Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌC

Được đăng lên bởi Tien My
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1630 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỆ THỐNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN QUẢN TRỊ HỌC
(Đề thi chung môn Quản trị học – 3 tín chỉ)
Thời gian thi: 60 phút
Thí sinh không sử dụng tài liệu
Đề thi: 4 câu, mỗi câu 2.5 điểm,
gồm 2 câu (CẤP ĐỘ A), 1 câu (CẤP ĐỘ B), 1 câu (CẤP ĐỘ C)

Bài 1:

Loại câu hỏi trung bình
(CẤP ĐỘ A)
1. Hiệu quả là gì? Kết quả là gì? So sánh giữa hiệu

TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
quả và kết quả. Nêu nhận xét của bạn.
Bài 2:
2. Theo Robert Kazt, nhà quản trị cần có đầy đủ ba
NHÀ QUẢN TRỊ

nhóm kỹ năng, bạn hãy nêu tên với yêu cầu và ảnh
hưởng của từng kỹ năng. Vẽ sơ đồ kỹ năng của
nhà quản trị các cấp trong tổ chức và nêu nhận xét

Bài 3:
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LY
THUYẾT QUẢN TRỊ
Bài 4:

của bạn.
3. Bạn hãy cho biết cơ sở của lý thuyết quản trị Nhật
Bản (Lý thuyết Z) là gì? Nêu tên tác giả và đặc
điểm của lý thuyết này.
4. Phân loại môi trường quản trị, liệt kê các yếu tố

MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ
môi trường cơ bản.
Bài 5:
5. Nêu khái niệm thông tin trong quản trị. Trình bày
THÔNG TIN VÀ RA QUYẾT
ĐỊNH QUẢN TRỊ
Bài 6:
HOẠCH ĐỊNH

các yêu cầu đối với thông tin quản trị.
6. Khái niệm mục tiêu; phân loại mục tiêu; trình bày
vai trò của mục tiêu.

Bài 7:

7. Vẽ sơ đồ và trình bày đặc điểm, ưu nhược điểm

TỔ CHỨC

của mô hình tổ chức theo kiểu trực tuyến
8. Vẽ sơ đồ và trình bày đặc điểm, ưu nhược điểm
của mô hình tổ chức theo kiểu chức năng.
1

Bài 8:
LÃNH ĐẠO
Bài 9:
KIỂM TRA

Bài 1:
TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

9. Nêu khái niệm lãnh đạo? Sự lãnh đạo được cấu
thành bởi những yếu tố nào? Hãy trình bày nội
dung từng yếu tố đó.
10.
Nêu khái niệm kiểm tra? Trình bày những
nguyên tắc cơ bản trong kiểm tra?

Loại câu hỏi khá
(CẤP ĐỘ B)
1. Vì sao hoạt động quản trị vừa mang tính khoa học,
vừa mang tính nghệ thuật?

Bài 2:

2. Theo Henry Minterberg, nhà quản trị có những vai

NHÀ QUẢN TRỊ

trò gì? Với mỗi nhóm hãy cho ví dụ minh họa.

Bài 3:

3. Trình bày quan điểm nhận thức về con người và

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LY
THUYẾT QUẢN TRỊ
Bài 4:
MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ

hướng quan tâm của trường phái lý thuyết quản trị
cổ điển và trường phái tâm lý xã hội?
4. Trình bày xu hướng tác động của các yếu tố môi
trường vĩ mô đến tổ chức và cho ví dụ minh họa
về tác động của một yếu tố.
5. Trình bày xu hướng tác động của các yếu tố môi
trường vi mô đến tổ chức và cho ví dụ minh họa

Bài 5:
THÔNG TIN VÀ RA QUYẾT
ĐỊNH QUẢN TRỊ
Bài 6:
HOẠCH ĐỊNH
Bài 7:
TỔ CHỨC

về tác động của một yếu tố.
6. Hãy trình bày yêu cầu và chức năng của quyết
định quản trị.
7. Hoạch định là gì? Vẽ sơ đồ của hoạch định và nêu
nội dung cơ bản ...

 !"#$%&'()*+
Thời gian thi: 60 phút
Thí sinh không sử dụng tài liệu
Đề thi: 4 câu, mỗi câu 2.5 điểm,
gồm 2 câu (CẤP ĐỘ A), 1 câu (CẤP ĐỘ B), 1 câu (CẤP ĐỘ C)
,-./0$ 12
CẤP ĐỘ3+
4567
839:;<
1. Hiệu quả gì? Kết quả gì? So sánh giữa hiệu
quả và kết quả. Nêu nhận xét của bạn.
45=7
>
2. Theo Robert Kazt, nhà quản trị cần đầy đủ ba
nhóm kỹ năng, bạn hãy nêu tên với yêu cầu và ảnh
hưởng của từng kỹ năng. Vẽ đồ kỹ năng của
nhà quản trị các cấp trong tổ chức và nêu nhận xét
của bạn.
45(7
?@ABC3,D
E
3. Bạn hãy cho biết cơ sở của lý thuyết quản trị Nhật
Bản (Lý thuyết Z) gì? Nêu tên tác giả đặc
điểm của lý thuyết này.
45F7
;<GH
4. Phân loại môi trường quản trị, liệt các yếu tố
môi trường cơ bản.
45I7
<9>3E

5. Nêu khái niệm thông tin trong quản trị. Trình bày
các yêu cầu đối với thông tin quản trị.
45J7
KL
6. Khái niệm mục tiêu; phân loại mục tiêu; trình bày
vai trò của mục tiêu.
45M7
8N
7. Vẽ đ trình bày đặc điểm, ưu nhược điểm
của mô hình tổ chức theo kiểu trực tuyến
8. Vẽ đồ trình bày đặc điểm, ưu nhược điểm
của mô hình tổ chức theo kiểu chức năng.
1
CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌC - Trang 2
CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌC - Người đăng: Tien My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ HỌC 9 10 2