Ktl-icon-tai-lieu

Câu Hỏi Quản lý nhà nước về kinh tế

Được đăng lên bởi dungytv
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 5539 lần   |   Lượt tải: 4 lần
C©u Hái Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ
C©u 1.Kh¸i niÖm vµ ®Æc trng cña kinh tÕ thÞ trêng h·y dïng kh¸i niÖm vµ ®Æc trng ®Ó ®èi chiÕu víi nÒn kinh tÕ níc ta vµ cho biÕt nhËn xÐt cña m×nh vÒ tÝnh chÊt
vµ tr×nh ®é thÞ trêng cña nÒn kinh tÕ ®ã
C©u 2: C¸c c¸ch ph©n lo¹i doanh nghiÖp vµ c¸c lo¹i doanh nghiÖp theo c¸ch
ph©n lo¹i .
C©u3: C¸c chñ thÓ cña nÒn KTTT ? C¸c chr thÓ nµy t¸c ®éng liªn nhau th«ng
qua nh÷ng ph¶n øng g×?
C©u4: Chøc n¨ng nhiÖu vô cña kinh kÕ ®èi ngo¹i . Liªn hÖ thùc tiÔn níc ta ®Ó
thÊy râ chøc n¨ng, nhiÖu vô ®ã.
C©u5: u khuyÕt tËt cña kinh tÕ thÞ trêng? nguån gèc c¨n b¶n cña c¸c u khuyÕt
tËt ®ã lµ g×?
C©u6:C¸c c¸ch tiÕp cËn doanh nghiÖp vµ kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp? Nh÷ng
quan niÖm nh thÕ vÒ doanh nghiÖp cã t¸c dông g× ®èi víi mçi ngêi tiÕp cËn vµ
nguyªn cøu doanh nghiÖp .
C©u7: Kh¸i quo¸t vÒ ph¬ngthwóc qu¶n lý vÒ kinh tÕ, Sù vËn dông c¸c ph¬ng
thøc trªn trong thùc tiÔn qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ë níc ta trong thêi kú ®æi
míi cã g× kh¸c tríc
C©u8: Néi dung ®Þnh híng XHCN cho nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë níc ta xÐt vÒ
môc tiªu cuèi cïng? Trªn thùc tÕ nÒn kinh tÕ thÞ trêng n­íc ta hiÖn nay cã theo
®óng ®Þnh híng ®ã kh«ng? Chøng mimh
C©u9: Ph¬ng thøc kÝch thÝch trong qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ? V× sao ®Ó qu¶n
lý kinh tÕ thÞ trêng cÇn t¨ng cêng ph¬ng thøc kÝch thÝch? Thùc tiÔn qu¶n lý nhµ
níc vÒ kinh tÕ cña níc ta cã nh vËy kh«ng .
C©u 10 Ph©n tÝch ý nghÜa, t¸c dông cña c¸c ®Þnh h­íng x©y dùng thùc thÓ nÒn
kinh tÕ thÞ trêng cña níc ta ®èi víi viÖc b¶o ®¶m môc tiªu cuèi cïng. Trªn thùc
tÕ, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña n­íc ta hiÖn nay cã theo ®óng ®Þnh h­íng ®ã
kh«ng? Chøng minh .(xem c©u 8)
C©u 11: Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ .
C©u12:Nªu kh¸i quo¸t nh÷ng viÖc mµ nhµ níc ph¶i lµm ®Ó chuyÓn nÒn kinh tÕ
kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng? LiÒn hÖ thùc tiÔn níc ta, cho
nhËn xÐt
C©u13: §èi tîng, ph¹m vi cña qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ? V× sao nhµ níc cÇn
ph¶i qu¶n lý c¸c ®èi tîng, ph¹m vi ®ã cña ho¹t ®éng kinh tÕ? Nhµ níc ta ®·
qu¸n xuyÕn c¸c ®èi tîng vµ ph¹m vi ®ã trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña m×nh cha?

