Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập về quản lý nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 4603 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Diễn đàn Sinh viên Hành chính Quốc Gia

www.HanhChinhVN.Com

C©u hái «n tËp

C©u hái nh©n sù
C©u 1.Tr×nh bµy kh¸i niÖm qu¶n lý nguån nh©n lùc.Ph©n biÖt víi kh¸i niÖm
qu¶n lý nh©n sù.
C©u 2.Ph©n tÝch quy tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c c¬ quan qu¶n lý
hµnh chÝnh nhµ níc
C©u 3.Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong quy tr×nh qu¶n lý nguån
nh© lùc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc, ph©n tÝch mèi quan hÖ
gi÷a c¸c ho¹t ®éng ®ã?
C©u 4.TËp sù lµ g×?Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi tiÕn hµnh tËp sù cho ngêi míi ®îc tuyÓn vµo c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u5: ph©n tÝch môc tiªu cña ho¹t ®éng QLNNL trong c¸c c¬ quan HCNN.
C©u 6: Tr×nhbµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n
lùc cho c¸c c¬ quan QLHCNN.
C©u7:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng
qu¶n lý nguån nh©n lùc cña tæ chøc.
C©u 8:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn trong t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng
qu¶n lý nguån nh©n lùc trong tæ chøc.
Câu9: Tại sao trong hoạt động tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý
hành chính nhà nước lại cần phải tạo lập thị trường lao động riêng cho các cơ quan
đó, hãy nêu 1 số biện pháp để tạo lập thị trường lao động riêng.
C©u 10: Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¸c c¬ quan
qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u 11.Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña m« h×nh chøc nghiÖp vµ m« h×nh viÖc
lµm trong ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 12. Ph©n tÝch ý nghÜa vµ lîi Ých cña qu¸ tr×nh tËp sù ®èi víi ngêi míi
®îc tuyÓn vµo c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc?Vai trß ngêi qu¶n lý vµ c¸ nh©n
trong qu¸ tr×nh tËp sù

Câu hỏi ôn tập nhân sự

Trang 1

Diễn đàn Sinh viên Hành chính Quốc Gia

www.HanhChinhVN.Com

C©u 13:Tr×nh bµy viÖc ph©n lo¹i ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý
hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 14. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi dìng nguån nh©n lùc trong
c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ g×?§Ó cã hiÖu qu¶ ph¶i chó ý tíi
vÊn ®Ò g×?
C©u 15.Ph©n tÝch vai trß cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong
c¸c c¬ quan quan lý hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 16.Ph©n tÝch quy tr×nh ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¬ quan qu¶n lý hµnh
chÝnh nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn ë ViÖt nam?
C©u 17. Ph©n tÝch nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån
nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Theo anh chÞ nh÷ng
khã kh¨n hiÖn nay trong c«ng t¸c nµy cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ë
ViÖt nam lµ g×? H·y nªu c¸ch kh¾c phôc
C©u 18. Ph©n tÝch c¸c nghÜa vô cña ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n
lý hµnh chÝnh nhµ ...
Diễn đàn Sinh viên Hành chính Quốc Gia www.HanhChinhVN.Com
C©u hái «n tËp
C©u hái nh©n sù
C©u 1.Tr×nh bµy kh¸i niÖm qu¶n lý nguån nh©n lùc.Ph©n biÖt víi kh¸i niÖm
qu¶n lý nh©n sù.
C©u 2.Ph©n tÝch quy tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c quan qu¶n
hµnh chÝnh nhµ níc
C©u 3.Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng b¶n trong quy tr×nh qu¶n lý nguån
nh© lùc cña c¸c quan qu¶n hµnh chÝnh nhµ níc, ph©n tÝch mèi quan
gi÷a c¸c ho¹t ®éng ®ã?
C©u 4.TËp sù lµ g×?Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi tiÕn hµnh tËp sù cho ng-
êi míi ®îc tuyÓn vµo c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u5: ph©n tÝch môc tiªu cña ho¹t ®éng QLNNL trong c¸c c¬ quan HCNN.
C©u 6: Tr×nhbµy nh÷ng ho¹t ®éng b¶n trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n
lùc cho c¸c c¬ quan QLHCNN.
C©u7:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng
qu¶n lý nguån nh©n lùc cña tæ chøc.
C©u 8:Ph©n tÝch c¸c yÕu m«i trêng bªn trong t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng
qu¶n lý nguån nh©n lùc trong tæ chøc.
Câu9: Tại sao trong hot đng tuyn dng nhân lc cho các cơ quan qun lý
hành chính nhà nưc li cn phi to lp thtrường lao đng riêng cho các cơ quan
đó, hãy nêu 1 s bin pháp đ to lp th trưng lao đng riêng.
C©u 10: Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nh©n trong c¸c quan
qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u 11.Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña h×nh chøc nghiÖp h×nh viÖc
lµm trong ho¹t ®éng qu¶n nguån nh©n cña c¸c quan hµnh chÝnh nhµ n-
íc.
C©u 12. Ph©n tÝch ý nghÜa lîi Ých cña qu¸ tr×nh tËp ®èi víi ngêi míi
®îc tuyÓn vµo quan hµnh chÝnh nhµ níc?Vai trß ngêi qu¶n nh©n
trong qu¸ tr×nh tËp sù
Câu hỏi ôn tập nhân sự Trang 1
Câu hỏi ôn tập về quản lý nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập về quản lý nguồn nhân lực - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập về quản lý nguồn nhân lực 9 10 996