Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi Nguyễn Nữ Sard
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 80 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Néi dung «n tËp QTNL líp 60 tiÕt
1. ThÕ nµo lµ QTNL? Vai trß, tÇm quan träng cña QTNL trong mét tæ chøc
2. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu QTNL; sù ph©n chia tr¸ch nhiÖm QTNL trong tæ chøc?
3.Vai trß TriÕt lý QTNL QTNL trong doanh nghiÖp.
4. M«i trêng QTNL trong tæ chøc?
5. Ph©n tÝch c«ng viÖc: kh¸i niÖm, môc ®Ých, néi dung, c¸c ph¬ng ph¸p thu thËp
th«ng tin trong ph©n tÝch c«ng viÖc?
6. ho¹ch hãa nguån nh©n lùc trong chøc? Vai trß, c¸c lo¹i ho¹ch ho¸
nguån nh©n lùc? Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cÇu nh©n lùc cña chøc? Ph¬ng ph¸p
ph©n tÝch ®¸nh gi¸ cung nh©n lùc? BiÖn pp c©n ®èi cung cÇu nh©n lùc cña
chøc?
7. Kh¸i niÖm, tÇm quan träng, yªu cÇu ®èi víi tuyÓn mé, tuyÓn chän? C¸c nguån
vµ ph¬ng ph¸p tuyÓn mé? Qu¸ tr×nh tuyÓn chän?
8. T¹o ®éng lùc trong lao ®éng: kh¸i niÖm, c¸c yÕu tè t¹o ®éng lùc, c¸c häc thuyÕt
t¹o ®éng lùc, ph¬ng híng t¹o ®éng lùc.
9. Kh¸i niÖm môc ®Ých, tÇm quan träng cña ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc?
thèng ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc? C¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng
viÖc? C¸c lçi trong ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ?
10. Tæ chøc c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc trong doanh nghiÖp?
11. Kh¸i niÖm, do, vai trß t¸c dông ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc?
C¸c ph¬ng ph¸p ®µo t¹o pt triÓn nguån nh©n lùc? Tr×nh x©y dùng ch¬ng
tr×nh ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp?
11. Thï lao lao ®éng? C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn thï lao lao ®éng? C¸c môc tiªu
cña thèng thï lao lao ®éng? Tr×nh x©y dùng thèng tr¶ c«ng lao ®éng
trong doanh nghiÖp?
12. C¸c h×nh thøc tr¶ c«ng lao ®éng?
13. C¸c khuyÕn khÝch tµi chÝnh trong doanh nghiÖp? ( Kh¸i niÖm, môc ®Ých, t¸c
dông vµ c¸c ch¬ng tr×nh?)
14. Kh¸i niÖm, c¸c lo¹i ý nghÜa cña phóc lîi lao ®éng? Nguyªn t¾c tr×nh
x©y dùng ch¬ng tr×nh phóc lîi?
15. Quan hÖ lao ®éng ( kh¸i niÖm, néi dung, nguyªn t¾c?
16. BÊt b×nh: Kh¸i niÖm, nguyªn nh©n, gi¶i quyÕt?
17. luËt lao ®éng: Kh¸i niÖm, môc ®Ých, néi dung, c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o
luËt lao ®éng cã hiÖu qu¶?
18.Hîp ®ång lao ®éng? Tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ? ( néi dung, h×nh thøc ) ?
Câu hỏi ôn tập quản trị nhân lực - Người đăng: Nguyễn Nữ Sard
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập quản trị nhân lực 9 10 5