Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược giá

Được đăng lên bởi thanh-tuyet-cao
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 3707 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Gia va chien IUoc gia
•
Quan tri
trong cac Doanh nghi,p Vila vi N

•

Qulm tr! Marketing trong cae
Doanh nghi~p VlJa

Gia

va Nho

Va Chien IltQc gia

,

?

~

I

TAl BAN LAN TH(JI

=

Qulm tr! Marketing trong
Doanh nghi~p Vila

Gia

va Nho

Va Chien IltQc gia

TAl BAN LAN THLrI

cae

Chuang trinh Phit trien DI! an Me Kong
tai trq

OPEN
LEARNING
AGENCY

Vi¢n D':li h9C Ma OLA (Canada) bien
sO':ln

Canada's life!Qng Lea!fling Ptov,Jer

Culln sach nay do Chuong trinh Phat tri~n DJ! an Me Kong
gilr bim quyi!n © 2001
Khong duqc sao ehep hol;ic sua ddi n€u khong duqc phep bing van ban cua
Chuang trinh Phil trien DI! an Me Kong.

sa

Cuon sich nay duqc x:i.y dl!Dg tren eO tai Ji¢u giang d':lY tren lap do Vi~n Quan tri
Kinh doanh - D;:ti hQc Kinh te Quoc dan, Ha Nl}i phii! trien voi sl! tai trq eua ChIIong
trlnh PMt tri~n DJ! an Me Kong. NhOm bien sO':ln tiii Ji¢u do Th;:tc si Nguyen Quynh
Chi chju tmeh nhi¢m chinh. Cuon sach nay khong duqc sao cnep hol;ic sua dili khi chua
duqc pMp bing van ban eua Chuang trinh Phat trien DI! an Me Kong.

..

Chucrng trlnh PMt trien DI! an Me Kong (MPDF) duqc thanh l~p nam 1997 nhiun
h6 trq sl! hlnh thanh va philt trien cua cac doanh nghi~p tu nhan vita va nhc. a Vi~t
Nam, Lao va Campuchia. MPDF hil trq ky thu~t cho cac doanh nghi~p trong qua
trlnh chuan b! cac dl! an dau tu vai qui mo tit 250.000 den 10 tri~u dola My.
MPDF cling tai trq vi~ dao tl!o cac nha quan ly doanh nghi~p vira va nM, cac
ngiln h1lng cap tin dVng cho cac doanh nghi~p vita va nhc., ciing nhu cac t6 chuc
cung cap djch vv h6 trq cho doanh nghi~p. MPDF duqc di~u hlmh ooi Cong ty Tai
chinh Qu6c te (IFC) va duqc tai trq bOi Ngiln hang Phat trien CMu A. (ADB),
Oxtrilylia, Canada, PMn Lan, Cong ty Tili chinh Qu6c te (IFC), Nh~t Ban, Na Uy,
ThVY Dien, ThVY Si va Vucrng qu6c Anh. Neu dn biet them thOng tin, xin Mn h~
vOi bilt ky van phOng nilO cua MPDF tl!i Ha Ni)i, Thanh pM H6 Chi Minh, Phnom
Penh, hoi).c Vieng Chan theo d!a chi sau:

sa

Ha Nl)i, Vi~t Nam (Trl,l
chinh)
63 Pho Ly Thai Tb, Tang 7
Di~n thOl!i: (84-4) 824 7892
Fax:
(84-4) 824 7898
Thilnh phD 86 Chi Minh, Vi~t Nam
Somerset Chancellor Court
Phong 3B, Uiu 3
21-23 Nguyen Th! Minh Khai, Qu~n 1
Di~n thol!i: (84-8) 823 5266
Fax:
(84-8) 823 5271
Phnom Penh, Campuchia
175 Norodom Boulevard
Sangkat Boeung Keng Kang 1
Di~n thol!i: (855-23) 21 9365
Fax:
(855-23) 21 9361
Vieng Chan, Lao
Nehru Road, Pathou Xay
POBox 9690
Di~n thol!i: (856-21) 45 0017
Fax:
(856-21) 45 0020
VI,I Doanh nghi~p Vila va NhO, Ngan hiln...