Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược cạnh tranh

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết trò chơi

©2006

Chương 2: Chiến lược cạnh tranh
2. 1 Cạnh tranh theo sản lượng (courtnot competition)
OPEC và giá dầu thế giới
Vào đầu những năm 1980, OPEC đã thành công trong việc phối hợp khai thác dầu ở mức
sản lượng thấp; làm giá dầu bị đNy lên từ $3 tới $30 một barrel. Thế giới trải qua nỗi
khiếp sợ về khủng hoảng dầu lửa và dự đoán vào đầu thập kỷ 2000, giá dầu thế giới sẽ
tăng lên tói $100 một barrel. Do ngẫu nhiên lịch sử, mức giá dầu hiện nay lại tăng vọt
lên. Nhưng nguyên nhân của nó không còn là do sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên
thuộc tổ chức OPEC nữa. Chiến tranh Iraq và sự nóng lên của hai nền kinh tế Trung quốc
và Ấn độ có thể là một vài nguyên nhân của giá dầu cao hiện thời. Còn vào giữa những
năm 1980, OPEC đã bị sụp đổ và không còn là một cartel hữu hiệu nữa. Giá dầu bị giảm
xuống chỉ còn 10 dollars một barrel, và rồi lại tăng lên $35 một barrel do cuộc chiến Iran
– Iraq vào thời điểm đó.
Hãy bỏ qua những chi tiết lịch sử và tập trung vào nguồn gốc chủ yếu dẫn đến thất bại
của OPEC như là một cartel phối hợp việc khai thác dầu. Đơn giản hoá hơn nữa lịch sử
bằng cách giả thiết chỉ có hai quốc gia là Iran và Iraq là thành viên của OPEC. Mỗi nước
có thể chọn hai mức khai thác dầu thô, 2 hay 4 triệu barrels một ngày. Tùy theo quyết
định của họ mà sản lượng dầu thế giới có thể là 4, 6, hay 8 triệu barrels. Giả định rằng giá
thế giới sẽ tương ứng là $25, $15, và $10. Việc khai thác dầu gây phí tổn là $2 một
barrel tại Iran và $4 tại Iraq. Như vậy, chúng ta có thể chỉ mức lợi nhuận của từng nước
ứng với mỗi chiến lược khai thác dầu thô của họ trong bảng dưới đây.
Iraq
Iran

2

4

2

(46 ; 42)

(26 ; 44)

4

(52 ; 22)

(32 ; 24)

Cả hai nước đều có chiến lược trội là khai thác dầu ở mức cao. Lợi nhuận mỗi bên sẽ là
(32, 24). Trong khi nếu biết phối hợp như một cartel vào đầu những năm 1980, các con
số đó sẽ là (46, 42). Như đã nêu, cái kết cục vô lý này có tên gọi là “sự nan giải của
những người tù”. Cái điểm nổi bật của nó là khi cả hai lựa chọn chiến lược trội nhằm cực
đại lợi nhuận của riêng mình, thì thật trớ trêu, hệ quả của những quyết định đồng thời đó
là cả hai cùng bị thiệt nhất. Vấn đề là không một quốc gia nào có thể đơn phương hợp
tác. Vì nếu Iran tìm cách hợp tác bằng cách kiềm chế sản lượng ở mức thấp, thì Iraq sẽ
thấy đấy là một cơ hội tốt để tăng lợi nhuận bằng cách khai thác dầu ở mức cao. Khi đó

Lê Hồng Nhật

1

Lý thuyết trò chơi

©2006

Iran sẽ bị thiệt thòi nhất. Và trong tình huống ngược lại thì nước thi...
Lý thuyết trò chơi ©2006
Chương 2: Chiến lược cnh tranh
2. 1 Cnh tranh theo sn lượng (courtnot competition)
OPEC và giá du thế gii
Vào đầu nhng năm 1980, OPEC đã thành công trong vic phi hp khai thác du mc
sn lượng thp; làm giá du b đNy lên t $3 ti $30 mt barrel. Thế gii tri qua ni
khiếp s v khng hong du la và d đoán vào đầu thp k 2000, giá du thế gii s
tăng lên tói $100 mt barrel. Do ngu nhiên lch s, mc giá du hin nay li tăng vt
lên. Nhưng nguyên nhân ca nó không còn là do s phi hp cht ch ca các thành viên
thuc t chc OPEC na. Chiến tranh Iraq và s nóng lên ca hai nn kinh tế Trung quc
n độ có th là mt vài nguyên nhân ca giá du cao hin thi. Còn vào gia nhng
năm 1980, OPEC đã b sp đổ và không còn là mt cartel hu hiu na. Giá du b gim
xung ch còn 10 dollars mt barrel, và ri li tăng lên $35 mt barrel do cuc chiến Iran
– Iraq vào thi đim đó.
Hãy b qua nhng chi tiết lch s và tp trung vào ngun gc ch yếu dn đến tht bi
ca OPEC như là mt cartel phi hp vic khai thác du. Đơn gin hoá hơn na lch s
bng cách gi thiết ch có hai quc gia là Iran và Iraq là thành viên ca OPEC. Mi nước
có th chn hai mc khai thác du thô, 2 hay 4 triu barrels mt ngày. Tùy theo quyết
định ca h mà sn lượng du thế gii có th là 4, 6, hay 8 triu barrels. Gi định rng giá
thế gii s tương ng là $25, $15, và $10. Vic khai thác du gây phí tn là $2 mt
barrel ti Iran và $4 ti Iraq. Như vy, chúng ta có th ch mc li nhun ca tng nước
ng vi mi chiến lược khai thác du thô ca h trong bng dưới đây.
Iraq 2 4
Iran
2 (46 ; 42) (26 ; 44)
4 (52 ; 22) (32 ; 24)
C hai nước đều có chiến lược tri là khai thác du mc cao. Li nhun mi bên s
(32, 24). Trong khi nếu biết phi hp như mt cartel vào đầu nhng năm 1980, các con
s đó s là (46, 42). Như đã nêu, cái kết cc vô lý này có tên gi là “s nan gii ca
nhng người tù”. Cái đim ni bt ca nó là khi c hai la chn chiến lược tri nhm cc
đại li nhun ca riêng mình, thì tht tr trêu, h qu ca nhng quyết định đồng thi đó
là c hai cùng b thit nht. Vn đề là không mt quc gia nào có th đơn phương hp
tác. Vì nếu Iran tìm cách hp tác bng cách kim chế sn lượng mc thp, thì Iraq s
thy đấy là mt cơ hi tt để tăng li nhun bng cách khai thác du mc cao. Khi đó
Lê Hng Nht 1
Chiến lược cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược cạnh tranh - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chiến lược cạnh tranh 9 10 280