Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị nhân lực (có đáp án)

Được đăng lên bởi Hoàng Quang Thiện
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4212 lần   |   Lượt tải: 20 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN
MÔN : QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
CÂU HỎI

ĐÁP ÁP ĐÚNG

1. Nội dung bước 1 (Dự báo tài nguyên nhân lực) trong tiến Dự báo nhu cầu và khả năng nhân lực; cân đối nhu cầu và khả
trình hoạch định nhân lực?
năng nhân lực.
2. Những nội dung chủ yếu của kế hoạch và chính sách trong Tuyển mộ; tuyển chọn; đề bạt duy trì và phát triển nhân sự, sắp
hoạch định nhân sự của doanh nghiệp?
xếp bố trí nhân sự trong tổ chức.
Khối lượng các loại sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp; chất
3. Những yếu tố chủ yếu cần xem xét trong khi dự báo nhu
lượng đội ngũ lao động; Nguồn lực tài chính; những thay đổi về
cầu nhân lực của doanh nghiệp.
mặt hàng và chất lượng sản phẩm.
Kỷ luật và khen thưởng; đề bạt và giáng chức; thuyên chuyển;
4. Các vấn đề về nhân sự phải xử lý trong quá trình triển khai
Cho nghỉ việc và thôi việc; thực hiện các chế độ và giải quyết các
kế hoạch nhân sự ở doanh nghiệp?
mối quan hệ về lao động.
Nhiệm vụ cụ thể được phân công cho mỗi người. hoặc mỗi bộ
5. Nội dung thuộc về công việc mà không thuộc về nghề
phận phải hoàn thành để góp phần đạt mục tiêu chung của tổ
nghiệp?
chức.
Các điều kiện cần và đủ để hoàn thành trách nhiệm với công việc
6. Những nội dung mà phân chia công việc mô tả và ghi
được giao; Mục tiêu của mỗi nhiệm vụ, thực hiện ở đâu, làm như
nhận?
thế nào và khi nào phải hoàn thành.
7. Ý nghĩa quan trọng của sự phân chia công việc và các chức Là công cụ cơ bản để hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng,
danh trong quản lý nhân sự.
đào tạo, đãi ngộ và đánh giá con người trong tổ chức.
8. Phương pháp phổ biến hiện nay khi đánh giá thành tích
Đánh giá theo thang điểm (thể hiện qua đồ thị)
công tác của nhân viên?
9. Cấp độ giúp người lao động nâng cao trình độ ứng xử thay
Phát triển.
đổi trong tương lai?
10. Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Xác định nhu cầu, mục tiêu, phương pháp và các phương tiện đào
doanh nghiệp được thực hiện qua những bước chủ yếu nào?
tạo – phát triển; Thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện chương
1

trình đào tạo – phát triển.
11. Những căn cứ chủ yếu để xác định nhu cầu đào tạo?

Chiến lượng kinh doanh; Những yêu cầu cải tiến chất lượng hàng
hóa, dịch vụ nhiệm vụ tăng năng suất lao động và yêu cầu điều
hành hoạt động của doanh nghiệp.

12. Đánh giá thành tích công tác làm căn cứ để

Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực

13. Tuyển mộ lao động?

Tuyển mộ nhân lực là quá trình tìm kiếm, thu hút những người có
đủ khả năng nộp đơn để thi vào các vị trí mà doanh nghiệp cần
tuyển.

1...
CÂU HI TRC NGHIM C ĐP N
MÔN : QUN TR NHÂN LC
CÂU HI ĐP P ĐNG
1. Nội dung bước 1 (Dự báo tài nguyên nhân lực) trong tiến
trình hoạch định nhân lực?
Dự báo nhu cầu khả năng nhân lực; cân đối nhu cầu khả
năng nhân lực.
2. Những nội dung chủ yếu của kế hoạch chính sách trong
hoạch định nhân sự của doanh nghiệp?
Tuyển mộ; tuyển chọn; đề bạt duy trì phát triển nhân sự, sắp
xếp bố trí nhân sự trong tổ chức.
3. Những yếu tố chủ yếu cần xem xét trong khi dự báo nhu
cầu nhân lực của doanh nghiệp.
Khối lượng các loại sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp; chất
lượng đội ngũ lao động; Nguồn lực tài chính; những thay đổi về
mặt hàng và chất lượng sản phẩm.
4. Các vấn đề về nhân sự phải xử lý trong quá trình triển khai
kế hoạch nhân sự ở doanh nghiệp?
Kỷ luật khen thưởng; đề bạt giáng chức; thuyên chuyển;
Cho nghỉ việc và thôi việc; thực hiện các chế độ và giải quyết các
mối quan hệ về lao động.
5. Nội dung thuộc về công việc không thuộc về nghề
nghiệp?
Nhiệm vụ cụ thể được phân công cho mỗi người. hoặc mỗi bộ
phận phải hoàn thành để góp phần đạt mục tiêu chung của tổ
chức.
6. Những nội dung phân chia công việc tả và ghi
nhận?
Các điều kiện cần và đủ để hoàn thành trách nhiệm với công việc
được giao; Mục tiêu của mỗi nhiệm vụ, thực hiện ở đâu, làm như
thế nào và khi nào phải hoàn thành.
7. Ý nghĩa quan trọng của sự phân chia công việc và các chức
danh trong quản lý nhân sự.
công cụ bản để hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng,
đào tạo, đãi ngộ và đánh giá con người trong tổ chức.
8. Phương pháp phổ biến hiện nay khi đánh giá thành tích
công tác của nhân viên?
Đánh giá theo thang điểm (thể hiện qua đồ thị)
9. Cấp độ giúp người lao động nâng cao trình độ ứng xử thay
đổi trong tương lai?
Phát triển.
10. Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong
doanh nghiệp được thực hiện qua những bước chủ yếu nào?
Xác định nhu cầu, mục tiêu, phương pháp và các phương tiện đào
tạo phát triển; Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện chương
1
Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị nhân lực (có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị nhân lực (có đáp án) - Người đăng: Hoàng Quang Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị nhân lực (có đáp án) 9 10 520