Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm hệ thống thông tin quản lý

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 9789 lần   |   Lượt tải: 19 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website:  E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
MÔN HỌC: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
SỐ TIẾT- TÍN CHỈ: (60 tiết – 4 tín chỉ)
1/ Những đối tượng nào sau đây thuộc về môi trường của tổ chức
a Chính phủ, khách hàng, đối tác
b Ban giám đốc, nhân viên, chính phủ
c Hệ thống thông tin, người sử dụng, khách hàng
d Đối tác, nhân viên, giám đốc
2/ Những xử lý nào sau đây không thuộc về công ty
a Giải quyết khiếu nại
b Bán hàng
c Quyết định mua hàng của khách hàng
d Quyết định mua hàng của công ty
3/ Quy trình bán hàng của một hệ thống bán hàng tại cửa hàng gồm 4 bước a,b,c,d như sau
đây. Hoạt động nào không thuộc về hệ thống bán hàng của cửa hàng ?
a Tìm hàng trong kho
b Xác định yêu cầu mua hàng của khách hàng
c Kiễm tra hàng trước khi mua hàng
d In biên lai thu tiền
4/ Phát biểu nào sau đây thể hiện tính phụ thuộc
a Tất cả các đáp án còn lại
b Nếu sản phẩm của công ty kém chất lượng, phòng kinh doanh không thể bán được
c Các doanh nghiệp cần hợp tác nhau để tồn tại trong nền kinh tế hội nhập
d Doanh thu của công ty phụ thuộc vào thị hiếu người tiêu dùng
5/ Hệ thống quản lý kho có đặc điểm cơ bản là
a Dựa trên hồi tiếp cân bằng
b Phụ thuộc vào nhà cung cấp nguyên liệu
c Dựa trên hồi tiếp tăng cường
d Hợp tác với nhà cung cấp nguyên liệu
6/ Ví dụ nào sau đây thể hiện hiệu ứng lề
a Tất cả các đáp án còn lại
b Khuyến mãi lớn thường tạo ra nút cổ chai ở quầy giao dịch
c Khuyến mãi lớn tạo ra doanh thu lớn nhưng cũng cần nguồn lực lớn
d Khuyến mãi thường tạo ra các đợt giảm giá để cạnh tranh
7/ Phân rã hệ thống giúp cho người phân tích viên
a Hiểu được cấu trúc phân cấp của hệ thống
b Chỉ ra những khuyết điểm của hệ thống
1

c
d

Chỉ ra phạm vi giải quyết vấn đề
Chỉ ra những khuyết điểm của hệ thống và Chỉ ra phạm vi giải quyết vấn đề

8/ Sự phân rã hệ thống giúp cho người phân tích viên
a Hiểu được vai trò của mỗi thành phần đối với toàn hệ thống
b Tập trung vào những vấn đề cơ bản, bỏ qua các chi tiết không quan trọng
c Tất cả các đáp án còn lại
d Tập trung vào các thành phần liên quan đến vấn đề đang giải quyết
9/ Lược đồ nào sau đây không được tạo ra từ việc phân rã hệ thống
a ERD và DFD
b DFD
c ERD
d Không có lược đồ nào
10/ Phương pháp nào sau đây không diễn tả được mối quan hệ cộng tác giữa các thành phần
con
a Phân rã theo lĩnh vực kiến thức chuyên môn (như kế toán, nhân sự, sản xuất,…) và
Phân rã các công đoạn trên ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
Km10 Đường Nguyn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
MÔN HC: H THNG THÔNG TIN QUN LÝ
S TIT- TÍN CH: (60 tiết – 4 tín ch)
1/ Nhng đối tượng nào sau đây thuc v môi trường ca t chc
a Chính ph, khách hàng, đối tác
b Ban giám đốc, nhân viên, chính ph
c H thng thông tin, người s dng, khách hàng
d Đối tác, nhân viên, giám đốc
2/ Nhng x lý nào sau đây không thuc v công ty
a Gii quyết khiếu ni
b Bán hàng
c Quyết định mua hàng ca khách hàng
d Quyết định mua hàng ca công ty
3/ Quy trình bán hàng ca mt h thng bán hàng ti ca hàng gm 4 bước a,b,c,d như sau
đây. Hot động nào không thuc v h thng bán hàng ca ca hàng ?
a Tìm hàng trong kho
b Xác định yêu cu mua hàng ca khách hàng
c Kim tra hàng trước khi mua hàng
d In biên lai thu tin
4/ Phát biu nào sau đây th hin tính ph thuc
a
Tt c các đáp án còn li
b
Nếu sn phm ca công ty kém cht lượng, phòng kinh doanh không th bán được
c Các doanh nghip cn hp tác nhau để tn ti trong nn kinh tế hi nhp
d Doanh thu ca công ty ph thuc vào th hiếu người tiêu dùng
5
/ H thng qun lý kho có đặc đim cơ bn là
a
Da trên hi tiếp cân bng
b Ph thuc vào nhà cung cp nguyên liu
c Da trên hi tiếp tăng cường
d Hp tác vi nhà cung cp nguyên liu
6/ Ví d nào sau đây th hin hiu ng l
a Tt c các đáp án còn li
b Khuyến mãi ln thường to ra nút c chai quy giao dch
c
Khuyến mãi ln to ra doanh thu ln nhưng cũng cn ngun lc ln
d
Khuyến mãi thường to ra các đợt gim giá để cnh tranh
7/ Phân rã h thng giúp cho người phân tích viên
a Hiu được cu trúc phân cp ca h thng
b Ch ra nhng khuyết đim ca h thng
1
Câu hỏi trắc nghiệm hệ thống thông tin quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm hệ thống thông tin quản lý - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm hệ thống thông tin quản lý 9 10 400