Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi trắc nghiệm thuế

Được đăng lên bởi Missap Map
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 3 lần
word
1-§¸nh kÝ tù ®Æc biÖt ®Çu mçi ®o¹n
- B«i ®en
- Vµo Format Bulet & Numbering
Chän Bullet, lÊy 1 kiÓu tù chän. Muèn thay ®æi chi tiÕt chän
Customized, muèn chÌn thªm chän Bullet. 2 khung thêng dïng lµ Symbol &
Widding.

2- Thay ®æi híng viÕt ch÷
- Vµo Format
- Chän Text direction

3- TÝnh to¸n trong b¶ng

A
1
2
3

B

C

- Vµo table chän Formular
Trong « Formular ®¸nh c«ng thøc cÇn tÝnh gåm nhiÒu c«ng thøc:
Sum: tÝnh tæng
Average: tÝnh trung b×nh
Min, max: Gi¸ trÞ nhá nhÊt, lín nhÊt
Number format: kiÓu ®Þnh d¹ng sè
Paste funtion: hµm tÝnh to¸n
VD: tÝnh trung b×nh 3 sè 1,2,3 ë trªn: Nh¾p chuét vµo « cÇn ®Æt kÕt qu¶,
trong « Formular ®¸nh: =Average (A1: A3) (kÝ hiÖu cña phÝm ENTER)
Lu ý: Word lu«n qui íc ®¸nh thø tù c¸c cét theo b¶ng ch÷ c¸i tiÕng Anh tõ
A,B,C.... vµ c¸c hµng theo thø tù sè tõ 1,2,3...→ « cña cét ®Çu tiªn hµng ®Çu
tiªn sÏ lµ A1, cña cét thø 2 hµng ®Çu tiªn sÏ lµ B1...

4- S¾p xÕp d÷ liÖu trong b¶ng:
- B«i ®en b¶ng cÇn s¾p xÕp
- Vµo Table  Sort. Trong ®ã:
+ Sort by: cét cÇn s¾p xÕp
+ Type: kiÓu d÷ liÖu
* Accessding: t¨ng dÇn
* Deccessding: gi¶m dÇn
* Header row: s¾p xÕp hµng tiªu ®Ò
* No header row: ko s¾p xÕp hµng tiªu ®Ò.

5- Thay ®æi kÝch thíc hµng, cét:

- Hµng gièng nhau: b«i ®en c¸c hµng, nh¾p chuét ph¶i, chän Table
Properties Row, ®¸nh dÊu Special Height.
- §æi ®¬n vÞ ®iÒu chØnh: chän Tool Option General, sau ®ã chän ®¬n vÞ
cÇn ®iÒu chØnh.

6- §Þnh d¹ng tù ®éng:
Chän ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng lµm mÉu. BÊm 1 lÇn vµo biÓu tîng
Format Center råi ®Þnh d¹ng 1 ®o¹n. Nh¸y ®óp 2 lÇn th× ® d ®îc 2 ®o¹n....Khi
chuét xuÊt hiÖn chæi s¬n th× b«i ®en ®Ó ®Þnh d¹ng c¸c ®o¹n tiÕp theo. KÕt
thóc nh¸y l¹i biÓu tîng mét lÇn n÷a.
3.0

§¸nh c«ng thøc to¸n häc: vµo Insert  Object Microsoft Equation
Muèn thay ®æi kÝch thíc dïng chuét kÐo. NhÊn Delete nÕu muèn xo¸.

7- ChÌn ch÷ nghÖ thuËt:
Cã 2 c¸ch:
- C¸ch 1: bÊm lu«n vµo biÓu tîng Word Art :
- C¸ch 2: chän Insert, chän Picture, chän Word Art
Chän lÊy 1 kiÓu thÝch hîp OK
Muèn thay ®æi kÝch thíc tranh th× nh¸y chuét vµo tranh råi kÐo chuét. Muèn
xo¸ nh¸y chuét ph¶i, chän Delete. Muèn di chuyÓn nh¸y chuét vµo tranh råi
kÐo ®Õn vÞ trÝ cÇn di chuyÓn.
Lu ý: nÕu kÐo chuét mµ vÉn ko di chuyÓn ®îc tranh theo ý muèn th× nh¾p
chuét vµo tranh, sau ®ã vµo biÓu tîng Text Wrapping , chän chøc n¨ng
Square. Sau ®ã di chuyÓn tranh b×nh thêng.
* C¸c biÓu tîng trªn thanh Word Art
Muèn Èn hiÖn c¸c biÓu tîng Word Art:
Vµo View Toolbar Word Art, trong ®ã:
Edit Text: söa néi dung Word Art
: thay ®æi kiÓu Word Art
: F...
word
1-§¸nh kÝ tù ®Æc biÖt ®Çu mçi ®o¹n
- B«i ®en
- Vµo Format Bulet & Numbering
Chän Bullet, lÊy 1 kiÓu tù chän. Muèn thay ®æi chi tiÕt chän
Customized, muèn chÌn thªm chän Bullet. 2 khung thêng dïng lµ Symbol &
Widding.
2- Thay ®æi híng viÕt ch÷
- Vµo Format
- Chän Text direction
3- TÝnh to¸n trong b¶ng
A B C
1
2
3
- Vµo table chän Formular
Trong « Formular ®¸nh c«ng thøc cÇn tÝnh gåm nhiÒu c«ng thøc:
Sum: tÝnh tæng
Average: tÝnh trung b×nh
Min, max: Gi¸ trÞ nhá nhÊt, lín nhÊt
Number format: kiÓu ®Þnh d¹ng sè
Paste funtion: hµm tÝnh to¸n
VD: tÝnh trung b×nh 3 sè 1,2,3 ë trªn: Nh¾p chuét vµo « cÇn ®Æt kÕt qu¶,
trong « Formular ®¸nh: =Average (A1: A3) (kÝ hiÖu cña phÝm ENTER)
Lu ý: Word lu«n qui íc ®¸nh thø tù c¸c cét theo b¶ng ch÷ c¸i tiÕng Anh tõ
A,B,C.... vµ c¸c hµng theo thø tù sè tõ 1,2,3... « cña cét ®Çu tiªn hµng ®Çu
tiªn sÏ lµ A1, cña cét thø 2 hµng ®Çu tiªn sÏ lµ B1...
4- S¾p xÕp d÷ liÖu trong b¶ng:
- B«i ®en b¶ng cÇn s¾p xÕp
- Vµo Table Sort. Trong ®ã:
+ Sort by: cét cÇn s¾p xÕp
+ Type: kiÓu d÷ liÖu
* Accessding: t¨ng dÇn
* Deccessding: gi¶m dÇn
* Header row: s¾p xÕp hµng tiªu ®Ò
* No header row: ko s¾p xÕp hµng tiªu ®Ò.
5- Thay ®æi kÝch thíc hµng, cét:
câu hỏi trắc nghiệm thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi trắc nghiệm thuế - Người đăng: Missap Map
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
câu hỏi trắc nghiệm thuế 9 10 896