Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược marketing du lịch tới năm 2020

Được đăng lên bởi lehuong-smile
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1249 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHIẾN LƯỢC MARKETING DU LỊCH
ĐẾN NĂM 2020

Hà Nội, tháng 10 năm 2014

Chiến lược marketing du lịch đến năm 2020

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................... 3
I. TỔNG QUAN CÔNG TÁC XÚC TIẾN DU LỊCH VIỆT NAM ...... 4
1. Các kết quả nổi bật .................................................................................................................................. 4
2. Hạn chế ........................................................................................................................................................ 7

II. NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC ..................................................... 9
1. Bối cảnh và xu hướng ........................................................................... 9
1.1. Cơ hội, thuận lợi ......................................................................................................................9
1.2. Thách thức, khó khăn.......................................................................................................... 10
1.3. Xu hướng mới về thị trường ............................................................................................ 12
1.4. Xu hướng mới trong marketing du lịch quốc gia ...................................................... 13
2. Quan điểm, mục tiêu của chiến lược ...............................................................................................14

2.1. Quan điểm .............................................................................................................................. 14
2.2. Mục tiêu .................................................................................................................................. 14
3. Định hướng marketing .........................................................................................................................15

3.1. Định hướng chung ................................................................................................................. 15
3.2. Định hướng thị trường và sản phẩm du lịch quốc tế ....................................................... 15
3.3. Định hướng thị trường và sản phẩm du lịch nội địa........................................................ 22

4. Các công cụ marketing....................................................................... 24
4.1. Marketing điện tử .......................................................................
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CHIẾN LƯỢC MARKETING DU LỊCH
ĐẾN NĂM 2020
Hà Nội, tháng 10 năm 2014
Chiến lược marketing du lịch tới năm 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược marketing du lịch tới năm 2020 - Người đăng: lehuong-smile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Chiến lược marketing du lịch tới năm 2020 9 10 937