Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị tài chính

Được đăng lên bởi Trọng Phát Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Tên học phần: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Thời gian làm bài: 60 phút;

Mã học phần:
Lớp:

- Số tín chỉ (hoặc đvht):

Mã đề thi
QTTC

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
Sử dụng dữ liệu này để làm các câu sau:
Ngày 1/1/2001 công ty A mua thiết bị 1.875 triệu đồng, chi phí lắp đặt và chạy thử là 425 triệu đồng. Chi phí vận
chuyển 65 triệu đồng, tuổi thọ sử dụng 8 năm. Đến ngày 1/1/2007 (sau 6 năm) công ty tiến hành cải thiện nâng cấp
thiết bị tổng phí 350 triệu đồng,và được ưu đãi chiết khấu 5% trên tổng phí nâng cấp, đồng thời thời gian sử dụng
được đánh giá lại là 4 năm.
Câu 1: Tính tỷ lệ khấu hao tại ngày 1/1/2001 theo phương pháp đường thẳng:
A. 7.14 %
B. 16,67 %
C. 12,50 %
D. 8,18 %
Câu 2: Giá trị giá khấu hao TSCĐ hàng năm tại ngày 1/1/2001 là bao nhiêu ?
A. 295,625 triệu đồng
B. 168,929 triệu đồng
C. 300.005 triệu đồng
D. 206,67 triệu đồng
Câu 3: Vào ngày 1/1/2007 việc nâng cấp đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tính mức khấu hao trung bình hàng
năm?
A. 416.875 triệu đồng
B. 307,9167 triệu đồng
C. 153,9583 triệu đồng
D. 230,9375 triệu đồng
Sử dụng dữ liệu này để làm các câu sau:
Công ty K mua máy 500 triệu, chi phí vận chuyển 65 triệu, thời hạn sử dụng 3,thành phẩm trong 3 năm là 25.000
cái.số lượng từng năm là : năm đầu 9.500 cái, năm 2: 8.700 cái, năm 3: 6.800 cái. ( theo phương pháp khấu hao
theo sản lượng)
Câu 4: Tính mức trích khấu hao hàng tháng cho cà 3 năm theo thứ tự (dvt : triệu đồng):
A. 214,7 ; 196,62 ; 153,68
B. 268,7 ; 243,76 ; 113,66
C. 123,3 ; 352,67 ; 143,56
D. Tất cả đều sai
Câu 5: Tính mức khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm trong 3 năm?
A. 18.000 đồng /cái
B. 20.000 đồng /cái
C. 22.600 đồng /cái
D. 24.000 đồng /cái
Sử dụng dữ liệu này để làm các câu sau:
Doanh nghiệp A mua 1 dây chuyền sản xuất vải lụa trị giá 720 triệu đồng, chưa có thuế GTGT 10%, chi phí cài đặt
chạy thử là 80 triệu đồng đã có thuế GTGT 10%. Biết rằng số tiền khấu hao hàng năm theo phương pháp đường
thẳng là 218 triệu đồng.
Câu 6: Tính thời gian sử dụng nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
A. 6 năm
B. 5 năm
C. 4 năm
D. 3 năm
Câu 7: Nếu số tiền khấu hao trung bình hàng năm chỉ...

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Tên học phần: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Thời gian làm bài: 60 phút;
 !"#$
%&
Mã đề thi
QTTC
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
'()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*+#+),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sử dụng dữ liệu này để làm các câu sau:
-./0121234415.06789+:;<1,=>?@+A8"B.(+CD"!#/E0FC/G3?@+A8"B.,+#H
80IJ?@+A8"B.(8K+*FLM.=N7,:./01212344>*98JN7$5.0+:/O++AP.Q
+:;<K.R?4@+A8"B.(#/"STS8"++:UQ8?V@)K.P.Q("B.W+W+.+9*FLM.
"ST"X.+XCE+C/GN7,
Câu 1:YCAUQ89 E+./012123441Z S[.X"SW.\.
A. >,1GV B. 1J(J>V C. 13(?4V D. =(1=V
Câu 2:+X@+].+XUQ89 /.N7E+./012123441C/;9 +)8^
A. 3_?(J3?@+)]8"B. B. 1J=(_3_@+A8"B. C. R44,44?@+A8"B. D. 34J(J>@+A8"B.
Câu 3:`/ ./01212344>#+AP.Q" //#/"S9#/ *FLM.,7aUQ89 @8.;b/.
N7^
A. G1J,=>?@+)]8"B. B. R4>(_1J>@+)]8"B. C. 1?R(_?=R@+)]8"B. D. 3R4(_R>?@+)]8"B.
Sử dụng dữ liệu này để làm các câu sau:
5.0c7897X0?44@+)]8(+#H80IJ?@+A8(W+E*FLM.R(/d7@ .RN7C/3?,444
X+,*CST.e.N7C/N7"8_,?44X+(N73=,>44X+(N7RJ,=44X+,Z S[.XUQ89 
Z *OCST.$
Câu 4:7a@UQ89 /.X. /RN7Z afL#@+A8"B.$
A. 31G(>g1_J(J3g1?R(J= B. 3J=(>g3GR(>Jg11R(JJ
C. 13R(RgR?3(J>g1GR(?J D. QO"h8*9+
Câu 5:7aUQ89 ;bi8P 7j"[#<*Od7@ .RN7^
A. 1=,444"B.2X+ B. 34,444"B.2X+ C. 33,J44"B.2X+ D. 3G,444"B.2X+
Sử dụng dữ liệu này để làm các câu sau:
 9.+A67891LP080h*Ok8Q#O+CM9@<.+X>34@+A8"B.(S9l8:14V(+/+"!
E0FC/=4@+A8"B."l8:14V,+:@m.*+hUQ89 /.N7Z S[.X"SW.
\.C/31=@+A8"B.,
Câu 6:W+.+9*FLM.:8L 9.+Aj8:Z S[.X@f+:,
A. JN7 B. ?N7 C. GN7 D. RN7
Câu 7:-:8*+hUQ89 @8.;b/.N7l__@+A8"B.,+O*FL 9.+A"lj8:
Z S[.XUQ8@e(W+.+9*FLM.C/;9 CP8^
A. ?N7 B. JN7 C. >N7 D. =N7
Sử dụng dữ liệu này để làm các câu sau:
@ .X.>5.0678941LP080h*Ok8Q.+X334@+A8"B.(5.*8Q*Ok8QC/13,444*O
d72Un,`/ X.145.0789)71LP080h7&+#&+.+X+h;m.#&+.+Xo(S.5.*8Q*Ok8Q
C/1?,444*Od72Un,
Câu 8:YCA9 7p#h5.*8Qq97X07&+* #&+7X0oC/;9 +)8^
A. 3?V B. 34V C. 3?V D. 34V
Câu 9:YCA9 7p#h.+X@<q97X07&+* #&+7X0oC/;9 +)8^
A. 3?V B. 34V C. 34V D. 3?V
Câu 10:@ .@SW.TrU5."K+(S[.a/+@T/ *sC/7 rtl7a;+:+)C&Q^
A. KS8"+ B. BSW.
C. `#90 D. f/+@T;m.#'
Câu 11:'A*"+h8YCAUQ89 9"+#&+/+*O"<lW+.+9*FLM.@)JN7C/;9
+)8^
A. 3(? B. 3(4 C. 1(? D. 1(4
@9.12?"h+u
Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị tài chính - Trang 2
Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị tài chính - Người đăng: Trọng Phát Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị tài chính 9 10 699