Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh thường gặp

Được đăng lên bởi son-nguyen-bao
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 4080 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Câu hỏi trắc nghiệm
Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY
1.Có bao nhiêu lọai hình công ty?
a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên
b. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh
c. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm
Cty X
d. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm
Cty và các DNTN
2.Lọai
cổ
phần
nào
được
chuyển
a.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi

nhượng

tự

do?

b.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết X
c.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức
d.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hòan lại
3.Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh
doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng
kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế,thống kê:
a.7 ngày X
b.15 ngày
c.20 ngày
d.30 ngày
4.Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?
a.1

X

b.2

c.3

d.Tùy ý

5. Lọai hình DN nào có quyền phát hành các lọai cổ phiếu:
a.Cty TNHH

b.Cty hợp danh
c.Cty cổ phần X
d.DNTN
6.Cty cổ phần có tư cách pháp nhân khi :
a.Đăng kí kinh doanh
b.Được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh X
c.Khi nộp đơn xin thành lập Cty
d.a,b,c đều sai
7.Điểm khác biệt giữa thành viên hợp danh(TVHD) và thành viên góp vốn(TVGV) :
a.TVHD phải chịu trách nhiệm bằng tòan bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của
Cty còn TVGV chỉ chịu trác nhiệm bằng số vốn mình góp vào Cty
b.TVHD có quyền điều hành quản lí Cty còn TVGV thì không
c.TVHD không được làm chủ DNTN khác hoặc làm TVHD của Cty Hợp danh
khác còn TVGV thì được
d.Cả 3 câu trên đều đúng X
8.Tổ chức kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân:
a.Cty cổ phần
b.Cty hợp danh
c.DNTN X
d.Cả 3 câu đều sai
9.Vốn điều lệ là gì?
a.Số vốn tối thiểu theo qui định pháp luật để doanh nghiệp họat động kinh doanh
b.Số vốn do các thành viên của doanh nghiệp góp vào
c.Số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong 1 thời hạn nhất
định và được ghi vào điều lệ công ty X
d.b và c đúng

10.Việc bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp
thể hiện ở :
a.Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh
nghiệp được qui định trong luật nảy,bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các
doanh nghiệp
b.Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản,vốn đầu tư,quyền lợi ích hợp pháp
khác của DN và chủ sở hữu DN
c.Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của DN và chủ sở ...
Câu hi trc nghim
Lut Kinh Tế- PHN CÔNG TY
1.Có bao nhiêu lai hình công ty?
a. Cty c phn, Cty TNHH 1 hoc 2 thành viên tr lên
b. Cty c phn, Cty TNHH 1 hoc 2 thành viên tr lên, Cty hp danh
c. Cty c phn, Cty TNHH 1 hoc 2 thành viên tr lên, Cty hp danh, Nhóm
Cty X
d. Cty c phn, Cty TNHH 1 hoc 2 thành viên tr lên, Cty hp danh, Nhóm
Cty và các DNTN
2.Lai c phn nào được chuyn nhượng t do?
a.C phn ph thông, các lai c phn ưu đãi
b.C phn ph thông, các lai c phn ưu đãi tr c phn ưu đãi biu quyết X
c.C phn ph thông, các lai c phn ưu đãi tr c phn ưu đãi c tc
d.C phn ph thông, các lai c phn ưu đãi tr c phn ưu đãi hòan li
3.Trong thi hn bao nhiêu ngày k t ngày cp giy chng nhn đăng kí kinh
doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phi thông báo ni dung giy chng nhn đăng
kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế,thng kê:
a.7 ngày X
b.15 ngày
c.20 ngày
d.30 ngày
4.Mi cá nhân được quyn thành lp bao nhiêu doanh nghip tư nhân?
a.1 X b.2 c.3 d.Tùy ý
5. Lai hình DN nào có quyn phát hành các lai c phiếu:
a.Cty TNHH
câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh thường gặp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh thường gặp - Người đăng: son-nguyen-bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh thường gặp 9 10 175