Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và bài tập quản trị

Được đăng lên bởi chienthan256buoi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2452 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu hỏi và bài tập
Câu 1. Căn cứ vào các giai đoạn của quá trình sản xuất, tồn kho của doanh nghiệp được chia
thành mấy loại , chức năng của mỗi loại đối với hoạt động của doanh nghiệp?
Câu 2. Phân biệt chi phí đặt hàng và chi phí lưu kho. Độ lớn của đơn hàng tác động như thế
nào đối với các chi phí này?
Câu 3. Khi chi phí sử dụng vốn tăng, doanh nghiệp có xu hướng tăng hay giảm lượng hàng
mua mỗi lần? Tại sao?
Câu 4. Công ty A chuyên kinh doanh mua bán vải, tổng lượng vải có thể bán được trong một
năm là 7.200 cây, chi phí cho một lần đặt hàng là 2,25 triệu đồng, giá mua của một cây vải là 4
triệu đồng, chi phí lưu kho một cây vải trong một năm chưa gồm chi phí sử dụng vốn là 0,16
triệu đồng, chi phí sử dụng vốn của công ty là 12%. Cho biết :
a) Lượng đặt hàng tối ưu là bao nhiêu? (225)
b) Ở mức đặt hàng tối ưu tổng chi phí đặt hàng và lưu kho trong năm là bao nhiêu? Khoảng
cách giữa 2 lần đặt hàng là bao nhiêu ngày ( một năm là 365 ngày) (144 , 11,4)
c) Nếu thời gian giao hàng là 5 ngày thì khi trong kho còn bao nhiêu cây vải công ty phải đặt
hàng lại? (98,6)
d) Nếu mức dự trữ bảo hiểm là 3 ngày thì điểm đặt hàng lại là bao nhiêu?
e) Vẽ đồ thị biểu diễn biến động của hàng tồn kho
f) Nếu chi phí sử dụng vốn là 20% thì lượng đặt hàng tối ưu là bao nhiêu? 183,7
g) Nếu chi phí sử dụng vốn là 20 % và tài sản tồn kho phải chịu thuế tài sản với thuế suất 5%
thì lượng đặt hàng tối ưu là bao nhiêu? (167,1)
h) Với dữ liệu như ở câu g, nếu giá mua là 5 triệu đồng/ cây thì lượng đặt hàng tối ưu là bao
nhiêu? (151,6)
Câu 5. Tổng lượng vật tư A sử dụng trong cả năm của công ty Bạch Đằng là 12.000 tấn, ở
mức đặt hàng tối ưu tổng chi phí đặt hàng và lưu kho của vật tư A trong cả năm là 240 triệu
đồng. Ở mức đặt hàng 120 tấn chi phí lưu kho cả năm là 72 triệu đồng. Cho biết :
a) Chi phí lưu kho một tấn vật tư A trong cả năm là bao nhiêu? 1,2 triệu
b) Lượng đặt hàng tối ưu là bao nhiêu ? 200 tấn
c) Chi phí cho một lần đặt hàng là bao nhiêu? 2 triệu đồng
d) Với giá mua 0,4 triệu đồng/ tấn , nhưng nếu lượng đặt mua mỗi lần từ 400 tấn trở lên
nhà cung cấp sẽ cho công ty được hưởng chiết khấu 2% thì lượng đặt hàng tối ưu là
bao nhiêu?
e) Với dữ liệu như ở câu d , nhưng tỷ lệ chiết khấu chỉ là 1% thì lượng đặt hàng tối ưu là
bao nhiêu?
Câu 6 .Công ty dệt Thắng lợi sử dụng 3.600 tấn vật tư B mỗi năm, chi phí cho mỗi lần đặt
hàng là 0,8 triệu đồng, giá mua 16 triệu đồng/ tấn, chi phí lưu kho một tấn vật tư trong năm là
1,6 triệu đồng. Nhà cung cấp áp dụng chính sách chiết khấu n...
