Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập quản trị Marketing

Được đăng lên bởi nat.ck2010
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2749 lần   |   Lượt tải: 29 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ MARKETING
Câu 1: Khái niệm Marketing, nghiên cứu Marketing, quản trị Marketing. Trình bày nội dung quản trị
Marketing?
Câu 2: Khi hoạch định Marketing cần phân tích những yếu tố nào? Phân tích ảnh hưởng của môi trường
nhân khẩu đến sản phẩm của công ty?
Câu 3: Các quan điểm về quản trị Marketing. Phân tích quan điểm hoàn thiện sản xuất và quan điểm hoàn
thiện sản phẩm?
Câu 4: Định nghĩa giá trị của khách hàng, định nghĩa sự thỏa mạn của khách hàng. Các phương pháp dùng
để định lượng sự thỏa mãn của khách hàng
Câu 5: Trình bày các chiến lược khi dùng ma trận sản phẩm/thị trường để tìm kiếm, phát hiện cơ may của
thị trường?
Câu 6: Các loại thị trường mua? Trình bày sự khác nhau chủ yếu giữa thị trường mua tiêu dùng và thị
trường mua tổ chức?
Câu 7: Trình bày việc lựa chọn đối thủ để tấn công hay né tránh và dung hòa quan điểm cạnh tranh với
quan điểm khách hàng
Câu 8: Trình bày việc xây dựng chiến lược định vị
Câu 9: Nội dung phân tích loại sản phẩm. Các loại quyết định về chiều dài loại sản phẩm?
Câu 10: Trình bày các quyết định bổ sung loại sản phẩm, hiện đại hóa sản phẩm, làm nổi bật sản phẩm,
quyết định thanh lọc sản phẩm?
Câu 11: Khái niệm nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hàng hóa, chỉ dẫn địa lý. Trình bày định lượng uy tín
của nhãn hiệu.
Câu 12: Khái niệm bao bì, những quyết định triển khai bao bì cho sản phẩm mới.
Câu 13: Khái niệm sản phẩm mới trong lĩnh vực Marketing. Trình bày những nguyên nhân làm thất bại sản
phẩm mới.
Câu 14: Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến chiến lược giá? Trình bày mục tiêu Marketing, sự phối hợp
các hoạt động Marketing?
Câu 15: Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chiến lược giá? Trình bày thị trường và nhu cầu
Câu 16: Các chiến lược giá phức hợp sản phẩm
Câu 17: Các chiến lược điều chỉnh giá. Trình bày định giá chiết khấu và các khoản chiết giảm.
Câu 18: trình bày nội dung chủ động giảm giá, chủ động tăng giá, phản ứng của người mua đối với việc
tăng hay giảm giá?
Câu 19: Mâu thuẫn cạnh tranh của kênh? Những vấn đề trong quan hệ kênh?
Câu 20: Bán lẻ là gì? Quyết định Marketing của người bán lẻ?
Câu 21: Bán buôn là gì? Quyết định Marketing của người bán buôn?
Câu 22: Các quyết định trong quảng cáo. Trình bày quyết định mục tiêu quảng cáo, quyết định ngân sách
quảng cáo?
Câu 23: Các quyết định chủ yếu trong khuyến mại? Trình bày mục tiêu khuyến mại, triển khai chương
trình khuyến mại?
Câu 24: Các công cụ trong Marketing trực tiếp. Trình bày các quyết định chủ yếu trong Marketing trực
tiếp?
Câu 25: Các c...
U H I ÔN T P QU N TR MARKETING
Câu 1: Khái ni m Marketing, nghiên c u Marketing, qu n tr Marketing. Trình bày n i dung qu n tr
Marketing?
Câu 2: Khi ho ch đ nh Marketing c n phân tích nh ng y u t nào? Phân tích nh h ng c a môi tr ng ế ưở ườ
nhân kh u đ n s n ph m c a công ty? ế
Câu 3: Các quan đi m v qu n tr Marketing. Phân tích quan đi m hoàn thi n s n xu t và quan đi m hoàn
thi n s n ph m?
