Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi tình huống luật kinh tế có đáp án

Được đăng lên bởi luckyluke5185
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1078 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

SINHVIENNGANHANG.COM

Câu: Công ty TNHH 2 thành viên có 2 thành viên góp vốn, hoạt động được 2 năm. Nay có 1 nhà đầu tư nước ngoài muốn
tham gia góp vốn vào để tăng quy mô hoạt động của công ty, vậy công ty có nên chuyển sang loại hình là công ty cổ phần
hay CT TNHH được hay không? nếu có thành viên góp vốn mới gia nhập vaò công ty thì việc phân chia tỷ lệ vốn góp và
định giá thương hiệu của công ty hoạt động được 2 năm qua giải quyết như thế nào?
Giải:
Ở tình huống này chúng ta có thể dựa vào những căn cứ pháp luật sau:
+ Luật đầu tư 2005, Điều 21, Khoản 2:
“Điều 21. Các hình thức đầu tư trực tiếp
2. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài“.
+ Luật doanh nghiệp 2005, Điều 77, Khoản 1, Điểm b:
“ Điều 77. Công ty cổ phần:
1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa “
Nhu vậy, công ty TNHH được quyền chuyển sang loại hình Công ty cổ phần, do số thành viên lớn hơn 1 nên không được
chuyển sang mô hình Công ty TNHH 1 TV, việc nên hay không là do chiến lược kinh doanh của công ty. Công ty cổ phần là
loại hình Doanh nghiệp mở, duy động vốn linh hoạt, nhưng công ty TNHH cũng có những ưu thế nhất định của nó. Trong
trường hợp này, công ty tăng vốn theo bằng cách tiếp nhận them thành viên mới, việc phân chia tỷ lệ góp vốn và định giá
thương hiệu công ty được quy định trong điều lệ công ty, do các thành viên tự thỏa thuận, hoặc có thể thông qua các tổ chức
định giá trên thị trường.
Câu: Tình huống góp vốn thành lập Công ty TNHH: Tuấn, Thành, Hưng, Hoàng quyết định thành lập cty TNHH với vốn
điều lệ 2 tỷ đồng, và được cấp giấy CNĐKKD vào tháng 7/2006. Trong bản cam kết góp vốn: - Tuấn góp 200 triệu bằng tiền
mặt; - Thành góp vốn bằng ngôi nhà của mình và được các thành viên thỏa thuận định giá là 1 tỷ, mặc dù hiện tại có giá
khoảng 500 triệu (vì theo quy hoạch đến cuối 2006 sẽ có 1 con đường lớn mở trước nhà; - Hưng góp 400 triệu bằng tiền mặt,
nhưng lúc đầu chỉ góp 300 triệu, phần còn lại sẽ góp khi nào cty cần - Hoàng góp bằng Giấy xác nhận nợ của Cty Trần Anh
với số nợ 500 triệu, với thời hạn là ngày 31/12/2006, được các thành viên định giá là 400 triệu. Đến 31/12/2006, cty Trần
Anh chỉ trả được 300 triệu, phần còn lại không đòi được. Mặc dù cuối năm 2006, con đường đã làm xong, nhưng do thị
trường BĐS đóng băng nên giá ngôi nhà của Thành không có gì biến động Cuối 2006, cty chưa lần nào yêu cầu Hưng góp
...
1
SINHVIENNGANHANG.COM
Câu: Công ty TNHH 2 thành viên 2 thành viên góp vn, hoc ngoài mun
tham gia góp v ng ca công ty, vy công ty nên chuyn sang loi hình công ty c phn
c hay không? nu thành viên góp vn mi gia nhp vaò công ty thì vic phân chia t l vn góp
u ca công ty hoi quy nào?
Gii:
tình hung này chúng ta có th da vào nh pháp lut sau:
+ Luu 21, Khon 2:
u 21. Các hình thc tip
2. Thành lp t chc kinh t liên doanh gi
+ Lut doanh nghiu 77, Khom b:
u 77. Công ty c phn:
1. Công ty c phn là doanh nghi
b) C  là t chc, cá nhân; s ng c i thiu là ba và không hn ch s ng t
Nhu vc quyn chuyn sang loi hình Công ty c phn, do s thành viên l c
chuyn sang mô hình Công ty TNHH 1 TV, vic nên hay không là do chic kinh doanh ca công ty. Công ty c phn là
loi hình Doanh nghip mng vn linh ho nhnh ca nó. Trong
ng hp này, cn theo bng cách tip nhn them thành viên mi, vic phân chia t l góp vnh giá
u l công ty, do các thành viên t tha thun, hoc có th thông qua các t chc
nh giá trên th ng.
Câu: Tình hung góp vn thành lp Công ty TNHH: Tunh thành lp cty TNHH vi vn
u l 2 t c cp gin cam kt góp vn: - Tun góp 200 triu bng tin
mt; - Thành góp vn bng ngôi nhà cc các thành viên tha thunh giá 1 t, mc hin ti giá
khong 500 triu (vì theo quy hon cui 2006 s ng ln m c nhà; - u bng tin mt,
u ch góp 300 triu, phn còn li s góp khi nào cty cn - Hoàng góp bng Giy xác nhn n ca Cty Trn Anh
vi s n 500 triu, vi thi hnh giá 400 trin 31/12/2006, cty Trn
Anh ch tr c 300 triu, phn còn lc. Mc cu
a Thành không có bing Cun o yêu c
phn vn còn thing. Hng thành viên h chia li nhun, các thành
viên không thng nhc vi nhau, h cho rng vic chia phi tính theo s vn thc t y ra tranh chp gia
các thành viên. Vm phán gii quyt v vic này, bn hãy cho bit:
a) Vic góp vn bng giy xác nhn n có hp pháp hay không?
b) Vinh giá tài sc t ti thm góp vn hp pháp không? Nhng v c
n là gì?
ng hp mi góp 1 phn vn theo cam kc chia li nhun theo phn vn cam kt góp hay không?
a) Vic góp vn bng giy xác nhn n có hp pháp hay không?
Tr li:
Câu hỏi tình huống luật kinh tế có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi tình huống luật kinh tế có đáp án - Người đăng: luckyluke5185
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Câu hỏi tình huống luật kinh tế có đáp án 9 10 427