Câu hỏi và bài tập
Câu 1. Căn cứ vào các giai đoạn của quá trình sản xuất, tồn kho của doanh nghiệp được chia
thành mấy loại , chức năng của mỗi loại đối với hoạt động của doanh nghiệp?
Câu 2. Phân biệt chi phí đặt hàng chi phí lưu kho. Độ lớn của đơn hàng tác động như thế
nào đối với các chi phí này?
Câu 3. Khi chi phí sử dụng vốn tăng, doanh nghiệp xu hướng tăng hay giảm lượng hàng
mua mỗi lần? Tại sao?
Câu 4. Công ty A chuyên kinh doanh mua bán vải, tổng lượng vải thể bán được trong một
năm là 7.200 cây, chi phí cho một lần đặt hàng là 2,25 triệu đồng, giá mua của một cây vải là 4
triệu đồng, chi phí lưu kho một cây vải trong một năm chưa gồm chi phí sử dụng vốn 0,16
triệu đồng, chi phí sử dụng vốn của công ty là 12%. Cho biết :
a) Lượng đặt hàng tối ưu là bao nhiêu? (225)
b) Ở mức đặt hàng tối ưu tổng chi phí đặt hàng và lưu kho trong năm là bao nhiêu? Khoảng
cách giữa 2 lần đặt hàng là bao nhiêu ngày ( một năm là 365 ngày) (144 , 11,4)
c) Nếu thời gian giao hàng là 5 ngày thì khi trong kho còn bao nhiêu cây vải công ty phải đặt
hàng lại? (98,6)
d) Nếu mức dự trữ bảo hiểm là 3 ngày thì điểm đặt hàng lại là bao nhiêu?
e) Vẽ đồ thị biểu diễn biến động của hàng tồn kho
f) Nếu chi phí sử dụng vốn là 20% thì lượng đặt hàng tối ưu là bao nhiêu? 183,7
g) Nếu chi phí sử dụng vốn là 20 % và tài sản tồn kho phải chịu thuế tài sản với thuế suất 5%
thì lượng đặt hàng tối ưu là bao nhiêu? (167,1)
h) Với dữ liệu như ở câu g, nếu giá mua là 5 triệu đồng/ cây thì lượng đặt hàng tối ưu là bao
nhiêu? (151,6)
Câu 5. Tổng lượng vật tư A sử dụng trong cả năm của công ty Bạch Đằng là 12.000 tấn, ở
mức đặt hàng tối ưu tổng chi phí đặt hàng và lưu kho của vật tư A trong cả năm là 240 triệu
đồng. Ở mức đặt hàng 120 tấn chi phí lưu kho cả năm là 72 triệu đồng. Cho biết :
a) Chi phí lưu kho một tấn vật tư A trong cả năm là bao nhiêu? 1,2 triệu
b) Lượng đặt hàng tối ưu là bao nhiêu ? 200 tấn
c) Chi phí cho một lần đặt hàng là bao nhiêu? 2 triệu đồng
d) Với giá mua 0,4 triệu đồng/ tấn , nhưng nếu lượng đặt mua mỗi lần từ 400 tấn trở lên
nhà cung cấp sẽ cho công ty được hưởng chiết khấu 2% thì lượng đặt hàng tối ưu là
bao nhiêu?
e) Với dữ liệu như ở câu d , nhưng tỷ lệ chiết khấu chỉ là 1% thì lượng đặt hàng tối ưu là
bao nhiêu?
Câu 6 .Công ty dệt Thắng lợi sử dụng 3.600 tấn vật tư B mỗi năm, chi phí cho mỗi lần đặt
hàng là 0,8 triệu đồng, giá mua 16 triệu đồng/ tấn, chi phí lưu kho một tấn vật tư trong năm là
1,6 triệu đồng. Nhà cung cấp áp dụng chính sách chiết khấu như sau :
1
Câu hỏi và bài tập quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và bài tập quản trị - Người đăng: chienthan256buoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Câu hỏi và bài tập quản trị 9 10 774