Ktl-icon-tai-lieu

chất lượng nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi N.H Yến
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 6
CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM
Kiến thức
Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam

Kỹ năng
Năng suất lao động

I.

Kiến thức:
Bảng 1. Cơ cấu lực lượng lao động phân bố theo trình độ văn hóa và theo
khu vực 2013

Tổng
Mù chữ
Chưa tốt nghiệp tiểu học
Tốt nghiệp tiểu học
Tốt nghiệp trung học cơ

Tổng cả nước
56.802.243
1.712.969
5.643.021
16.545.961
16.802.513

Thành thị
16.526.309
149.714
853.831
3.304.019
4.190.039

Nông thôn
40.275.934
1.563.255
4.789.190
13.241.932
12.611.808

sở
Tốt nghiệp trung học

14.097.789

7.028.039

7.0690750

phổ thông
Nguồn Tổng cục thống kê lao động Việt Nam
Việt Nam là một quốc gia với nền sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng 70% và có
số lượng lao động trong ngành nông nghiệp là 46,3% (số liệu 2014). Vì vậy tồn tại
một thực trạng là các lao động nông nghiệp lao động thủ công tay chân nên trình
độ chưa tốt nghiệp các bâc như cấp 1 ; cấp 2 hay thậm chí là mù chữ còn cao .

Do lao động nông thôn chủ yếu sản xuất theo phương pháp truyền thống , tay chân
nên đa số lao động là không đi học hoặc nghỉ học sớm do điều kiện kinh tế để phụ
giúp gia đình hoặc không đủ khả năng lên lớp , lên cấp .
Ta có thể thấy theo bảng số liệu có 1.712.969 lao động mù chữ cả nước thì ở nông
thôn đã chiếm 1.563.255 chiếm tới 91,62 % chiếm một tỉ lệ quá cao.
Bảng 2: Tỷ lệ biết chữ theo giới
Quốc gia

Tỉ lệ biết chữ nữ

Việt Nam
Lào
Myanma
Thái Lan
Banglades
Philippins

giới(%)
90,6
30,6
79,5
93,2
28,6
94,6

Tỉ lệ biết chữ nam

giới(%)
95,3
61,9
88,7
96,9
51,1
95,1
Nguồn Bộ giáo dục đào tạo 2008

Từ bảng số liệu trên có thể thấy so với khu vực thì trình độ học vấn trình độ văn
hóa của Việt Nam nếu so với các nước thì khá khả quan cùng với đó là sự bình
đẳng khi mà tỉ lệ nam và nữ biết chữ khá tương đồng .
Bảng 3. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đă qua
đào tạo phân theo tŕnh độ chuyên môn kỹ thuật

TỔNG SỐ(%)

2012

2013

2014

100

100

100

83,4

82,1

81,8

Chưa đào tạo chuyên môn kỹ
thuật

2012

2013

2014

Dạy nghề

4,7

5,3

4,9

Trung cấp chuyên nghiệp

3,6

3,7

3,7

Cao đẳng

1,9

2,0

2,1

Đại học trở lên

6,4

6,9

7,6

Nguồn Tổng cục thống kê
Năm 2004, tỷ lệ lao động biết chữ trong lực lượng lao động là 95%. Tỷ lệ này gần
tương đương với các nước trong khu vực ( TháI Lan là 96%, Philippin là 94%). Số
người biết chữ của Nguồn nhân lực nước ta không ngừng tăng lên nhờ các chính
sách phát triển hệ thống Giáo dục phổ thông và phổ cập tiểu học.

II, KỸ NĂNG
1.Khái niệm về kỹ năng lao động
-Năng lực của cá n...
NHÓM 6
CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM
Kiến thức
Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam Kỹ năng
Năng suất lao động
I. Kiến thức:
Bảng 1. Cơ cấu lực lượng lao động phân bố theo trình độ văn hóa và theo
khu vực 2013
Tổng cả nước Thành thị Nông thôn
Tổng 56.802.243 16.526.309 40.275.934
Mù chữ 1.712.969 149.714 1.563.255
Chưa tốt nghiệp tiểu học 5.643.021 853.831 4.789.190
Tốt nghiệp tiểu học 16.545.961 3.304.019 13.241.932
Tốt nghiệp trung học cơ
sở
16.802.513 4.190.039 12.611.808
Tốt nghiệp trung học
phổ thông
14.097.789 7.028.039 7.0690750
Nguồn Tổng cục thống kê lao động Việt Nam
Việt Nam là một quốc gia với nền sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng 70% và có
số lượng lao động trong ngành nông nghiệp là 46,3% (số liệu 2014). Vì vậy tồn tại
một thực trạng là các lao động nông nghiệp lao động thủ công tay chân nên trình
độ chưa tốt nghiệp các bâc như cấp 1 ; cấp 2 hay thậm chí là mù chữ còn cao .
chất lượng nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chất lượng nguồn nhân lực - Người đăng: N.H Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
chất lượng nguồn nhân lực 9 10 417