Ktl-icon-tai-lieu

Câu Hỏi Quản lý nhà nước về kinh tế

Được đăng lên bởi quang-nguyen
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 3228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u Hái Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ
C©u 1.Kh¸i niÖm vµ ®Æc trng cña kinh tÕ thÞ trêng h·y dïng kh¸i niÖm vµ ®Æc trng
®Ó ®èi chiÕu víi nÒn kinh tÕ níc ta vµ cho biÕt nhËn xÐt cña m×nh vÒ tÝnh chÊt vµ
tr×nh ®é thÞ trêng cña nÒn kinh tÕ ®ã
C©u 2: C¸c c¸ch ph©n lo¹i doanh nghiÖp vµ c¸c lo¹i doanh nghiÖp theo c¸ch ph©n
lo¹i .
C©u3: C¸c chñ thÓ cña nÒn KTTT ? C¸c chr thÓ nµy t¸c ®éng liªn nhau th«ng qua
nh÷ng ph¶n øng g×?
C©u4: Chøc n¨ng nhiÖu vô cña kinh kÕ ®èi ngo¹i . Liªn hÖ thùc tiÔn níc ta ®Ó thÊy
râ chøc n¨ng, nhiÖu vô ®ã.
C©u5: u khuyÕt tËt cña kinh tÕ thÞ trêng? nguån gèc c¨n b¶n cña c¸c u khuyÕt tËt
®ã lµ g×?
C©u6:C¸c c¸ch tiÕp cËn doanh nghiÖp vµ kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp? Nh÷ng quan
niÖm nh thÕ vÒ doanh nghiÖp cã t¸c dông g× ®èi víi mçi ngêi tiÕp cËn vµ nguyªn
cøu doanh nghiÖp .
C©u7: Kh¸i quo¸t vÒ ph¬ngthwóc qu¶n lý vÒ kinh tÕ, Sù vËn dông c¸c ph¬ng thøc
trªn trong thùc tiÔn qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ë níc ta trong thêi kú ®æi míi cã g×
kh¸c tríc
C©u8: Néi dung ®Þnh híng XHCN cho nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta xÐt vÒ môc
tiªu cuèi cïng? Trªn thùc tÕ nÒn kinh tÕ thÞ trêng níc ta hiÖn nay cã theo ®óng
®Þnh híng ®ã kh«ng? Chøng mimh
C©u9: Ph¬ng thøc kÝch thÝch trong qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ? V× sao ®Ó qu¶n lý
kinh tÕ thÞ trêng cÇn t¨ng cêng ph¬ng thøc kÝch thÝch? Thùc tiÔn qu¶n lý nhµ níc
vÒ kinh tÕ cña níc ta cã nh vËy kh«ng .
C©u 10 Ph©n tÝch ý nghÜa, t¸c dông cña c¸c ®Þnh híng x©y dùng thùc thÓ nÒn kinh
tÕ thÞ trêng cña níc ta ®èi víi viÖc b¶o ®¶m môc tiªu cuèi cïng. Trªn thùc tÕ, nÒn
kinh tÕ thÞ trêng cña níc ta hiÖn nay cã theo ®óng ®Þnh híng ®ã kh«ng? Chøng
minh .(xem c©u 8)
C©u 11: Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ .
C©u12:Nªu kh¸i quo¸t nh÷ng viÖc mµ nhµ níc ph¶i lµm ®Ó chuyÓn nÒn kinh tÕ kÕ
ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng? LiÒn hÖ thùc tiÔn níc ta, cho nhËn
xÐt
C©u13: §èi tîng, ph¹m vi cña qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ? V× sao nhµ níc cÇn
ph¶i qu¶n lý c¸c ®èi tîng, ph¹m vi ®ã cña ho¹t ®éng kinh tÕ? Nhµ níc ta ®· qu¸n
xuyÕn c¸c ®èi tîng vµ ph¹m vi ®ã trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña m×nh cha?
C©u14: Chøc n¨ng cña qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ? NhËn xÐt viÖc thùc hiÖn c¸c
chøc n¨ng nµy cña nhµ níc ta.
1

