Ktl-icon-tai-lieu

Chi phí sản xuất

Được đăng lên bởi Trúc Phương
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHI PHÍ SẢN XUẤT
Trương Quang Hùng
Bộ môn Kinh tế học

10/28/2014

1

Nội dung thảo luận
•
•
•
•
•

Mô hình tối thiểu hoá chi phí sản xuất
Chi phí sản xuất ngắn hạn
Chi phí sản xuất dài hạn
Mối quan hệ giữa chi phí dài hạn và chi phí ngắn hạn
Hiệu suất theo quy mô

10/28/2014

2

Tối thiểu hoá chi phí sản xuất
• Các hãng ra quyết định để tối đa hoá lợi nhuận
• Quá trình này có thể phân tích làm 2 bước
– Bước thứ nhất là tối thiểu hoá chi phí ứng với mỗi mức sản
lượng Q cho trước
– Sau đó là lựa chọn Q để tối đa hoá lợi nhuận

• Mô hình tối thiểu hoá chi phí sản xuất
– Sản lượng (Q) cho trước
– Sử dụng hai yếu tố sản xuất là L và K với giá w, r tương
ứng cho trước
– Công nghệ không đổi thể hiện hàm sản xuất cho trước
– Lựa chọn (K,L) để chi phí sản xuất là thấp nhất
10/28/2014

3

Tối thiểu hoá chi phí sản xuất
• Đường đẳng phí là tập hợp các kết hợp tối ưu giữa hai
yếu tố sản xuất có cùng chi phí đầu tư
C = {(K,L): C(K,L) = C0}
Với giả thiết w, r là giá dịch vụ các yếu tố sản
xuất cho trước
K = C0/r –(w/r).L
Độ dốc của đường đẳng phí là tỷ giá dịch vụ của hai yếu tố
sản xuất –(w/r).

• Độ dốc phản ánh để tăng thêm 1 giờ công phải giảm
đi (w/r) giờ sử dụng máy
10/28/2014

4

Tối thiểu hoá chi phí sản xuất
Hình bên thể
hiện các đường
đẳng phí khác
nhau
Mỗi đường đại
diện cho một
mức chi tiêu
đầu tư

C2>C1>C0

K/naêm

• Đường đẳng phí
C2/ r
C1/ r

C0/ r
C1

C0

-w/ r
C0/ w

10/28/2014

C2

C1/ w

L/naêm

C2/ w

5

Tối thiểu hoá chi phí sản xuất
Mức sản lượng Q1 có thể sản xuất với
kết hợp (K1,L1) để có chi phí thấp
nhất
K1, L1 là cầu yếu tố sản xuất có điều
kiện
K1, L1 phụ thuộc vào sự thay đổi w, r,
Q

K/năm

K2

A

K1

Q1

K3

10/28/2014

L2

L1

C0

L3

C1

C2

L/naêm
6

Tối thiểu hoá chi phí sản xuất
• Phối hợp (K,L) để có chi phí thấp nhất phải thoả các
điều kiện
– Độ dốc đường đẳng lượng phải bằng độ dốc đường đẳng phí

MRTS LK

MPL w


MPK
r

MPL MPK

w
r
– Phối hợp đó phải nằm trên đường đẳng lượng ứng với mức
sản lượng cho trước
10/28/2014

F ( K , L)  Q1

7

Tối thiểu hoá chi phí sản xuất
• Khi w/r tăng
K/naêm

C2
B

K2

A

K1

Q1
C1
10/28/2014

L2

L1

L/naêm
8

Tối thiểu hoá chi phí sản xuất
• Khi Q tăng
K/năm
Đường phát
triển

K3
K2

Q3
Q2

K1
Q1
0
10/28/2014

L1

L2 L3

L/năm
9

Chi phí sản xuất ngắn hạn
• Để sản xuất sản lượng nhiều hơn trong ngắn hạn, các
hãng phải sử dụng lượng lao động nhiều hơn, mà nó
có nghĩa là phải tăng chi phí sản xuất.
• Chúng ta mô tả cách mà chi phí của hãng tăng bằng
cách sử dụng 3 khái niệm chi phí và ...
10/28/2014 1
CHI PHÍ SẢN XUẤT
Trương Quang Hùng
Bộ môn Kinh tế học
Chi phí sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chi phí sản xuất - Người đăng: Trúc Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Chi phí sản xuất 9 10 463