Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược kinh doanh của HAGL 20102020

Được đăng lên bởi thuongthuongngo15-gmail-com
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2861 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
----------    ----------

Đề tài:

CHIẾN LƯỢC CỦA TẬP ĐOÀN
HOÀNG ANH GIA LAI GIAI
ĐOẠN 2010-2020

GVHD

: TS. Hoàng Lâm Tịnh

Thực hiện

: Nhóm 10 Đêm 1 – QTKD K19

TP.HCM, tháng 09 năm 2010

DANH SÁCH NHÓM 10 – QTKD K19

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

15/08/1984

Đêm 1

1

Trần Thu Hiền

2

Thạch Tố Kim

Đêm 1

3

Khưu Quốc Thanh

Đêm 1

4

Phạm Minh Bằng

Đêm 1

5

Trịnh Xuân Tùng

Đêm 1

6

Lê Ngọc Khánh

7

Lê Thị Thu Chung

17/05/1984

Đêm 1
Đêm 1

Ký tên

Tiểu luận nhóm 10 - Lớp QTKD Đ1K19

GVHD: TS Hoàng Lâm Tịnh

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ....................................................................................................................... 3
I. GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI ....................... 4
1. Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................................. 5
2. Sứ mệnh ..................................................................................................................... 7
3. Triết lý kinh doanh ................................................................................................... 7
4. Tầm nhìn .................................................................................................................... 7
5. Ngành nghề kinh doanh và tình hình công ty con ................................................. 7
6. Thành tích đạt đƣợc ................................................................................................. 8
7. Kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................................... 8
8. Vị thế của công ty so với các công ty khác trong cùng ngành............................... 9
9. Cơ cấu tổ chức ........................................................................................................ 10
II. PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG KINH DOANH ....................................................... 11
1. Môi trƣờng vĩ mô .................................................................................................... 11
1.1. Kinh tế ............................................................................................................... 11
1.2 Chính trị, luật pháp............................................................................................ 15
1.3. Công nghệ ......................................................................................................... 16
1.4. X...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
---------- ----------
Đề tài:
CHIẾN LƯỢC CỦA TẬP ĐOÀN
HOÀNG ANH GIA LAI GIAI
ĐOẠN 2010-2020
GVHD : TS. Hoàng Lâm Tịnh
Thực hiện : Nhóm 10 Đêm 1 – QTKD K19
TP.HCM, tháng 09 năm 2010
chiến lược kinh doanh của HAGL 20102020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiến lược kinh doanh của HAGL 20102020 - Người đăng: thuongthuongngo15-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
chiến lược kinh doanh của HAGL 20102020 9 10 806