Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm vĩ mô 1

Được đăng lên bởi Trần IE
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu hỏi ôn tập phần vĩ mô 1
Mô hình AD- AS
Câu 1: Trong mô hình AD-AS, đường tổng cầu phản ánh mối quan hệ giữa:
a. Tổng chi tiêu thực tế với GDP thực tế
b.Thu nhập thực tế và GDP thực tế
c. Mức gía chung và tổng lượng cầu
d.Mức giá chung và GDP danh nghĩa*
Câu 2: Biến nào sau đây có thể làm thay đổi mà không gây ra sự dịch chuyển
của tổng cầu
a Lãi suất
b.Mức giá*
c. Thuế suất
d. Kỳ vọng về lạm phát
e.Cung tiền
Câu 3: chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt sẽ làm cho
a. Đường tổng cầu dịch chuyển phải
b. Đường tổng cung dịch chuyển phải
c. Đường tổng cầu dịch chuyển trái*
d. Đường tổng cung dịch chuyển trái
Câu 4: Đường AS có áp lực dịch chuyển sang trái nếu
a. Năng suất lao động tăng
b. Sản lượng thực tế thấp hơn sản lượng tiềm năng
c. Gía cả các ếu tố đầu vào giảm
d. Sản lượng thực tế cao hơn sản lượng tiềm năng*
e. Không phải các câu trên
Câu 5: Gỉa sử ban đầu một nền kinh tế nhập khẩu dầu mỏ đang ở trạng thái
toàn dụng nhân công. Sau đó giá dầu trên thế giới tăng mạnh. NHTW đã đối
phó bằng cách tăng cung tiền. So với trạng thái ban đầu, trong dài hạn:
a. Thất nghiệp sẽ tăng và lạm phát sẽ giảm
b. Thất nghiệp sẽ giảm và lạm phát sẽ tăng
c. Thất nghiệp và lạm phát sẽ không thay đổi*
d. Thất nghiệp sẽ không thay đổi, nhưng lạm phát sẽ tăng
e. Không phải các câu trên
Câu 6: Nếu các nhà hoạch định chính sách muốn đưa giá cả trở lại mức ban
đầu sau một cú sốc cung bất lợi, họ cần phải:
a. Thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt*
b. Giảm thuế
c. Tăng chi tiêu chính phủ
d. Kết hợp tăng thuế và tăng chi tiêu chính phủ cùng một lượng
e. A và D đúng
Câu 7: Trong mô hình AD-AS với đường AS có độ dốc dương, sự kết hợp
giữa giảm thuế và tăng cung tiền sẽ:
a. ít ảnh hưởng đến tổng cầu nhưng làm giảm lãi suất
b. ít ảnh hưởng đến tổng cầu nhưng làm tăng lãi suất

c. làm giảm tổng cầu, sản lượng và mức giá
d. làm tăng lãi suất, tổng cầu, sản lượng và mức giá
e. làm tăng sản lượng và mức giá, nhưng chúng ta không chắc chắn điều gì
xẩy ra với lãi suất*
Câu 8. Khi nền kinh tế bước vào thời kỳ suy thoái do cú sốc cầu, chúng ta có
thể dự tính:
a. lạm phát sẽ giảm, trong khi sản lượng sẽ tăng
b. cả lạm phát và sản lượng sẽ tăng
c. lạm phát sẽ giảm, trong khi thất nghiệp sẽ tăng*
d. Lạm phát sẽ tăng trong khi thát nghiệp sẽ giảm
e. không phải các câu trên
Câu 9: Trong dài hạn, giả sử mức sản lượng tiềm năng không thay đổi. Nếu
cung tiền tăng 10% thì
a. không ảnh hưởng gì đến mức giá
b. lãi suất thực tế tăng
c. tiền lương danh nghĩa tăng 10%*
d. cung tiền thực tế tăng 10%
e....
Câu hỏi ôn tập phần vĩ mô 1
Mô hình AD- AS
Câu 1: Trong mô hình AD-AS, đường tổng cầu phản ánh mối quan hệ giữa:
a. Tổng chi tiêu thực tế với GDP thực tế
b.Thu nhập thực tế và GDP thực tế
c. Mức gía chung và tổng lượng cầu
d.Mức giá chung và GDP danh nghĩa*
Câu 2: Biến nào sau đây có thể làm thay đổi mà không gây ra sự dịch chuyển
của tổng cầu
a Lãi suất
b.Mức giá*
c. Thuế suất
d. Kỳ vọng về lạm phát
e.Cung tiền
Câu 3: chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt sẽ làm cho
a. Đường tổng cầu dịch chuyển phải
b. Đường tổng cung dịch chuyển phải
c. Đường tổng cầu dịch chuyển trái*
d. Đường tổng cung dịch chuyển trái
Câu 4: Đường AS có áp lực dịch chuyển sang trái nếu
a. Năng suất lao động tăng
b. Sản lượng thực tế thấp hơn sản lượng tiềm năng
c. Gía cả các ếu tố đầu vào giảm
d. Sản lượng thực tế cao hơn sản lượng tiềm năng*
e. Không phải các câu trên
Câu 5: Gỉa sử ban đầu một nền kinh tế nhập khẩu dầu mỏ đang ở trạng thái
toàn dụng nhân công. Sau đó giá dầu trên thế giới tăng mạnh. NHTW đã đối
phó bằng cách tăng cung tiền. So với trạng thái ban đầu, trong dài hạn:
a. Thất nghiệp sẽ tăng và lạm phát sẽ giảm
b. Thất nghiệp sẽ giảm và lạm phát sẽ tăng
c. Thất nghiệp và lạm phát sẽ không thay đổi*
d. Thất nghiệp sẽ không thay đổi, nhưng lạm phát sẽ tăng
e. Không phải các câu trên
Câu 6: Nếu các nhà hoạch định chính sách muốn đưa giá cả trở lại mức ban
đầu sau một cú sốc cung bất lợi, họ cần phải:
a. Thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt*
b. Giảm thuế
c. Tăng chi tiêu chính phủ
d. Kết hợp tăng thuế và tăng chi tiêu chính phủ cùng một lượng
e. A và D đúng
Câu 7: Trong mô hình AD-AS với đường AS có độ dốc dương, sự kết hợp
giữa giảm thuế và tăng cung tiền sẽ:
a. ít ảnh hưởng đến tổng cầu nhưng làm giảm lãi suất
b. ít ảnh hưởng đến tổng cầu nhưng làm tăng lãi suất
Câu hỏi trắc nghiệm vĩ mô 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm vĩ mô 1 - Người đăng: Trần IE
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm vĩ mô 1 9 10 808