Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước

Được đăng lên bởi nmnhat-pgdthoibinh-camau-edu-vn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước
Câu 1: Trình bày quan điểm cơ bản, nguyên tắc cơ bản về tổ chức & hoạt động của bộ máy NN
CHXHCNVN.
I. Gồm 3 quan điểm:
1. “Xây dựng nhà nước XHCN của dân, do dân, vì dân; lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp
nông dân và tầng lớp tri thức làm nền tảng do Đảng CS lãnh đạo”
 Người làm chủ là nhân dân
 Bộ máy Nhà nước do nhân dân xây dựng, tổ chức quản lý, giám sát mọi hoạt động
 Bộ máy của nhà nước phục vụ nhân dân
- Cơ sở xây dựng cho việc xây dựng Nhà nước: lấy giai cấp công nhân, nhân dân lao động, giai
cấp tri thức làm nền tảng.
 Bộ máy Nhà nước do Đảng CSVN lãnh đạo.
2. Tổ chức bộ máy Nhà nước trên cơ sở học thuyết Nhà nước pháp quyền VN.
Đảng CS Việt Nam nhất quán xây dựng nhà nước theo quan điểm quyền lực của Nhà nước là
thống nhất, có sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực quyền lập
pháp, hành pháp, tư pháp (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 8)
 Về bản chất chính trị và nguồn gốc của việc tổ chức nhà nước đó là nhà nước của dân, co dân,
vì dân; nhân dân là chủ thể duy nhất lập nên nhà nước Việt Nam, khẳng định tính chất nhất nguyên
chính trị trong xã hội Việt Nam hiện nay.
 Quan điểm phân công phấn phối chặt chẽ giữa các cơ quan là nhận thức khoa học và thực tế;
phạm trù phân công thể hiện 2 tư tưởng: phân công được bắt nguồn từ một cơ sở, 1 nguồn gốc quyền
lực (từ một chủ thể tối cao) và tính nhất quán chính trị. Có sự nghiên cứu, vận dụng một cách chọn lọc
các mô hình tổ chức bộ máy nhà nước có thể chế dân chủ khác.
3. Tăng cường hơn nữa quản lý xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật; kết hợp và sử dụng các
phương pháp giáo dục thuyết phục và rèn luyện phẩm chất đạo đức.
 Luật pháp, dân trí và nền tảng đạo đức là các công cụ và phương tiện cần thiết và có ưu thế
khác nhau; tính đa dạng của đời sống xã hội về chính trị, kinh tế, văn hóa, tập quán khiến cho nhà nước
phải lựa chọn công cụ quản lý phù hợp.
 Trong giai đoạn chuyển snag nền kinh tế thị trường, các thành phần kinh tế đều bình đẳng trong
sản xuất và kinh doanh, luôn cạnh tranh để phát triển hơn nữa cơ chế mở cửa của nhà nước ta, tạo ra sự
hợp tác liên doanh với các đối tượng bên ngoài thuộc các quốc gia có chế độ kinh tế chính trị khác
nhau.
 Sự kết hợp giữa quản lý xã hội bằng pháp luật với tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức là sự
kết hợp biện chứng. Người có ý thức là người biết giá trị và sức mạnh của luật pháp, biết tôn trọng và
làm cho pháp chế được xác lập; ngược lại, pháp luật lgops ph...
Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước
Câu 1: Trình bày quan điểm bản, nguyên tắc bản về tổ chức & hoạt động của bộ máy NN
CHXHCNVN.
I. Gồm 3 quan điểm:
1. “Xây dựng nhà nước XHCN của dân, do dân, vì dân; lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp
nông dân và tầng lớp tri thức làm nền tảng do Đảng CS lãnh đạo”
Người làm chủ là nhân dân
Bộ máy Nhà nước do nhân dân xây dựng, tổ chức quản lý, giám sát mọi hoạt động
Bộ máy của nhà nước phục vụ nhân dân
- sở xây dựng cho việc xây dựng Nhà nước: lấy giai cấp công nhân, nhân dân lao động, giai
cấp tri thức làm nền tảng.
Bộ máy Nhà nước do Đảng CSVN lãnh đạo.
2. Tổ chức bộ máy Nhà nước trên cơ sở học thuyết Nhà nước pháp quyền VN.
Đảng CS Việt Nam nhất quán xây dựng nhà nước theo quan điểm quyền lực của Nhà ớc
thống nhất, sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa các quan nhà nước trong việc thực quyền lập
pháp, hành pháp, tư pháp (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 8)
Về bản chất chính trị nguồn gốc của việc tổ chức nhà nước đó nhà nước của dân, co dân,
dân; nhân dân chủ thể duy nhất lập nên nhà nước Việt Nam, khẳng định tính chất nhất nguyên
chính trị trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Quan điểm phân công phấn phối chặt chẽ giữa các quan nhận thức khoa học thực tế;
phạm trù phân công thể hiện 2 tưởng: phân công được bắt nguồn từ một sở, 1 nguồn gốc quyền
lực (từ một chủ thể tối cao) tính nhất quán chính trị. sự nghiên cứu, vận dụng một cách chọn lọc
các mô hình tổ chức bộ máy nhà nước có thể chế dân chủ khác.
3. Tăng cường hơn nữa quản hội bằng pháp luật theo pháp luật; kết hợp sử dụng các
phương pháp giáo dục thuyết phục và rèn luyện phẩm chất đạo đức.
Luật pháp, n trí nền tảng đạo đức các công cụ phương tiện cần thiết ưu thế
khác nhau; tính đa dạng của đời sống xã hội về chính trị, kinh tế, văn hóa, tập quán khiến cho nhà nước
phải lựa chọn công cụ quản lý phù hợp.
Trong giai đoạn chuyển snag nền kinh tế thị trường, các thành phần kinh tế đều bình đẳng trong
sản xuất và kinh doanh, luôn cạnh tranh để phát triển hơn nữa cơ chế mở cửa của nhà nước ta, tạo ra sự
hợp tác liên doanh với các đối tượng bên ngoài thuộc các quốc gia chế độ kinh tế chính trị khác
nhau.
Sự kết hợp giữa quản lý xã hội bằng pháp luật với tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức là sự
kết hợp biện chứng. Người ý thức người biết giá trị sức mạnh của luật pháp, biết tôn trọng
làm cho pháp chế được xác lập; ngược lại, pháp luật lgops phần ngăn chặn, hiệu hóa những hành vi
vi phạm pháp luật đạo đức của một số ít các nhân trong hội, góp phần làm cho hội lành mạnh
trên nền tảng văn hóa đạo đức XHCN phù hợp với hướng đi của XH Việt Nam.
II. Những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động bộ máy Nhà nước
1.Nguyên tắc 1: Nhân dân tham gia vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý XH, bắt nguồn từ bản chất
của một nhà nước do nhân dân xây dựng, tổ chức, quản lý, giám sát, do đảng CS lãnh đạo, quyền
lực thuộc về nhân dân. Hiến pháp văn bản pháp luật giá trị cao nhất, luật lệ căn bản của nhà
nước quy định chế độ chính trị, kinh tế XH, quyền lợi và nghĩa vụ công dân.
Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước - Người đăng: nmnhat-pgdthoibinh-camau-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước 9 10 517