Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn thi môn quản trị học

Được đăng lên bởi dqbs76
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN THI QUẢN TRỊ HỌC
I. CẤP ĐỘ A

Câu 1 : Hiệu quả là gì? Hiệu suất là gì? So sánh giữa hiệu quả và hiệu suất. Nêu nhận xét của
bạn ?
Câu 2 : Theo Robert Kazt, nhà quản trị cần có đầy đủ 3 kỹ năng, bạn hãy nêu tên với yêu cầu
và ảnh hưởng của từng kỹ năng. Vẽ sơ đồ kỹ năng của nhà quản trị các cấp trong tổ chức và
nêu nhận xét của bạn ?
Câu 3 : Bạn hãy cho biết cơ sở của lý thuyết quản trị Nhật Bản( Lý thuyết Z) là gì ? Nêu tên
tác giả và đặc điểm của lý thuyết này ?
Câu 4 : Phân loại môi trường quản trị, liệt kê các yếu tố môi trường cơ bản ?
Câu 5 : Nêu khái niệm thông tin quản trị. Trình bày các yêu cầu đối với thông tin quản trị ?
Câu 6 : Khái niệm mục tiêu, phân loại mục tiêu, trình bày vai trò của mục tiêu ?
Câu 7 : Vẽ sơ đồ và trình bày đặc điểm, ưu nhược điểm của mô hình tổ chức theo kiểu trực
tuyến ?
Câu 8 : Vẽ sơ đồ và trình bày đặc điểm, ưu nhược điểm của mô hình tổ chức theo kiểu chức
năng ?
Câu 9 : Nêu khái niệm lãnh đạo ? Sự lãnh đạo được cấu thành bởi những yếu tố nào ? Hãy
trình bày nội dung của từng yếu tố đó ?
Câu 10 : Nêu khái niệm kiểm tra ? Trình bày những nguyên tắc cơ bản trong kiểm tra ?
CẤP ĐỘ B
Câu 1 : Vì sao hoạt đọng quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật ?
Câu 2 : Theo Henry Minterberg, nhà quản trị có những vai trò gì ? Với mỗi nhóm hãy cho ví
dụ minh họa ?
Câu 3 : Trình bày quan điểm nhận thức về con người và hướng quan tâm của trường phái lý
thuyết quản trị cổ điển và trường phái tâm lý xã hội ?
Câu 4 : Trình bày xu hướng tác động của các yếu tố môi trường vĩ mô đến tổ chức và cho ví
dụ minh họa về tác động của một yếu tố ?
Câu 5 : Trình bày xu hướng tác động của các yếu tố môi trường vi mô đến tổ chức và cho ví
dụ minh họa về tác động của một yếu tố ?
Câu 6 : Hãy trình bày yêu cầu và chức năng của quyết định quản trị ?
Câu 7 : Hoạch định là gì ? Vẽ sơ đồ của hoạch định và nêu nội dung cơ bản mỗi bước tiến
trình?
Câu 8 : Nêu khái niệm về tầm hạn quản trị ? Hãy phân tích các yếu tố căn cứ để xác định tầm
hạn quản trị ?
Câu 9 : Trình bày lý thuyết động viên của Maslow, cho ví dụ minh họa về ứng dụng lý thuyết
này trong một tình huống quản trị ?
Câu 10 : Vẽ sơ đồ và trình bày nội dung các bước tiến trình kiểm tra ?
II.

