Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập môn quản trị học

Được đăng lên bởi Lê Văn Trường
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1736 lần   |   Lượt tải: 10 lần
QUAÛN TRÒ HOÏC
Caâu 1 : Haõy Neâu Vaø Phaân Tích Caùc Khaùi Nieäm Khaùc Nhau Veà Quaûn
Trò. Anh Chò Thích Nhaát Laø Ñònh Nghóa Naøo ? Giaûi Thích.
1. Quaûn trò laø phöông thöùc ñeå thöïc hieän coù hieäu quaû muïc tieâu cuûa toå chöùc
baèng vaø thoâng qua nhöõng ngöôøi khaùc. Phöông thöùc ñoù ñöôïc caùc nhaø quaûn
trò thöïc hieän qua caùc coâng vieäc hay coøn goïi laø caùc chöùc naêng hoaïch ñònh,
toå chöùc, ñieàu khieån, kieåm tra.
Quaûn trò laø nhöõng hoaït ñoäng caàn thieát khi coù nhieàu ngöôøi keát hôïp vôùi
nhau trong 1 toå chöùc nhaèm hoaøn thaønh muïc tieâu chung cuûa toå chöùc.
2. Quaûn trò laø nhaèm taïo laäp vaø duy trì moät moâi tröôøng noäi boä thuaän lôïi
nhaát, trong ñoù caùc caù nhaân laøm vieäc theo nhoùm coù theå ñaït ñöôïc moät hieäu
suaát cao nhaát nhaèm hoaøn thaønh nhöõng muïc tieâu chung cuûa toå chöùc.
3. Quaûn trò laø tieán haønh laøm vieäc vôùi con ngöôøi vaø thoâng qua con ngöôøi
nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa toå chöùc trong moät moâi tröôøng luoân luoân thay
ñoåi. Troïng taâm cuûa quaù trình naøy laø söû duïng coù hieäu quaû nguoàn löïc coù
giôùi haïn.
Giaûi thích ñònh nghóa moät : ñònh nghóa naøy xaùc ñònh raèng hoaït ñoäng
quaûn trò chæ phaùt sinh khi con ngöôøi keát hôïp vôùi nhau thaønh moät toå chöùc.
Neáu caù nhaân chæ soáng, hoaït ñoäng moät mình nhö Roâbinson treân hoang ñaûo,
thì khoâng coù hoaït ñoäng quaûn trò. Khi coù hai ngöôøi quyeát taâm keát hôïp vôùi
nhau ñeå cuøng thöïc hieän muïc tieâu chung thì seõ phaùt sinh nhieàu hoaït ñoäng
maø chöa ai coù kinh nghieäm khi soáng vaø laøm vieäc moät mình. Trong söï keát
hôïp thaønh toå chöùc, caùc hoaït ñoäng quaûn trò laø heát söùc caàn thieát vì neáu
khoâng coù noù, taäp theå seõ khoâng bieát phaûi laøm gì, laøm nhö theá naøo, hoaëc seõ
laøm loän xoän, thay vì böôùc cuøng moät höôùng thì moãi ngöôøi laïi böôùc theo
nhöõng höôùng khaùc nhau.

Caâu 2 : Chöùng Minh Quaûn Trò Vöøa Coù Tính Khoa Hoïc, Vöøa Coù Tính
Ngheä Thuaät. Theo Caùc Anh Chò Ñeå Naâng Cao Tính Ngheä Thuaät
Trong Quaûn Trò, Caùc Nhaø Quaûn Trò Caàn Phaûi Löu Yù Nhöõng Vaán Ñeà
Gì Trong Thöïc Tieãn Coâng Taùc Quaûn Trò.
Quaûn trò vöøa coù tính khoa hoïc vöøa coù tính ngheä thuaät. Khoa hoïc ôû choã
noù nghieân cöùu, phaân tích veà coâng vieäc quaûn trò trong caùc toå chöùc, toång
quaùt hoaù caùc kinh nghieäm toát thaønh nguyeân taéc vaø lyù thuyeát aùp duïng cho
moïi hình thöùc quaûn trò töông töï. Noù cuõng giaûi thích caùc hieän töôïng quaûn
trò vaø ñeà xuaát nhöõng lyù thuyeát cuøng nhöõng kyõ thuaät...
QUAÛN TRÒ HOÏC
Caâu 1 :
Haõy Neâu Vaø Phaân Tích Caùc Khaùi Nieäm Khaùc Nhau Veà Quaûn
Trò. Anh Chò Thích Nhaát Laø Ñònh Nghóa Naøo ? Giaûi Thích.
1. Quaûn trò laø phöông thöùc ñeå thöïc hieän coù hieäu quaû muïc tieâu cuûa toå chöùc
baèng vaø thoâng qua nhöõng ngöôøi khaùc. Phöông thöùc ñoù ñöôïc caùc nhaø quaûn
trò thöïc hieän qua caùc coâng vieäc hay coøn goïi laø caùc chöùc naêng hoaïch ñònh,
toå chöùc, ñieàu khieån, kieåm tra.
Quaûn trò laø nhöõng hoaït ñoäng caàn thieát khi coù nhieàu ngöôøi keát hôïp vôùi
nhau trong 1 toå chöùc nhaèm hoaøn thaønh muïc tieâu chung cuûa toå chöùc.
2. Quaûn trò laø nhaèm taïo laäp vaø duy trì moät moâi tröôøng noäi boä thuaän lôïi
nhaát, trong ñoù caùc caù nhaân laøm vieäc theo nhoùm coù theå ñaït ñöôïc moät hieäu
suaát cao nhaát nhaèm hoaøn thaønh nhöõng muïc tieâu chung cuûa toå chöùc.
3. Quaûn trò laø tieán haønh laøm vieäc vôùi con ngöôøi vaø thoâng qua con ngöôøi
nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa toå chöùc trong moät moâi tröôøng luoân luoân thay
ñoåi. Troïng taâm cuûa quaù trình naøy laø söû duïng coù hieäu quaû nguoàn löïc coù
giôùi haïn.
Giaûi thích ñònh nghóa moät :
ñònh nghóa naøy xaùc ñònh raèng hoaït ñoäng
quaûn trò chæ phaùt sinh khi con ngöôøi keát hôïp vôùi nhau thaønh moät toå chöùc.
Neáu caù nhaân chæ soáng, hoaït ñoäng moät mình nhö Roâbinson treân hoang ñaûo,
thì khoâng coù hoaït ñoäng quaûn trò. Khi coù hai ngöôøi quyeát taâm keát hôïp vôùi
nhau ñeå cuøng thöïc hieän muïc tieâu chung thì seõ phaùt sinh nhieàu hoaït ñoäng
maø chöa ai coù kinh nghieäm khi soáng vaø laøm vieäc moät mình. Trong söï keát
hôïp thaønh toå chöùc, caùc hoaït ñoäng quaûn trò laø heát söùc caàn thieát vì neáu
khoâng coù noù, taäp theå seõ khoâng bieát phaûi laøm gì, laøm nhö theá naøo, hoaëc seõ
laøm loän xoän, thay vì böôùc cuøng moät höôùng thì moãi ngöôøi laïi böôùc theo
nhöõng höôùng khaùc nhau.
câu hỏi ôn tập môn quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi ôn tập môn quản trị học - Người đăng: Lê Văn Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
câu hỏi ôn tập môn quản trị học 9 10 792