Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và trả lời môn phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi ntthuylinh-tcnh11a
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu 1: Trình bày khái ni m và đ i t ng phân tích ho t đ ng kinh ượ
doanh?
Câu 2: S t ng đ i đ ng thái là gì? Cho VD minh h a? ươ
Câu 3: Trình bày KN s n ph m so sánh đ c, các ch tiêu ph n ánh ượ
nhi m v h th p giá thành s n ph m so sánh đ c? Cho ví d ? ượ
Câu 4: Trình bày n i dung phân tích tình hình ph m c p s n ph m. Cho
ví d minh h a?
Câu 5: Trình bày ph ng pháp thay t liên hoàn? Cho ví d minh h a?ươ ế
Câu 7: Trình bày n i dung phân tích tình hình tiêu th :
Câu 8: Trình bày ph ng pháp s chênh l ch. Cho ví d minh h a?ươ
Câu 9: Trình bày n i dung phân tích tình hình sai h ng trong s n xu t?
Câu 10: Hãy v n d ng ph ng pháp thay th liên hoàn xác đ nh m c đ ươ ế
nh h ng các nhân t thu c v nguyên li u đ n kh i l ng sp sx d a ưở ế ượ
vào công th c sau:
KLNL t n đ u kỳ + KLNL mua trong kỳ - KLNL t n cu i kỳ
KLSPSX =
………………………………………………………………………………….
Đ nh m c tiêu hao 1 SP
Câu 11: Hãy v n d ng ph ng pháp thay th liên hoàn xác đ nh m c đ ươ ế
nh h ng c a các nhân t đ n l i nhu n d a vào công th c sau: ưở ế
L i nhu n = (Kh i l ng sp tiêu th x Giá bán) – (Kh i l ng sp tiêu th ượ ượ
x Chi phí kh bi n đ n v ) – Chi phí b t bi n. ế ơ ế
Câu hỏi và trả lời môn phân tích hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và trả lời môn phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: ntthuylinh-tcnh11a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Câu hỏi và trả lời môn phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 908