C©u14: Chøc n¨ng cña qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ? NhËn xÐt viÖc thùc hiÖn c¸c
chøc n¨ng nµy cña nhµ níc ta.
C©u15: Kh¸i niÖm vÒ c¬ së kinh tÕ, vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ? §èi víi nhµ qu¶n
lý kinh tÕ nhËn thøc vÒ c¬ chÕ kinh tÕ cã t¸c dông g× ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý.
C©u16: C¸c biÓu hiÖn cña mét c¬ chÕ qu¶n lý
C©u17: Trong ®iÒu kiÖn nµo §¶ng vµ nhµ níc ta quyÕt ®Þnh chuyÓn nÒn kinh tÕ
kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kin...
C©u Hái Qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ
C©u 1.Kh¸i niÖm ®Æc tr ng cña kinh thÞ tr êng h·y dïng kh¸i niÖm ®Æc tr-
ng ®Ó ®èi chiÕu víi nÒn kinh tÕ n íc ta cho biÕt nhËn xÐt cña m×nh nh chÊt
tr×nh ®é thÞ tr êng cña nÒn kinh tÕ ®ã
C©u 2: C¸c c¸ch ph©n lo¹i doanh nghiÖp c lo¹i doanh nghiÖp theo c¸ch
ph©n lo¹i .
C©u3: C¸c cthÓ cña nÒn KTTT ? C¸c chr thÓ nµy t¸c ®éng liªn nhau th«ng
qua nh÷ng ph¶n øng g×?
C©u4: Chøc n¨ng nhiÖu cña kinh kÕ ®èi ngo¹i . Liªn thùc tiÔn n íc ta ®Ó
thÊy râ chøc n¨ng, nhiÖu vô ®ã.
C©u5: u khuyÕt tËt cña kinh thÞ tr êng? nguån c c¨n b¶n cña c¸c u khuyÕt
tËt ®ã lµ g×?
C©u6:C¸c c¸ch tiÕp cËn doanh nghiÖp kh¸i niÖm doanh nghiÖp? Nh÷ng
quan niÖm nh thÕ doanh nghiÖp t¸c dông ®èi víi mçi ng êi tp cËn
nguyªn cøu doanh nghiÖp .
C©u7: Kh¸i quo¸t ph ¬ngthwóc qu¶n kinh tÕ, vËn dông c¸c ph ¬ng
thøc trªn trong thùc tiÔn qu¶n nn íc vÒ kinh ë n íc ta trong thêi ®æi
i cã g× kh¸c tr íc
C©u8: Néi dung ®Þnh h íng XHCN cho nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë n íc ta xÐt
c tiªu cuèi cïng? Trªn thùc nÒn kinh tÕ ttr êng n íc ta hiÖn nay cã theo
®óng ®Þnh h íng ®ã kh«ng? Chøng mimh
C©u9: Ph ¬ng thøc kÝch thÝch trong qu¶n lý nn íc kinh tÕ? V× sao ®Ó qu¶n
kinh t tr êng cÇn t¨ng c êng ph ¬ng thøc kÝch thÝch? Thùc tiÔn qu¶n lý nhµ
n íc vÒ kinh tÕ cña n íc ta cã nh vËy kh«ng .
C©u 10 Ph©n ch ý nghÜa, t¸c dông cña c¸c ®Þnh h íng x©y dùng thùc thÓ nÒn
kinh tÕ t tr êng cña n íc ta ®èi víi viÖc b¶o ®¶m môc tiªu cuèi cïng. Trªn thùc
tÕ, nÒn kinh thÞ trêng cña níc ta hiÖn nay cã theo ®óng ®Þnh híng ®ã
kh«ng? Chøng minh .(xem c©u 8)
C©u 11: Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña qu¶n lý nhµ n íc kinh tÕ .
C©u12:Nªu kh¸i quo¸t nh÷ng viÖc nn íc ph¶i lµm ®Ó chuyÓn nÒn kinh
ho¹ch h tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng? LiÒn hÖ thùc tiÔn n íc ta, cho
nhËn xÐt
C©u13: §èi t îng, ph¹m vi cña qu¶n lý nhµ n íc vÒ kinh ? sao nn íc cÇn
phi qu¶n c¸c ®èi t îng, ph¹m vi ®ã cña ho¹t ®éng kinh tÕ? Nhµ n íc ta ®·
qu¸n xuyÕn c¸c ®èi t îng vµ ph¹m vi ®ã trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña m×nh ch a?
Câu Hỏi Quản lý nhà nước về kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu Hỏi Quản lý nhà nước về kinh tế - Người đăng: dungytv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Câu Hỏi Quản lý nhà nước về kinh tế 9 10 220