Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc thị trường

Được đăng lên bởi Capella Truong
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG



Các tiêu thức phân loại:






Số lượng người bán và mua
Chủng loại sản phẩm
Sức mạnh thị trường
Các trở ngại xâm nhập thị trường
Hình thức cạnh tranh phi giá

Các loại thị trường





Cạnh tranh hoàn hảo
Cạnh tranh không hoàn hảo
- Cạnh tranh độc quyền
- Độc quyền tập đòan
Độc quyền

BẢNG PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG
VÝ dô

C¸c lo¹i
TT
C¹nh
s¶n phÈm
tranh
n«ng
HH
nghiÖp
DÇu géi
C¹nh
tranh ®Çu, d/v
c¾t tãc
§Q

Sè lîng
ngêi b¸n

Chñng
lo¹i sp

Søc
m¹nh
TT

V« sè

§ång nhÊt Kh«ng

NhiÒu

Ph©n biÖt ThÊp

§Q
nhãm

X¨ng dÇu,
« t« con

Mét sè §ång nhÊt, Cao
Ph©n biÖt

§Q

§iÖn,
níc

Mét

Duy nhÊt

Trë ng¹i C¹nh
ra vµo tranh
TT
phi gi¸

Kh«ng
ThÊp

Qu¶ng
c¸o

Cao

Qu¶ng
c¸o

RÊt cao RÊt cao

THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN
HẢO






Nhiều người mua, người bán --> người chấp nhận giá
Sản phẩm đồng nhất
Gia nhập và rút lui tự do
Thông tin hoàn hảo
Huy động nguồn lực hoàn hảo

ĐƯỜNG CẦU VÀ DOANH THU
CẬN BIÊN CỦA HÃNG CTHH
P

P
S

PE

E

D=MR

P*
D

QE
Thị trường CTHH

Q

Q1

Q2

Q3

Q

Hãng CTHH
- Đường cầu D nằm ngang tại mức
giá cân bằng của thị trường
- “người chấp nhận giá”
- MR=MC

TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN ĐỐI VỚI
HÃNG CTHH
Doanh nghiệp so sánh giữa P và
MC tại mỗi mức sản lượng
P>MC  Q sẽ  
P<MC  Q sẽ 
Tại Q*: P = MC max

Qui tắc: hãng CTHH chấp
nhận giá thị trường và chọn
sản lượng Q* khi MC=P
nhằm thu được max

P

MC
E

P*

Q1

Q

*

D=MR

Q2

Q

LỢI NHUẬN CỰC ĐẠI CỦA HÃNG
CTHH
Ngắn hạn: hãng lựa chọn sản
lượng Q* theo nguyên tắc P =
MC
 max = TR-TC
= Q* (P - ATC*)


MC
AC
Pe

P=MR

Lợi nhuận
Q
e

QUYẾT ĐỊNH CUNG CẤP: ĐIỂM
HÒA VỐN VÀ ĐIỂM ĐÓNG
CỬA
P

MC

Tại P1> ATC min : max
Tại P2= ATC min: = 0,
PHV= ATCmin=MC
Tại AVCmin<P3<ATC min
Hãng lỗ IK/đơn vị sản phẩm
Nên tiếp tục sản xuất vì tổng lỗ
IKP3PI < phần mất IHPHPIkhi
đóng cửa

Tại P4= AVCmin: Hãng
đóng cửa

P1
PI
P2
P3
PH
P4

ATC
MR1

I
K

H

AVC

MR2

MR3
MR4

Q4 Q3 Q2Q1

Đường cung ngắn hạn là đường
MC kể từ điểm AVC min trở lên

Q

THẶNG DƯ TIÊU DÙNG VÀ THẶNG
DƯ SẢN XUẤT TRONG NGẮN HẠN
-Đường cầu D phản ánh MU
- Tại miền MU>P người tiêu
dùng có lợi
- Người tiêu dùng thu được
thặng dư tiêu dùng từ tất cả các
đơn vị trừ đơn vị cuối cùng
- Thặng dư tiêu dùg là diện tích
dưới đường cầI D, trên mức giá
P
CS
PO
D=MU

Q

-Đường cung S phản ánh MC
- Tại miền MC<P người sản xuất
có lợi
- Người sản xuất thu được thặng
dư sản xuất từ tất cả các đơn vị
trừ đơn vị cuối cùng
- Thặng dư sản xuất là diện tích
trên đường cung, dưới mức giá
P
S=MC
PO
PS
Q

LỢI ÍCH RÒN...
CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG
Các tiêu thức phân loại:
Số lượng người bán và mua
Chủng loại sản phẩm
Sức mạnh thị trường
Các trở ngại xâm nhập thị trường
Hình thức cạnh tranh phi giá
Cấu trúc thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc thị trường - Người đăng: Capella Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Cấu trúc thị trường 9 10 234