Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập môn Quản Lí Học

Được đăng lên bởi Trung Bin
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu I (5 điểm). Chọn một phương án đúng nhất? và giải thích rõ vì sao?
1. M« h×nh SWOT ®îc sö dông ®Ó
a. Ph©n tÝch m«i trêng bªn trong cña tæ chøc
b. Ph©n tÝch m«i trêng bªn ngoµi cña tæ chøc
c. Gîi ý c¸c ý tëng chiÕn lîc sau khi ph©n tÝch m«i trêng
d. Ph©n tÝch m«i trêng vµ gîi ý c¸c ý tëng chiÕn lîc
2. Để mục tiêu của tổ chức được hoàn thành có hiệu quả, các nhà quản trị:
a. Phải kiểm tra tất cả các lĩnh vực hoạt động, các yếu tố trong tổ chức
b. Kiểm tra các lĩnh vực hoạt động thiết yếu và các điểm kiểm tra thiết yếu
c. Không cần phải kiểm tra mà để các đối tượng tự kiểm tra.
d. Chỉ kiểm tra các yếu tố có thể đo lường
3. Các phương pháp hành chính- tổ chức trong quản trị con người là:
a. Cách thức tác động trực tiếp lên hành vi và không mang tính bắt buộc đối với đối tượng
b. Cách thức tác động trực tiếp lên hành vi và mang tính bắt buộc đối với đối tượng
c. Cách thức tác động gián tiếp lên hành vi và không mang tính bắt buộc đối với đối tượng
d. Cách thức tác động gián tiếp lên hành vi và mang tính bắt buộc đối với đối tượng.
4. Theo học thuyết tạo động lực của Herzberg thì tiền lương là một yếu tố:
a. Có thể tạo ra động lực làm việc
b. Không tạo ra động lực làm viêc
c. Không tạo ra động lực làm việc nhưng có thể gây triệt tiêu động lực khi nó không
được đảm bảo ở mức hợp ly
d. Tạo ra động lực chỉ đối với nhóm người có mức sống thấp
5. Mục tiêu của tổ chức:
a. Được xác định trên cơ sở đánh giá thực trạng của tổ chức
b. Được xác định trên cơ sở đánh giá môi trường của tổ chức
c. Được xác định trên cơ sở mong đợi của tổ chức.
d. Tất cả các đáp án trên.
Câu II (5 điểm). Hãy cho ý kiến về các kết luận sau ( đúng/sai/ chưa đủ/ đúng trong 1
số trường hợp..)? Giải thích vì sao?
1. Để lãnh đạo có hiệu quả, nhà quản trị cần vận dụng tổng hợp các phương pháp lãnh đạo.
–Đ
2. Tổ chức theo đuổi chiến lược đa dạng hóa sản phẩm nên sử dụng cơ cấu chức năng.-S
3. Để phân tích môi trường bên ngoài, ta có thể sử dụng mô hình chuỗi giá trị-S
4. Ra quyết định là kỹ năng cần thiết chỉ đối với các nhà quản trị cấp cao.S
5. Chiến lược marketing là một chiến lược tổ chức.
-------------Câu I (5 điểm). Chọn một phương án đúng nhất? và giải thích rõ vì sao?
1. Ủy quyền trong quản trị:
a. Là giao quyền và giao hoàn toàn trách nhiệm cho người được uỷ quyền
b. Gắn liền với chế độ trách nhiệm kép
c. Tuân thủ nguyên tắc giao quyền theo kết quả mong muốn
d. Cả b và c.
2. Tầm kiểm soát trong cơ cấu tổ chức:
a. Có thể được xác định theo công thức nhất định và có quan ...
 !"#$%
1. M« h×nh SWOT ®îc sö dông ®Ó
a. Ph©n tÝch m«i trêng bªn trong cña tæ chøc
b. Ph©n tÝch m«i trêng bªn ngoµi cña tæ chøc
c. Gîi ý c¸c ý tëng chiÕn lîc sau khi ph©n tÝch m«i trêng
 Ph©n tÝch m«i trêng vµ gîi ý c¸c ý tëng chiÕn lîc
&'()*$+,-%./01023
 !
"#$
#%&'$()
*+,(-
45+, %0 2%673
*!'.$$%/"0"1()
"*!'.$$/"0"1()
*!'.$$%/"0"1()
*!'.$$/"0"1()
89:%;<=%7>*$?: @A: "B77;<C3
 *,$2
" #%$.
 #%$2(,32.,%
()"4!)'5
 6+1,(-,!7'
D()*$+,3
8()9:.;74< !
"8()9:.;74%(-< !
8()9:.;74)< !
6'.
?E;%FG<BG<7H#$I#$I$*I %J
#C 6-K"#$%
=8>,2?$?:&@A )''(;''>
B8
C6 !D (),7'E.7FA;!GHI
J8'3/%(-".$,7FA%KL:HI
MN?:$OG&+1$?:'I
P*()D$() !
55555555555555
 !"#$%
JL;0;B %0 23
Q$?R$$$2(-()S?R
"T0R12U'
63<.0?RD?
*"$
&9MG#% %+,V
*,()9:D%!:$,?2+2@17'?:
"*,()9:D%!:$,?2+2:17'
?:
Câu hỏi ôn tập môn Quản Lí Học - Trang 2
Câu hỏi ôn tập môn Quản Lí Học - Người đăng: Trung Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập môn Quản Lí Học 9 10 713