Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học đại cương trường ĐH Nông Lâm TP HCM

Được đăng lên bởi 12149044
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1648 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ THI MÔN HỌC KINH TẾ VI MÔ
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC
I.

Nhóm câu A:
1. Với nguồn tài nguyên khan hiếm, một nền kinh tế tổ chức sản xuất có hiệu quả
khi:
a. Nằm bên trong đường giới hạn sản xuất.
b. Nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất
c. Nằm bên ngoài đường giới hạn sản xuất
d. Các câu trên đều sai
2. Sự tác động qua lại giữa ngươi sản xuất và người tiêu dùng thông qua thị
trường nhằm xác định hai yếu tố quan trọng đó là:
a. Giá cả và chất lượng sản phẩm
b. Số lượng và chất lượng sản phẩm
c. Giá cả và số lượng sản phẩm
d. Không có câu nào đúng.
3. Điểm khác nhau căn bản giữa mô hình kinh tế thị trường tự do và mô hình kinh
tế hỗn hợp là:
a. Nhà nước tham gia quản lý sự nghiệp giáo dục
b. Nhà nước tham gia quản lý kinh tế
c. Nhà nước quản lý các quỹ phúc lợi xã hội
d. Nhà nước giữ quyền quản lý ngân sách
4. Một nền kinh tế tổ chức sản xuất có hiệu quả với nguồn tài nguyên khan hiếm
khi:
a. Gia tăng mặt hàng này buộc phải giảm sản lượng của mặt hàng kia
b. Không thể gia tăng sản lượng của mặt hàng này mà không cắt giảm sản lượng
của mặt hàng khác.
c. Nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất
d. Các câu trên đều đúng.
5.
a.
b.
c.
d.

Các vấn đề cơ bản của các hệ thống kinh tế cần giả quyết là:
Sản xuất sản phẩm gì? Số lượng bao nhiêu?
Sản xuất bằng phương pháp nào?
Sản xuất cho ai?
Các câu trên đều đúng.

6.
a.
b.
c.

Kinh tế học vi mô nghiên cứu:
Hành vi ứng xử của các tế bào kinh tế trong các loại thị trường.
Các hoạt động diễn ra trong tổng thể toàn bộ nền kinh tế.
Cách thức ứng xử của người tiêu dùng để tối đa hóa thỏa mãn.

d. Không câu nào đúng.
7. Kinh tế học thực chứng nhằm:
a. Mô tả và giải thích các sự kiện, các vấn đề kinh tế một cách khách quan có cơ
sở khoa học
b. Đưa ra những lời chỉ dẫn hoặc những quan điểm chủ quan của các cá nhân
c. Giải thích các hành vi ứng xử của tế bào kinh tế trong các loại thị trường.
d. Không có câu nào đúng
8. Trong mô hình kinh tế thị trường tự do, các vấn đề cơ bản của hệ thống kinh tế
được giải quyết
a. Thông qua các kế hoạch của chính phủ
b. Thông qua thị trường
c. Thông qua thị trường và các kế hoạch của chính phủ
d. Các câu trên đều đúng.
II.

Nhóm câu B:
9.
a.
b.
c.
d.

Trong những vấn đề sau đây, vấn đề nào thuộc về kinh tế học thực chứng.
Lạm phát cao ở mức nào có thể chấp nhận được
Thuế xuất nhập khẩu tăng ảnh hưởng như thế nào đến tình hình xuất nhập khẩu.
Chi tiêu cho giáo dục nên chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong ngân sách.
Chính phủ nên dùng tiền để giải quyết tình trạng thất ...
CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC
I. Nhóm câu A:
1. Với nguồn tài nguyên khan hiếm, một nền kinh tế tổ chức sản xuất hiệu quả
khi:
a. Nằm bên trong đường giới hạn sản xuất.
b. Nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất
c. Nằm bên ngoài đường giới hạn sản xuất
d. Các câu trên đều sai
2. Sự tác động qua lại giữa ngươi sản xuất và người tiêu dùng thông qua th
trường nhằm xác định hai yếu tố quan trọng đó là:
a. Giá cả và chất lượng sản phẩm
b. Số lượng và chất lượng sản phẩm
c. Giá cả và số lượng sản phẩm
d. Không có câu nào đúng.
3. Điểm khác nhau căn bản giữa mô hình kinh tế thị trường tự do và mô hình kinh
tế hỗn hợp là:
a. Nhà nước tham gia quản lý sự nghiệp giáo dục
b. Nhà nước tham gia quản lý kinh tế
c. Nhà nước quản lý các quỹ phúc lợi xã hội
d. Nhà nước giữ quyền quản lý ngân sách
4. Một nền kinh tế tổ chức sản xuất hiệu quả với nguồn tài nguyên khan hiếm
khi:
a. Gia tăng mặt hàng này buộc phải giảm sản lượng của mặt hàng kia
b. Không thể gia tăng sản lượng của mặt hàng này không cắt giảm sản lượng
của mặt hàng khác.
c. Nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất
d. Các câu trên đều đúng.
5. Các vấn đề cơ bản của các hệ thống kinh tế cần giả quyết là:
a. Sản xuất sản phẩm gì? Số lượng bao nhiêu?
b. Sản xuất bằng phương pháp nào?
c. Sản xuất cho ai?
d. Các câu trên đều đúng.
6. Kinh tế học vi mô nghiên cứu:
a. Hành vi ứng xử của các tế bào kinh tế trong các loại thị trường.
b. Các hoạt động diễn ra trong tổng thể toàn bộ nền kinh tế.
c. Cách thức ứng xử của người tiêu dùng để tối đa hóa thỏa mãn.
ĐỀ THI MÔN HỌC KINH TẾ VI MÔ
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học đại cương trường ĐH Nông Lâm TP HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học đại cương trường ĐH Nông Lâm TP HCM - Người đăng: 12149044
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học đại cương trường ĐH Nông Lâm TP HCM 9 10 28