Ktl-icon-tai-lieu

Cấu hỏi và đáp án chứng khoán

Được đăng lên bởi quynhthu288
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngô Quỳnh Thu . QT6a2

Câu 10; Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán
Việt Nam.
Bài Làm
Hiện nay chủ trương đổi mới nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự
quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Cuộc cải cách này đã có nhiều tác
động to lớn tới toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của nước ta và tạo ra nhiều chuyển
biến tích cực trong nền kinh tế. Chính từ đây đã xuất hiện nhiều cơ sở vững chắc
và ngày càng lớn mạnh để hình thành thị trường tài chính mà quan trọng nhất là thị
trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán là những thực thể phức
tạp và là hình thức phát triển cao của nền kinh tế thị trường. Đối với nước ta vấn đề
này còn khá mới mẻ và đang thu hút rộng rãi sự chú ý quan tâm của các nhà kinh
tế trong nước cũng như nước ngoài. Chính vì lý do thiết thực đó, trong khuôn khổ
bài tiểu luận môn học này, em xin trình bầy những vấn đề lý luận cơ bản nhất về
thị trường chứng khoán và sự hình thành một thị trường chứng khoán đầu tiên tại
Việt Nam.

I :Sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam
1.

Tính tất yếu khách quan:

Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế Việt Nam
đã đạt được nhiều tiến bộ hết sức quan trọng trên cơ sở ổn định chính trị Xã hội
đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nền kinh tế bắt đầu có tích luỹ cho đầu tư
phát triển. Tuy nhiên để thực hiện mục tiêu đến năm 2001 là phấn đấu đưa nước
ta về cơ bản thành 1 nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ
cấu kinh tế hợp lý đảm bảo nhịp độ tăng trưởng bình quân GDP ở mức 9 – 10%
năm. Trước tình hình đó nhu cầu nguồn vốn trung và dài hạn cho tăng truởng
kinh tế nhanh và bền vững, khắc phục nguy cơ hậu qủa so với các nước trong
khu vực và trên thế giới, chúng ta cần phải có các chính sách huy động tối đa
mọi nguồn lực tài chính trong nước, biến các nguồn vốn nhàn rỗi thành vốn đầu
tư hoạt động sinh lời và thu hút vốn nước ngoài bằng hình thức như phát hành
trái phiếu, cổ phiếu, mở rộng các mối đầu tư .... tiến tới hình thành từng bước
thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Việc xây dựng và phát triển thị trường
chứng khoán tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay còn cần thiết bởi những lý
do sau -Dưới góc độ kinh tế , với tư cách là bộ phận của thị trường tài chính có
chức năng huy động và phân bổ nguồn vốn và dài hạn có hiệu quả, thị trường
chứng khoán là trung tâm thu nhập, phân phối và giao lưu các vốn tiết kiệm cho
dầu tư của toàn xã hội, găn bó hữu cơ trong sự phát triển đồng bộ hệ thống tà...
Ngô Quỳnh Thu . QT6a2
Câu 10; Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán
Việt Nam.
Bài Làm
Hiện nay chủ trương đổi mới nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự
quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Cuộc cải cách này đã có nhiều tác
động to lớn tới toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của nước ta và tạo ra nhiều chuyển
biến tích cực trong nền kinh tế. Chính từ đây đã xuất hiện nhiều cơ sở vững chắc
và ngày càng lớn mạnh để hình thành thị trường tài chính mà quan trọng nhất là thị
trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán là những thực thể phức
tạp và là hình thức phát triển cao của nền kinh tế thị trường. Đối với nước ta vấn đề
này còn khá mới mẻ và đang thu hút rộng rãi sự chú ý quan tâm của các nhà kinh
tế trong nước cũng như nước ngoài. Chính vì lý do thiết thực đó, trong khuôn khổ
bài tiểu luận môn học này, em xin trình bầy những vấn đề lý luận cơ bản nhất về
thị trường chứng khoán và sự hình thành một thị trường chứng khoán đầu tiên tại
Việt Nam.
Cấu hỏi và đáp án chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu hỏi và đáp án chứng khoán - Người đăng: quynhthu288
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cấu hỏi và đáp án chứng khoán 9 10 228