Câu 4: Đ nh nghĩa giá tr c a khách hàng, đ nh nghĩa s th a m n c a khách hàng. c ph ng pháp ng ươ
đ đ nh l ng s th a mãn c a khách hàng ượ
Câu 5: Trình bày các chi n l c khi dùng ma tr n s n ph m/th tr ng đ m ki m, phát hi n c may c aế ượ ườ ế ơ
th tr ng? ườ
Câu 6: Các lo i th tr ng mua? Trình bày s khác nhau ch y u gi a th tr ng mua tiêu ng th ườ ế ư
tr ng mua t ch c?ườ
Câu 7: Trình bày vi c l a ch n đ i th đ t n công hay tránh dung a quan đi m c nh tranh v i
quan đi m khách hàng
Câu 8: Trình bày vi c y d ng chi n l c đ nh v ế ượ
Câu 9: N i dung pn tích lo i s n ph m.c lo i quy t đ nh v chi u dài lo i s n ph m? ế
Câu 10: Trình bày các quy t đ nh b sung lo i s n ph m, hi n đ i a s n ph m, làm n i b t s n ph m,ế
quy t đ nh thanh l c s n ph m?ế
Câu 11: Khái ni m nhãn hi u, tên th ng m i, nhãn hàng hóa, ch d n đ a . Trình bày đ nh l ng uy tín ươ ượ
c a nhãn hi u.
Câu 12: Khái ni m bao bì, nh ng quy t đ nh tri n khai bao bì cho s n ph m m i. ế
Câu 13: Khái ni m s n ph m m i trong lĩnh v c Marketing. Trình bày nh ng nguyên nhân làm th t b i s n
ph m m i.
Câu 14: Các y u t bên trong nh h ng đ n chi n l c giá? Trình y m c tiêu Marketing, s ph i h pế ưở ế ế ượ
các ho t đ ng Marketing?
Câu 15: Các y u t bên ngoài nh h ng đ n chi n l c giá? Trình bày th tr ng và nhu c uế ưở ế ế ượ ườ
Câu 16: Các chi n l c giá ph c h p s n ph mế ượ
Câu 17: Các chi n l c đi u ch nh giá. Trình y đ nh giá chi t kh u và các kho n chi t gi m.ế ượ ế ế
Câu 18: trình bày n i dung ch đ ng gi m giá, ch đ ng tăng giá, ph n ng c a ng i mua đ i v i vi c ườ
tăng hay gi m giá?
Câu 19: Mâu thu n c nh tranh c a kênh? Nh ng v n đ trong quan h kênh?
Câu 20: Bán l là gì? Quy t đ nh Marketing c a ng i bán l ? ế ư
Câu 21: Bán bn là gì? Quy t đ nh Marketing c a ng i bán buôn?ế ư
Câu 22: c quy t đ nh trong qu ng cáo. Trình bày quy t đ nh m c tiêu qu ng cáo, quy t đ nh ngân sáchế ế ế
qu ng cáo?
Câu 23: Các quy t đ nh ch y u trong khuy n m i? Trình bày m c tiêu khuy n m i, tri n khai ch ngế ế ế ế ươ
trình khuy n m i?ế
Câu 24: Các ng c trong Marketing tr c ti p. Trình bày các quy t đ nh ch y u trong Marketing tr c ế ế ế
ti p?ế
Câu 25: Các chi n l c c a hãng đ ng đ u th tr ng? Trình bày chi n l c b o v th ph nế ượ ườ ế ượ
Câu 26: Trìnhy s ti n a c a b ph n Marketing? ế
Câu hỏi ôn tập quản trị Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập quản trị Marketing - Người đăng: nat.ck2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập quản trị Marketing 9 10 593