CẤP ĐỘ C
Câu 1 : Nêu các định nghĩa về quản trị ? Trình bày một số ý chung của các định nghĩa này và
phân tích từng ý để rút ra định nghĩa quản trị phổ biến nhất ?
Câu 2 : Trong các kỹ năng cần thiết đối với nhà quản trị, theo bạn kỹ năng nào quan trọng
nhất ? Tại sao ?
Câu 3 : Trình bày...
CÂU HỎI ÔN THI QUẢN TRỊ HỌC
I. CẤP ĐỘ A
Câu 1 : Hiệu quả là gì? Hiệu suất là gì? So sánh giữa hiệu quả và hiệu suất. Nêu nhận xét của
bạn ?
Câu 2 : Theo Robert Kazt, nhà quản trị cần có đầy đủ 3 kỹ năng, bạn hãy nêu tên với yêu cầu
và ảnh hưởng của từng kỹ năng. Vẽ sơ đồ kỹ năng của nhà quản trị các cấp trong tổ chức và
nêu nhận xét của bạn ?
Câu 3 : Bạn hãy cho biết cơ sở của lý thuyết quản trị Nhật Bản( Lý thuyết Z) là gì ? Nêu tên
tác giả và đặc điểm của lý thuyết này ?
Câu 4 : Phân loại môi trường quản trị, liệt kê các yếu tố môi trường cơ bản ?
Câu 5 : Nêu khái niệm thông tin quản trị. Trình bày các yêu cầu đối với thông tin quản trị ?
Câu 6 : Khái niệm mục tiêu, phân loại mục tiêu, trình bày vai trò của mục tiêu ?
Câu 7 : Vẽ sơ đồ và trình bày đặc điểm, ưu nhược điểm của mô hình tổ chức theo kiểu trực
tuyến ?
Câu 8 : Vẽ sơ đồ và trình bày đặc điểm, ưu nhược điểm của mô hình tổ chức theo kiểu chức
năng ?
Câu 9 : Nêu khái niệm lãnh đạo ? Sự lãnh đạo được cấu thành bởi những yếu tố nào ? Hãy
trình bày nội dung của từng yếu tố đó ?
Câu 10 : Nêu khái niệm kiểm tra ? Trình bày những nguyên tắc cơ bản trong kiểm tra ?
II. CẤP ĐỘ B
Câu 1 : Vì sao hoạt đọng quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật ?
Câu 2 : Theo Henry Minterberg, nhà quản trị có những vai trò gì ? Với mỗi nhóm hãy cho ví
dụ minh họa ?
Câu 3 : Trình bày quan điểm nhận thức về con người và hướng quan tâm của trường phái lý
thuyết quản trị cổ điển và trường phái tâm lý xã hội ?
Câu 4 : Trình bày xu hướng tác động của các yếu tố môi trường vĩ mô đến tổ chức và cho ví
dụ minh họa về tác động của một yếu tố ?
Câu 5 : Trình bày xu hướng tác động của các yếu tố môi trường vi mô đến tổ chức và cho ví
dụ minh họa về tác động của một yếu tố ?
Câu 6 : Hãy trình bày yêu cầu và chức năng của quyết định quản trị ?
Câu 7 : Hoạch định là gì ? Vẽ sơ đồ của hoạch định và nêu nội dung cơ bản mỗi bước tiến
trình?
Câu 8 : Nêu khái niệm về tầm hạn quản trị ? Hãy phân tích các yếu tố căn cứ để xác định tầm
hạn quản trị ?
Câu 9 : Trình bày lý thuyết động viên của Maslow, cho ví dụ minh họa về ứng dụng lý thuyết
này trong một tình huống quản trị ?
Câu 10 : Vẽ sơ đồ và trình bày nội dung các bước tiến trình kiểm tra ?
III. CẤP ĐỘ C
Câu 1 : Nêu các định nghĩa về quản trị ? Trình bày một số ý chung của các định nghĩa này và
phân tích từng ý để rút ra định nghĩa quản trị phổ biến nhất ?
Câu 2 : Trong các kỹ năng cần thiết đối với nhà quản trị, theo bạn kỹ năng nào quan trọng
nhất ? Tại sao ?
Câu 3 : Trình bày các biện pháp tăng năng suất lao động chủ yếu của các lý thuyết quản trị cổ
điển, tâm lý xã hội và lý thuyết quản trị Nhật Bản. Bạn rút ra được điều gì qua sự đóng góp
Câu hỏi ôn thi môn quản trị học - Trang 2
Câu hỏi ôn thi môn quản trị học - Người đăng: dqbs76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi ôn thi môn quản trị học 9 10 594