C©u15: Kh¸i niÖm vÒ c¬ së kinh tÕ, vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ? §èi víi nhµ qu¶n lý
kinh tÕ nhËn thøc vÒ c¬ chÕ kinh tÕ cã t¸c dông g× ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý.
C©u16: C¸c biÓu hiÖn cña mét c¬ chÕ qu¶n lý
C©u17: Trong ®iÒu kiÖn nµo §¶ng vµ nhµ níc ta quyÕt ®Þnh chuyÓn nÒn kinh tÕ kÕ
ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ ...
C©u Hái Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ
C©u 1.Kh¸i niÖm ®Æc trng cña kinh thÞ trêng h·y dïng kh¸i niÖm ®Æc trng
®Ó ®èi chiÕu víi nÒn kinh níc ta cho biÕt nhËn xÐt cña m×nh tÝnh chÊt
tr×nh ®é thÞ trêng cña nÒn kinh tÕ ®ã
C©u 2: C¸c c¸ch ph©n lo¹i doanh nghiÖp c¸c lo¹i doanh nghiÖp theo c¸ch ph©n
lo¹i .
C©u3: C¸c chñ thÓ cña nÒn KTTT ? C¸c chr thÓ nµy t¸c ®éng liªn nhau th«ng qua
nh÷ng ph¶n øng g×?
C©u4: Chøc n¨ng nhiÖu vô cña kinh kÕ ®èi ngo¹i . Liªn hÖ thùc tiÔn níc ta ®Ó thÊy
râ chøc n¨ng, nhiÖu vô ®ã.
C©u5: u khuyÕt t cña kinh thÞ trêng? nguån gèc c¨n b¶n cña c¸c u khuyÕt tËt
®ã lµ g×?
C©u6:C¸c c¸ch tiÕp cËn doanh nghiÖp vµ kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp? Nh÷ng quan
niÖm nh thÕ doanh nghiÖp t¸c dông ®èi víi mçi ngêi tiÕp cËn nguyªn
cøu doanh nghiÖp .
C©u7: Kh¸i quo¸t ph¬ngthwóc qu¶n kinh tÕ, vËn dông c¸c ph¬ng thøc
trªn trong thùc tiÔn qu¶n nhµ níc kinh ë níc ta trong thêi®æi míi cã g×
kh¸c tríc
C©u8: Néi dung ®Þnh híng XHCN cho nÒn kinh thÞ trêng ë níc ta xÐt môc
tiªu cuèi cïng? Trªn thùc nÒn kinh thÞ trêng níc ta hiÖn nay theo ®óng
®Þnh híng ®ã kh«ng? Chøng mimh
C©u9: Ph¬ng thøc kÝch thÝch trong qu¶n nhµ níc kinh tÕ? sao ®Ó qu¶n
kinh tÕ thÞ trêng cÇn t¨ng cêng ph¬ng thøc kÝch thÝch? Thùc tiÔn qu¶n nhµ níc
vÒ kinh tÕ cña níc ta cã nh vËy kh«ng .
C©u 10 Ph©n tÝch ý nghÜa, t¸c dông cña c¸c ®Þnh híng x©y dùng thùc thÓ nÒn kinh
thÞ trêng cña níc ta ®èi víi viÖc b¶o ®¶m môc tiªu cuèi cïng. Trªn thùc tÕ, nÒn
kinh thÞ trêng cña níc ta hiÖn nay theo ®óng ®Þnh híng ®ã kh«ng? Chøng
minh .(xem c©u 8)
C©u 11: Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ .
C©u12:Nªu kh¸i quo¸t nh÷ng viÖc nhµ níc ph¶i lµm ®Ó chuyÓn nÒn kinh
ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh thÞ trêng? LiÒn thùc tiÔn níc ta, cho nhËn
xÐt
C©u13: §èi tîng, ph¹m vi cña qu¶n nhµ níc kinh ? sao nhµ níc cÇn
ph¶i qu¶n c¸c ®èi tîng, ph¹m vi ®ã cña ho¹t ®éng kinh tÕ? Nhµ níc ta ®· qu¸n
xuyÕn c¸c ®èi tîng vµ ph¹m vi ®ã trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña m×nh cha?
C©u14: Chøc n¨ng cña qu¶n nhµ níc kinh tÕ? NhËn xÐt viÖc thùc hiÖn c¸c
chøc n¨ng nµy cña nhµ níc ta.
1
Câu Hỏi Quản lý nhà nước về kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu Hỏi Quản lý nhà nước về kinh tế - Người đăng: quang-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Câu Hỏi Quản lý nhà nước về kinh tế 9 10 810