Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi tuanphuckt
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 5966 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
NĂM 2010
Câu 1. Các đơn vị trực thuộc khi nhận được kinh phí công ty cấp, hạch toán
vào tài khoản:
a. Nợ TK 1111, 1121/ Có TK 136458.
b. Nợ TK 15222,1523,1531/ Có TK 136458.
c. Nợ TK 1111,1121,15222,1523, 1531/ Có 136358.
d. Cả a và b đều đúng .
Câu 2 . Tại công ty, lãi TGNH hàng tháng cuối năm phải tập hợp nộp về
Tổng công ty, kế toán hạch toán vào TK nào sau đây:
a. Nợ TK 136358/ Có TK 33638111.
b. Nợ TK 336358/ Có TK 33628112.
c. Nợ TK 136358/ Có TK 33628121.
d. Nợ TK 336358/ Có TK 33628122.
Câu 3. Theo TB 218/CV-TCKT ngày 13/1/2005 của Tổng Công ty Điện lực
Việt Nam, mức trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm theo phương
án nào sau đây:
a. 2% /
b. 3% /
c. 3% /
d. 2% /

Tổng quỹ lương SXKD điện.
Tổng quỹ lương SXKD điện.
Tổng quỹ lương làm cơ sở đóng BHXH .
Tổng quỹ lương cấp bậc, chức vụ.

Câu 4. Tại các đơn vị trực thuộc, khi chi hộ Công ty các khoản tiền thưởng
nhân dịp Lễ, Tết, kế toán hạch toán theo nghiệp vụ nào sau đây:
a. Nợ TK 33688 / Có TK 1111.
b. Nợ TK 1364888 / Có TK 1111.
c. Nợ TK 33688 / Có TK 1121.
d. Nợ TK 13688 / Có TK 1121.

Câu 5 . Tại các đơn vị trực thuộc, khi Công ty chấp nhận thanh toán các
khoản đơn vị chi hộ Công ty, kế toán hạch toán theo nghiệp vụ nào sau đây:
a. Nợ TK 33688 / Có TK 336358.
b. Nợ TK 33688 / Có TK 136358.
c. Nợ TK 336358 / Có TK 136358.
d. Nợ TK 136458 / Có TK 1364888.
Câu 6 . Khi Công ty chấp nhận hạch toán bù trừ thay cấp kinh phí các khoản
đơn vị phải nộp về Công ty, kế toán đơn vị hạch toán theo nghiệp vụ nào sau
đây:
a. Nợ TK 13688 / Có TK 336358.
b. Nợ TK 136358 / Có TK 33688.
c. Nợ TK 33688 / Có TK 136358.
d. Nợ TK 3364888 / Có TK 136458.
Câu 7. Khi Công ty chấp nhận hạch toán bù trừ thay cấp kinh phí lãi TGNH
đơn vị phải nộp về Công ty, kế toán đơn vị hạch toán theo nghiệp vụ nào sau
đây:
a. Nợ TK 13688 / Có TK 33628111.
b. Nợ TK 3364888 / Có TK 136458.
c. Nợ TK 136358 / Có TK 336358.
d. Nợ TK 336358 / Có TK 33628111.
Câu 8. Khoản chênh lệch giữa giá trị thu được khi nhượng bán, thanh lý tài
sản với giá trị còn lại của tài sản và chi phí thanh lý (nếu có) sẽ được:
a.
b.
c.
d.

Hạch toán vào Sửa chữa lớn.
Hạch toán vào kết quả kinh doanh.
Hạch toán vào tài sản cố định.
Cả a, b, c đều sai.

Câu 9. Doanh thu trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia bao gồm:
a. Doanh thu từ hoạt động xây lắp địên, hoạt động viễn thông công
cộng.

b. Doanh thu từ hoạt động SXKD, doanh thu hoạt động tài chính,
Thu nhập khác.
c. Doanh thu từ hoạt động tài chí...
CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
NĂM 2010
Câu 1 . Các đơn vị trực thuộc khi nhận được kinh phí công ty cấp, hạch toán
vào tài khoản:
a. Nợ TK 1111, 1121/ Có TK 136458.
b. Nợ TK 15222,1523,1531/ Có TK 136458.
c. Nợ TK 1111,1121,15222,1523, 1531/ Có 136358.
d. Cả a và b đều đúng .
Câu 2 . Tại công ty, lãi TGNH hàng tháng cuối năm phải tập hợp nộp về
Tổng công ty, kế toán hạch toán vào TK nào sau đây:
a. Nợ TK 136358/ Có TK 33638111.
b. Nợ TK 336358/ Có TK 33628112.
c. Nợ TK 136358/ Có TK 33628121.
d. Nợ TK 336358/ Có TK 33628122.
Câu 3 . Theo TB 218/CV-TCKT ngày 13/1/2005 của Tổng Công ty Điện lực
Việt Nam, mức trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm theo phương
án nào sau đây:
a. 2% / Tổng quỹ lương SXKD điện.
b. 3% / Tổng quỹ lương SXKD điện.
c. 3% / Tổng quỹ lương làm cơ sở đóng BHXH .
d. 2% / Tổng quỹ lương cấp bậc, chức vụ.
Câu 4. Tại các đơn vị trực thuộc, khi chi hộ Công ty các khoản tiền thưởng
nhân dịp Lễ, Tết, kế toán hạch toán theo nghiệp vụ nào sau đây:
a. Nợ TK 33688 / Có TK 1111.
b. Nợ TK 1364888 / Có TK 1111.
c. Nợ TK 33688 / Có TK 1121.
d. Nợ TK 13688 / Có TK 1121.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - Người đăng: tuanphuckt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 9 10 677