Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đáp án: Quản lý nhà nước về kinh tế - tài chính

Được đăng lên bởi lchuong132
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 56062 lần   |   Lượt tải: 456 lần
CÂU 1: Trình bày sự cần thiết khách quan quản lý nhà về kinh tế- tài chính :
a/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước về kinh tế:
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường
có điều tiết-nền kinh tế thị trưuờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã
hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là, nền kinh tế nước ta chịu sự điều tiết của thị trường và
chịu sự điều tiết của nhà nước (sự quản lý của Nhà nước). Sự quản lý nhà nước đối với
nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự cần thiết khách
quan, vì những lý do sau đây:
Thứ nhất, phải khắc phục những hạn chế của việc điều tiết của thị trường, bảo đảm thực
hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Sự điều tiết của thị trường đối với sự phát triển kinh tế thật kỳ diệu nhưng vẫn có những
hạn chế cục bộ. Ví dụ như về mặt phát triển hài hoà của xã hội, thì bộc lộ tính hạn chế sự
điều tiết của thị trường.
Thị trường không phải là nơi có thể đạt được sự hài hoà trong việc phân phối thu nhập xã
hội, trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội, trong việc phát triển kinh tế xã hội
giữa các vùng… Cùng với việc đó, thị trường cũng không khắc phục những khuyết tật
của nền kinh tế thị trường, những mặt trái của nền kinh tế thị trường đã nêu ở trên. Tất cả
điều đó không phù hợp và cản trờ việc thực hiện đầy đủ những mục tiêu phát triển kinh
tế-xã hội đã đề ra. Cho nên trong quá trình vận hành kinh tế, sự quản lý nhà nước đối với
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cần thiết để khắc phục những hạn
chế, bổ sung chỗ hổng của sự điều tiết của trhị trường, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh
tế xã hội. Đó cũng là thực hiện nhiệm vụ hàng đầu của quàn lý nhà nước về kinh tế.
Thứ hai: Bằng quyền lực, chính sách và sức mạnh kinh tế của mình. Nhà nước phải giải
quyết những mâu thuẫn lợi ích kinh tế phố biến, thường xuyên và cơ bản trong nền kinh
tế quốc dân.
Trong quá trình hoạt động kinh tế, con người có mối quan hệ với nhau. Lợi ích kinh tế là
biểu hiện cụ thể của mối quan hệ đó. Mọi thứ mà con người phấn đấu đền liên quan đến
lợi ích của mình. Trong nền kinh tế thị trường, mọi đối tác đều hướng tới lợi ích kinh tế
riêng của mình. Nhưng, khối lượng kinh tế thì có hạn và không thể chia đều cho mọi
người, nếu xẩy ra sự tranh giành về lợi ích và từ đó phát sinh ra những mâu thuẫn về lợi
ích. Trong nền kinh tế thị trường có những loại mâu thuẫn cơ bản sau đây:
- Mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp với nhau trên thương trường.
- Mâu t...
CÂU 1: Trình bày sự cần thiết khách quan quản lý nhà về kinh tế- tài chính :
a/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước về kinh tế:
Nền kinh tế thị trường địnhớng hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế thị trường
có điều tiết-nền kinh tế thị trưuờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã
hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là, nền kinh tế nước ta chịu sự điều tiết của thị trường
chịu sự điều tiết của nhà nước (sự quản của Nhà nước). Sự quản nhà nước đối với
nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự cần thiết khách
quan, vì những lý do sau đây:
Thứ nhất , phải khắc phục những hạn chế của việc điều tiết của thị trường, bảo đảm thực
hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Sự điều tiết của thị trường đối với sự phát triển kinh tế thật kỳ diệu nhưng vẫn những
hạn chế cục bộ. Ví dụ như về mặt phát triển hài hoà của hội, thì bộc lộ tính hạn chế sự
điều tiết của thị trường.
Thị trường không phải là nơi có thể đạt được sự hài hoà trong việc phân phối thu nhập
hội, trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống hội, trong việc phát triển kinh tế hội
giữa các vùng… Cùng với việc đó, thị trường cũng không khắc phục những khuyết tật
của nền kinh tế thị trường, những mặt trái của nền kinh tế thị trường đã nêu ở trên. Tất cả
điều đó không phù hợp cản trờ việc thực hiện đầy đủ những mục tiêu phát triển kinh
tế-xã hội đã đề ra. Cho nên trong quá trình vận hành kinh tế, sự quản nhà nước đối với
kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa cần thiết để khắc phục những hạn
chế, bổ sung chỗ hổng của sự điều tiết của trhtrường, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh
tế xã hội. Đó cũng là thực hiện nhiệm vụ hàng đầu của quàn lý nhà nước về kinh tế.
Thứ hai : Bằng quyền lực, chính sách sức mạnh kinh tế của mình. Nhà nước phải giải
quyết những mâu thuẫn lợi ích kinh tế phố biến, thường xuyên bản trong nền kinh
tế quốc dân.
Trong quá trình hoạt động kinh tế, con người có mối quan hệ với nhau. Lợi ích kinh tế
biểu hiện cụ thể của mối quan hệ đó. Mọi thứ con người phấn đấu đền liên quan đến
lợi ích của mình. Trong nền kinh tế thị trường, mọi đối tác đềuớng tới lợi ích kinh tế
riêng của mình. Nhưng, khối lượng kinh tế thì hạn không thể chia đều cho mọi
người, nếu xẩy ra sự tranh giành về lợi ích từ đó phát sinh ra những mâu thuẫn về lợi
ích. Trong nền kinh tế thị trường có những loại mâu thuẫn cơ bản sau đây:
- Mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp với nhau trên thương trường.
- Mâu thuẫn giữa chủ và thợ trong các doanh nghiệp
- Mâu thuẫn giữa người sản xuất kinh doanh với toàn thể cộng đồng trong việc sử dụng
tài nguyên môi trường, không tính đến lợi ích chung trong việc họ cung ứng những
hàng hoá dịch vụ kém chất lượng, đe doạ sức khoẻ cộng đồng: trong việc xâm hại trật
tự, an toàn xã hội, đe doạ an ninh quốc gia vì hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
- Ngoài ra, còn nhiều mâu thuẫn khác nữa như mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa nhân;
công dân với Nhà nước, giữac địa phương với nhau, giữa các ngành, các cấp với nhau
trong quá trình hoạt động kinh tế của đất nước.
- Những mâu thuẫn này tính phổ biến, thường xuyên tính căn bản liên quan
đến quyền lợi “về sống-chết của con người”. đến sự ổn định kinh tế-xã hội. Chỉ nhà
nước mới có thể giải quyết được các mâu thuãn đó, điều hoà lợi ích của các bên.
Thứ ba, tính khó khăn phức tạp của sự nghiệp kinh tế
- 1 -
Câu hỏi và đáp án: Quản lý nhà nước về kinh tế - tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và đáp án: Quản lý nhà nước về kinh tế - tài chính - Người đăng: lchuong132
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Câu hỏi và đáp án: Quản lý nhà nước về kinh tế - tài chính 9 10 999