cho các cấp quản lý cấp thấp hơn.
24. Cần vận dụng tổng hợp các phương pháp lãnh đạo.
25. Chính sách loại hình kế hoạch cho phép nhà
quản lý được tự do, sáng tạo khi vận dụng.
26. Chiến lưc cấp tổ chức cho biết tổ chức cung cấp
những sản phẩm dịch vụ cho đối tượng
khách hàng nào.
27. Phi tập trung hóa trong quản xu hướng
chung của các tổ chức ngày nay.
28. Hệ thống kiểm tra tối ưu hệ thống kiểm tra
phản hồi đầu ra.
29. Thủ tục loại kế hoạch không cho phép nhà
quản được linh hoạt, sáng tạo trong q trình
ra quyết định.
30. Chức năng kiểm tra chức năng riêng của
giám đốc doanh nghiệp.
31. Quản tổ chức một quá trình lập kế hoạch
kiểm tra việc thực thi kế hoạch.
32. Cần sử dụng tổng hợp các phương pháp lãnh đạo.
33. Tập trung hóa là xu hướng chung của các tổ chức
ngày nay.
34. Chức năng lãnh đạo chức năng riêng của các
nhà quản lý cấp cao.
35. Chiến lược đi đầu về chất lượng là chiến lược cấp
tổ chức.
36. Kiểm tra chỉ để nhằm phát hiện những sai sót
trong các hoạt động của tổ chức.
37. Chiến lược cấp ngành cho biết sự phân bổ nguồn
lực giữa các ngành trong tổ chức.
38. Mục đích duy nhất của kiểm tra để khắc phục
sai sót.
39. Chức năng lập kế hoạch chỉ được thực hiện khi tổ
chức bắt đầu một quá trình sản xuất kinh doanh.
40. Theo mô hình lý thuyết về động cơ của V. Room,
sức mạnh (cường độ thúc đẩy con người) phụ
thuộc vào mức đam mê của người đó đối với
công việc.
41. Chiến lược nguồn nhân lực của một tổ chức
một chiến lược cấp ngành.
42. Chức năng tổ chức chức năng riêng của
những nhân sự làm việc bộ phận tổ chức nhân
sự của một tổ chức.
43. Ma trận BCG được sử dụng để phân tích thị phần
tương đối của từng ngành kinh doanh trong
doanh nghiệp.
44. Cần sử dụng tổng hợp các phương pháp lãnh đạo.
45. Chức năng lập kế hoạch chức năng riêng
của những nhân sự làm việc ở bộ phận kế hoạch
của một tổ chức
46. Chiến lược marketing của một tổ chức một
chiến lược cấp ngành
47. Cấp quản tầm quảnmối quan hệ tỷ lệ
thuận
48. Hệ thống kiểm tra tối ưu nhất là hệ thống kiểm
tra phản hồi dự báo
49. Chức năng lập kế hoạch chức năng riêng
của những nhân sự làm việc ở bộ phận kế hoạch
của một tổ chức.
50. Chiến lược marketing một chiến lược cấp
ngành
51. hình 5 lực lượng được sử dụng để phân tích
những hội thách thức từ môi trường bên
trong
52. Nhà quản luôn bị động trước sự tác động
khách quan của các quy luật
53. Chiến lược quản sản xuất một chiến lược
cấp ngành
54. Chức năng kiểm tra chức năng riêng của
giám đốc doanh nghiệp
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN LÍ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN LÍ HỌC - Người đăng: nguyenthihaiyen228
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN LÍ HỌC 9 10 766